varslingssak

Derfor ga NHH-styret institutt­­lederen ordens­straff og omplasserte han

Professoren og instituttlederen skal ha invitert en kvinnelig stipendiat på kino og middag og gitt henne gaver. Manglende overholdelse av rolleforventninger og brudd på krav til profesjonalitet, mener NHH-ledelsen.

Styremøtet ved Norges Handelshøyskole tidligere denne uken der styret valgte å ilegge instituttlederen og professoren ordensstraff. Styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe øverst ved bordet, rektor Øystein Thøgersen til høyre for henne.
Publisert Oppdatert

Tirsdag vedtok styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) at instituttleder og professor Leif Egil Hem skal ilegges ordensstraff. Det vil si at han blir fratatt åremålsstillingen som leder ved Institutt for strategi og ledelse og omplassert tilbake til sin faste stilling som professor.

Sentralt i begrunnelsen for ordensstraffen står et varsel mot professoren som en kvinnelig stipendiat leverte til NHH 6. oktober 2022. Khrono har tidligere omtalt varselet og Hems 113 sider lange motvarsel til Kunnskapsdepartementet.

Etter at NHH mottok varselet, engasjerte høgskolen advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig for å granske det som en såkalt faktaundersøkelse.

Underretning om ordensstraff

Fakta

Ordensstraff

§ 25 i statsansatteloven

  1. Statsansatte eller embetsmenn kan ilegges ordensstraff for a) overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, eller b) utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen, tjenesten eller embetet.
  2. Som ordensstraff kan statsansatte a) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år, eller b) varig eller midlertidig omplasseres til en annen stilling.
  3. Som ordensstraff kan embetsmenn ilegges a) skriftlig irettesettelse, eller b) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år.
  4. Opplysninger om ordensstraff kan lagres i personalmappen i fem år.

Kilde: Lov om statens ansatte

I NHHs brev til Leif Egil Hem med «underretning om ordensstraff», som ble sendt etter styrevedtaket, begrunnes straffen med forholdene som er avdekket og dokumentert i advokatfirmaets rapport, samt Hems «etterfølgende opptreden».

I brevet viser rektor Øystein Thøgersen og HR-sjef Carina Ottersen til at Hem gjentatte ganger skal ha overtrådt og unnlatt å oppfylle sine tjenesteplikter. 

Dette skal han ha gjort blant annet gjennom brudd på lovpålagt taushetsplikt, manglende overholdelse av rolleforventninger, brudd på krav til profesjonalitet, manglende ivaretakelse av en ansatt og brudd på avtale med arbeidsgiver om begrenset tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Rektor Thøgersen og HR-sjefen skriver videre at de nevnte forholdene viser at Hem «har utvist utilbørlig adferd i tjenesten som skader den tillit som er nødvendig for stillingen, jf. statsansatteloven § 25 (1) b., herunder gjennom å utsette en ansatt for utilbørlig opptreden som medførte et uforsvarlig arbeidsmiljø for [sladdet], ved ulovlig gjengjeldelse mot varsler gjennom krav om at NHH skal iverksette personalsak mot [sladdet], og ved etterfølgende opptreden bl.a. i form av spredning av anklager.»

Undrende til begrunnelsen

Hem stiller seg undrende til begrunnelsen, siden han mener han har tilbakevist alle forholdene som kom fram i advokatrapporten.

— Den eneste etterfølgende opptreden jeg kan klandres for er at jeg har forsøkt å forsvare meg mot de grunnløse beskyldningene som er fremsatt, skriver han i en e-post til Khrono.

Han forsvarer at han formidlet sensitiv informasjon i sitt tilsvar og til styret med at alle sakens detaljer i en varslingssak skal opplyses korrekt til relevante parter, og at dette ikke er er å anse som brudd på taushetsplikten etter varslingsinstituttets regelverk.

Hem mener også at rektor ikke hadde hjemmel til å stenge ham ute fra arbeidsplassen og at han derfor ikke har brutt noen avtale om begrenset tilstedeværelse.

Hem selv avviser alle anklager og har i etterkant uttalt at han kommer til å ta saken videre. I første omgang vil han påklage vedtaket internt ved NHH.

Avviser varselet

Advokatfirmaet  Simonsen Vogt Wiig konkluderte i sin rapport med at Hem hadde utsatt varsleren for utilbørlig opptreden i strid med arbeidsmiljøloven.

I varselet retter stipendiatens varsel seg ikke bare mot Hem, men også hans kone, som var stipendiatens bi-veileder. Kona er ikke lenger ansatt ved NHH.

Stipendiaten har i flere av sine forklaringer, både til NHH og advokatfirmaet som undersøkte saken, formidlet at hun opplevde å bli dratt inn i en privat konflikt mellom Hem og hans kone.

Hem og kona har avvist både dette og resten av varselet fra stipendiaten. I en e-post til Khrono skriver Hem at det aldri har vært noen ekteskapskonflikt.

Khrono har også vært i kontakt med Hems kone, som forteller at hun aldri har fått anledning til å legge fram sine saksopplysninger i forbindelse med advokatfirmaets undersøkelser. 

Hun avviser ellers alle påstander som kommer fram mot seg selv og Hem i varselet, og mener anklagene er grunnløse og ikke kan dokumenteres.

Middag og kino

Informasjonen Khrono frembringer i denne artikkelen, bygger på rapporten fra advokatfirmaet, samt på informasjon som Leif Egil Hem selv kom med i sitt motvarsel til Kunnskapsdepartementet. 

Der beskyldte Hem rektor Thøgersen for å bedrive en hekseprosess mot ham.

Det var i desember 2021 stipendiaten meldte fra om at det hadde oppstått utfordringer i relasjonen mellom henne og Leif Egil Hem. Som følge av dette ønsket hun å bytte veileder og bi-veileder, noe hun mener hun fikk lite gehør for.

Hems kone mener imidlertid at hun i møte med stipendiaten sa tydelig ifra om at hun ville trekke seg som bi-veileder der og da dersom det var ønskelig.

Noen dager før dette hadde instituttleder Hem tatt stipendiaten med på middag og kino, for å feire at hun hadde gjennomført midtveisevalueringen til ph.d.-graden.

Anklaget for et forhold

En tredje person som er nevnt i varselet, skal i denne sammenhengen ha anklaget stipendiaten for å ha et forhold til Hem. Ifølge Hem og kona skal dette skyldes en misforståelse, noe begge har beklaget i etterkant.

— På dette tidspunktet hadde jeg kjent stipendiaten i fire år. En feiring av en milepæl i doktorgradsarbeidet var derfor høyst naturlig, skriver Hem til Khrono.

Han mener det faller på sin egen urimelighet at relasjonen mellom en veileder og en stipendiat utelukkende skal være profesjonell og uten innslag av personlige forhold.

— Et doktorgradsløp går over fire år, og i mange tilfeller kan man utvikle en vennskapelig relasjon, poengterer han.

Professor Leif Egil Hem befinner seg for tiden i Sydney i Australia.

Blomster og sjokolade

I slutten av februar 2022 har stipendiaten forklart at Hem dukket uanmeldt opp hjemme hos henne med blomster og sjokolade, i forbindelse med at hun fylte år. 

Hem bekrefter at han møtte opp, men ikke at det var uanmeldt. Ifølge Hem skal besøket ha vært avtalt på forhånd.

Tre uker etter dette skal stipendiaten ha blitt utsatt for det hun oppfattet som en ubehagelig verbal konfrontasjon med Hems kone. Dette finnes det lydopptak av, ifølge advokatfirmaet. Hem og kona ønsker å presisere at lydopptaket er ulovlig innhentet og avviser beskyldningene knyttet til dette.

På dette tidspunktet ble situasjonen mellom Hem og stipendiaten vanskelig å håndtere for alle parter, noe som gjorde at den øvrige instituttledelsen valgte å kontakte rektoratet.

Deretter skal det ifølge Hem ikke ha skjedd noe med saken før stipendiaten leverte varselet mot ham til NHH-ledelsen et halvt år senere,  i oktober 2022.

«Helhetlige vurderinger»

Khrono har spurt rektor Øystein Thøgersen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Mikalsen om flere detaljer rundt vurderingene som er lagt til grunn for at Leif Egil Hem er fratatt stillingen som instituttleder.

— Styrets vedtak ble gjort ut ifra helhetlige vurderinger av forholdene som har blitt omtalt i NHHs forhåndsvarsel til Hem, samt ny informasjon i form av Hems tilsvar og forklaring. Siden dette er en personalsak, kan vi ikke gå nærmere inn på detaljer i styrets vedtak eller vurderingene som er lagt til grunn, svarer Mikalsen i en e-post.

Leif Egil Hem mener ellers at det er viktig å få fram at det i begrunnelsen for ordensstraffen er satt opp åtte punkter, der bare tre av dem er relatert til varselet mot ham. 

Han mener dessuten at alle anklagene i ordensstraffen er tilbakevist i juridisk forstand.

— Vi ønsker ikke å kommentere dette, skriver Geir Mikalsen til Khrono.

Stipendiaten er taus

Khrono har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med stipendiaten som varslet om Hem, men hun har ikke svart på henvendelsene. 

I november i fjor fikk hun støtte av doktorgradsstipendiat Simen Bø, som skrev et debattinnlegg i Khrono på vegne av 14 doktorgradsstipendiater og postdoktorer ved det aktuelle instituttet:

«En ekstern vurdering konkluderer med at Hem har brutt arbeidsmiljøloven. Så la oss kalle en spade for en spade: Dette er en instituttleder og veileder som har handlet på en slik måte at han har forringet det psykososiale arbeidsmiljøet til en stipendiat.

Dette er alvorlig. Det er svært ille når det er en veileder som har oppført seg slik. Det at denne personen også er instituttleder gjør saken enda verre. Når man har brutt tillit på denne måten bør man både forvente og akseptere konsekvensene det får». skrev Simen Bø på vegne av stipendiatene og postdoktorene.

Fram til høsten 2023 hadde saken kostet NHH 1,8 millioner kroner i advokatutgifter.

Powered by Labrador CMS