Debatt ● Kristin Vinje

Det aller viktigste er at akkrediterings­kriteriene sikrer kvalitet og bidrar til utvikling

Men når det kommer til den faglige vurderingen av om kriteriene er oppfylt mener vi, i likhet med ekspertutvalget, at den bør gjøres uavhengig av politiske interesser., skriver Kristin Vinje i Nokut.

Ved å flytte den endelige beslutningen om hvem som får bli universitet til NOKUT, en beslutning som tas på grunnlag av faglige vurderinger, vil det ikke være tvil om at det er nettopp det faglige som ligger til grunn for avgjørelsen av om de politisk bestemte kriteriene er oppfylt, skriver Kristin Vinje. Her fasaden til Forskningsrådet og Nokut på Lysaker utenfor Oslo.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å bli universitet er en viktig og aktuell problemstilling. Viktigst av alt er at kriteriene utformes slik at de sikrer kvalitet og bidrar til utvikling. Når det gjelder hvem som skal beslutte hva er NOKUTs klare mening at krav og kriterier for å bli universitet bør fastsettes politisk gjennom lov og forskrift. Men når det kommer til den faglige vurderingen av om kriteriene er oppfylt mener vi, i likhet med ekspertutvalget, at den bør gjøres uavhengig av politiske interesser. Det gjelder også den endelige beslutningen om universitetsstatus.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Når Nokut skal behandle en søknad om universitetsakkreditering, oppretter vi en sakkyndig komite bestående av fagfeller med relevant nasjonal og internasjonal erfaring. Komiteen gjennomfører en faglig vurdering av om søkerinstitusjonen oppfyller alle nødvendige krav.

Ved å få endret status fra høyskole til universitet får man utvidet sine faglige fullmakter. Det vil si at man får rett til å akkreditere flere utdanninger selv. Formelt sett er det den største endringen ved å få ny institusjonsstauts. I akkrediteringsprosesser vurderer Nokut om institusjonen har det som skal til for å selv ivareta og utvikle kvaliteten når de blir gitt den tilliten fullmaktene bærer.

Dersom alle krav er oppfylt godkjenner NOKUTs styre akkrediteringssøknaden. Institusjonen kan da søke Kunnskapsdepartementet om å få endret institusjonsstatus, og endelig avgjørelse tas i dag av Kongen i statsråd. Det gir regjeringen en mulighet til å avslå en søknad Nokut har vurdert og konkludert med at oppfyller alle krav. Det må også sies at NOKUTs vedtak aldri har blitt overprøvd på denne måten. Regjeringen har derimot ikke mulighet til å godkjenne en søknad Nokut har avslått.

Ekspertgruppen som har sett på akkrediteringskriteriene for å bli universitet mener den endelige avgjørelsen om institusjonsstatus bør fattes av NOKUTs styre. I motsetning til OsloMets Christen Krogh og Ina Tandberg er jeg enig med ekspertgruppen i at en slik endring vil være hensiktsmessig, uten at den praktiske betydningen vil være veldig stor.

I et innlegg i Khrono argumenterer Krogh og Tandberg for at det vil være uklokt å flytte beslutningsmyndigheten til Nokut. De mener dagens ordning, der regjeringen har siste ordet, sikrer demokratisk kontroll over beslutningen.

Her er det viktig å skille mellom kriteriene for å bli universitet, som bør fastsettes politisk, og vurderingen av om kriteriene er oppfylt, som i sin helhet bør gjøres på et faglig grunnlag. Det er også i stor grad slik det blir gjort i dag, med unntak av den siste godkjenning fra Kongen i statsråd. Politikken vil og bør ha den viktigste rollen i utviklingen av universitets- og høyskolesektoren, slik Krogh og Tandberg skriver. Et åpenbart eksempel på det er endringen av akkrediteringskriteriene, der det til syvende og sist er Stortinget som vedtar kriteriene og med det avgjør hva som skal til for å bli universitet.

Men ved å flytte den endelige beslutningen til Nokut, som altså gjøres på grunnlag av faglige vurderinger, vil det ikke være tvil om at det er nettopp det faglige som ligger til grunn for avgjørelsen av om de politisk bestemte kriteriene er oppfylt. Jeg mener det vil styrke legitimiteten til beslutningen og bidra til at samfunnet kan ha tillit til den. I tillegg garanterer det likebehandling og forutsigbarhet for institusjoner som søker om å bli universitet. Også dette er prinsipper som er viktige i et demokratisk perspektiv.

Videre er det slik at denne endringen vil bidra til å effektivisere akkrediteringsprosessen. Nokut er enige med ekspertgruppen i at prosessen kan og burde effektiviseres, uten at det skal gå ut over kvaliteten. Å flytte beslutningsmyndigheten til Nokut vil alene ikke ha så stor innvirkning, men sett sammen med flere andre tiltak kan det bidra til en raskere og mer effektiv prosess.

Powered by Labrador CMS