USN

Dropper motivasjonsbrev på grunn av ChatGPT, tester ny metode

Ved årsskiftet blir det slutt på motivasjonsbrev ved Universitetet i Sørøst-Norge. De tar i stedet i bruk et digitalt intervjuverktøy for å finne de beste studentene.  

Søkere til blant annet industrimasteren i Systems Engineering må nå benytte intervju-verktøyet Kira Talent i stedet for motivasjonsbrev. Arkivbilde.
Søkere til blant annet industrimasteren i Systems Engineering må nå benytte intervju-verktøyet Kira Talent i stedet for motivasjonsbrev. Arkivbilde.

— Vi har bestemt oss for å fase ut motivasjonsbrev. Med innføring og tilgang til kunstig intelligens, for eksempel ChatGPT, kan vi ikke vite om søkerne faktisk har skrevet brevet, sier seksjonssjef for opptak Bjørnar P. Wølner ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

Wølner opplyser at ved opptaket for 2024 vil de ikke lenger bruke motivasjonsbrev som opptakskriterium ved noen av studiene.

Bjørnar P. Wølner leder Opptak ved USN.
Bjørnar P. Wølner leder Opptak ved USN.

Universitetet har i flere år benyttet motivasjonsbrev blant annet til sine ni industri- og næringsmastere. 

Få universitet bruker metoden

I stedet for motivasjonsbrev, har USN funnet en vurdering av søkerne de mener er bedre: En opptaksprøve basert på en digital intervjuplattform, der søkere må gjennomføre asynkrone digitale intervjuer. Metodikken blir mye brukt i bemanningsbransjen, men er sjelden vare ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene. I utlandet er det flere universiteter som bruker metoden. 

Det finnes flere tilbydere av slike asynkrone intervju på markedet, men USN har nå en pilot i gang, der de bruker Kira Talent. Verktøyet brukes for å vurdere og velge kandidater for opptak til høyere utdanning. Piloten skal vurdere internasjonale søkere til Master in Human Rights and Multiculturalism. 

Norges Handelshøyskole har brukt Kira Talent i flere år og Politihøgskolen bruker et tilsvarende system. 

— Søknadsfristen var 1. november. Vi saksbehandler søknadene, og så sender vi en lenke med invitasjon til intervjuet til de som er kvalifiserte. For industri- og næringsmastere vil det anslagsvis være 200-300 søkere som skal delta på et slikt intervju til våren, sier Bjørnar P. Wølner.

Portrett av Heidi Sund.
Heidi Sund leder Seksjon for opptak ved Norges Handelshøyskole.

Kartlegger kompetansen

Som søker får du ei lenke med invitasjon til å gjennomføre et digitalt strukturert intervju. Når du klikker på den, kommer du inn til en portal, der du blir møtt av en video der studiet og lærestedet presenteres. Så skal du gjennomføre en prøve. Du får opplest spørsmål på video, får tid til å tenke over det og sjekke at det praktiske virker før du besvarer ved å avgi videosvar innen en gitt tidsfrist. 

Deretter går du til neste spørsmål. Wølner sier at det ofte er snakk om 3-6 slike spørsmål – og det intervjues etter et sett med kriterier for å få mest mulig likebehandling og rettferdig evaluering. Når du er ferdig, vil besvarelsen ligge i systemet og være tilgjengelig for dem som skal vurdere deg som søker. 

Det er flere varianter av spørsmål. Søkerne kan også få en skriftlig prøve de skal besvare i sanntid. 

— Dette en opptaksprøve der spørsmålene er koblet til den kompetansen vi ønsker å få vurdert. Søkerne kan for eksempel vise til situasjoner der man har brukt kompetanse som kreves for studiet. 

Hvert enkelt svar blir vurdert og får poeng ut fra et sett med faglige premisser. I sum vil antall poeng gi et totalbilde av søkeren, som gjør USN i stand til å vurdere om vedkommende skal bli tatt opp til studiet. For industri- og næringsmasterne vil dette være en førstegangsseleksjon. Deretter vil de komme inn på et ordentlig intervju. 

USN har forsikret seg om at Kira Talent er i tråd med GDPR-direktivet. Systemet har også innebygd kunstig intelligens for å forhindre juks. 

Masseproduserte motivasjonsbrev

Norges Handelshøyskole (NHH) startet en pilot i 2019 etter å ha kartlagt erfaringene med Kira Talent ved flere liknende utdanningsinstitusjoner i utlandet. Siden har de brukt verktøyet ved opptak til de internasjonale masterne. Motivasjonen har vært å undersøke om et digitalt intervju kan gi dem større beslutningsgrunnlag i tvilstilfeller og et mer helhetlig inntrykk av kandidaten. 

— Vi har ingen motivasjonsbrev hos oss. Det får ChatGPT ta seg av, spøker opptaksleder Heidi Sund. 

— Vi så at motivasjonsbrev og anbefalingsbrev enten åpenbart var masseproduserte, søkerne hadde ikke engang giddet å bytte ut til navnet vårt, eller så var de så generelle at de ikke hadde noen verdi for NHH. De var også tidkrevende å lese og vurdere. 

Erfaringene så langt med Kira Talent er veldig gode, ifølge Sund. 

— Jeg vil anbefale sektoren å se godt på ulike intervjuverktøy. De er en veldig god erstatning for fysiske live-intervjuer som er tidkrevende og dyre. 

Får seriøse kandidater

I NHHs internasjonale opptak til Master i økonomi og administrasjon sender de ut intervjulenke til søkere som har komplett søknad. De siste årene har det i gjennomsnitt vært 300 komplette søkere som har fått tilsendt en slik lenke. Da har de ei uke på seg til å fullføre intervjuet. 

Sund forteller at faglige ansatte og kommunikasjonsavdelinga ble involvert i arbeidet med å utvikle spørsmål. De baserte seg på noen verdier som var i tråd med strategien til NHH, og som var viktig for at studentene skal lykkes på studiet. 

— Det har variert over tid, men vi ser at det å være handlekraftig og robust er viktig for å klare seg på et studium langt hjemmefra. I tillegg er det viktig å være selvstendig og god til å samarbeide. 

Ved NHH har de gjort det slik at søkerne får øvingsspørsmål først, der de kan fortelle om hobby eller noe de er interessert i. Når opptaket er i gang må de svare på fem muntlige spørsmål og ett skriftlig. Når intervjuet starter for alvor, kan de ikke gå inn og ut og rekker de ikke å svare på noe, de får ingen ny sjanse. 

— Det er en måte å se om folk er seriøse søkere. 

Slik presenterer NHH seg overfor søkerne:

Svarer - og møter opp

— Det som er veldig fint og gøy med Kira, er arbeidet med å utvikle intervjuer. Det har vært bevisstgjørende og gjør at vi tar skolens strategi inn i opptaksarbeidet på en aktiv måte. Vi blir litt kjent med søkerne, og de føler seg ivaretatt fordi vi vil høre hva de synes og hva som interesserer dem, sier Heidi Sund. 

Det er de faglig ansatte som stiller spørsmålene søkerne svarer på. Det gjør at de ser noen av dem de seinere skal få som undervisere på studiet. 

I tillegg får de vist fram Norge, Bergen, NHH og studiet gjennom en kort presentasjon. 

Heidi Sund forteller at data fra Kira viser at de studentene som bruker tid og forberede på et intervju, har større tendens til å møte opp. Samtidig har det ved NHH vært en nedgang i antall komplette søknader, noe de antar skyldes at søkere som ikke er interesserte eller kvalifiserte, faller fra tidligere. Dette sparer opptakskontoret for tid og ressurser. 

Nå bruker de også verktøyet ved dobbelgradsintervjuer, opptak til sommerskoler og til en ny type internship-samarbeid med Finans-Norge. 

Vil unngå forskjellsbehandling

— Vil ikke også et slikt intervjuverktøy også føre til at de som er flinke til å snakke for seg og har familie med akademisk bakgrunn, vil gjøre det best?

— Vi har det i mente og trener på å motvirke forutinntatthet. For eksempel kan veldig tunge aksenter være en utfordring. Da kan den som vurderer, gå tilbake og skru ned hastigheten, slik at du får med deg ordentlig ha personen sier. Vi er veldig bevisste på at det kan skje forskjellsbehandling ut fra for eksempel kjønn og etnisitet. 

— Er det noe du mener ikke er så bra med Kira Talent?

— For NHH er det et bevisst valg å bruke tid på dette. Men samtidig er det noe med at der vi er nå i moderne opptak, så er det rasjonelt å spandere denne tida. Vi må velge vekk noe, vi kan ikke ha dette og motivasjonsbrev, anbefalelsesbrev og enda flere opptaksprøver. 

— Positiv

Studentleder Nora Rymoen Houidi sier at Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ikke har noen politikk på innføring av slike verktøy som Kira Talent. Men hun er positiv til nye måter å forbedre studentopptaket på. 

Portrett av Nora Rymoen Houidi
Nora Rymoen Houidi er leder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

— Hvis det oppriktig er slik at man jukser seg inn på mastere ved å bruke motivasjonsbrev, så kan dette verktøyet kanskje bidra til at man kommer inn på grunnlag av at man er den beste kandidaten. At universitetet klarer å se den beste studentene som en helhet, er noe jeg ser på som positivt. 

— Trenger mer enn karakterer

Bjørnar P. Wølner sier det for Universitetet i Sørøst-Norge kan bli aktuelt med slike strukturerte intervjuer digitalt på enda flere studier enn de vi har nevnt. Men ingenting er bestemt ennå. 

— Vi jobber internt for å se på flere muligheter framover. Vi mener en slik type søkebehandling skaper en god relasjon mellom søker og lærested. Det er noe vi har sett fra blant annet Norges Handelshøyskole. Søkere som velges ut gjennom opptaksprøve, har fått en relasjon til lærestedet, er godt motiverte og bevisste når de kommer inn på studiet. 

— Hva med klageadgang for søkere som blir silt ut etter å ha svart på spørsmålene i Kira Talent?

— I dag er det ikke mulig å klage på skjønnsmessige vurderinger, men søkerne kan klage på formelle feil. Ved USN vil vi kunne tilby en skriftlig begrunnelse til søkerne om hvorfor de ikke nådde opp. 

Bjørnar P. Wølner var medlem av Opptaksutvalget som har anbefalt hvordan framtidas opptakssystem bør være. Han tror slike måter å velge ut søkere på, har potensial. 

— Jeg er spent på diskusjonen framover. Norge er et land med sterke tradisjoner for bruk av karakterer. Vi ser tendenser til at vi trenger noe mer framover, å få hentet inn og vurdert kandidater på en annen og bredere måte enn i dag. Vi har spennende tider foran oss. 

Powered by Labrador CMS