Rektor Sjur Baardsen ved NMBU foran byggeplassen på Campus Ås. Her skal det nye veterinærbygget stå ferdig til våren. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Fem universiteter mobiliserer motstand mot leieordning

Bygg. De fem såkalt selvforvaltende universitetene er meget bekymret for at regjeringen vil overføre eierskapet for deres bygg til Statsbygg. Først i køen står det nye Veterinærbygget i Ås.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ås (Khrono): Mandag 16. desember var rektorer og representanter for de fem selvforvaltende universitetene samlet i Ås. Høyt på agendaen sto den ett år gamle områdegjennomgangen fra Capgemini, som handler om eierskap av bygg i staten generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt.

Fakta

Konsulentenes anbefalinger

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019 er:

  • Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Universitetene er svært urolige for at regjeringen skal bestemme seg for å overføre eierskap og drift fra universitetene til Statsbygg, og at de deretter skal leie sine egne bygg fra Statsbygg slik Capgemini foreslår.

Det er lite omtenksomt å velge ut NMBU for et slikt pilotprosjekt. Denne saken kommer en ekstra belastning for oss midt oppe i innflyttingen i det nye veterinærbygget.

Sjur Baardsen

De fem universitetene er Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Vurderer overføring på Ås først

En arbeidsgruppe med representanter fra flere departementer og NMBU er i ferd med å kartlegge konsekvensene av å overføre forvaltningene av NMBUs bygg til Statsbygg.

Deretter er det meningen å se på overføring av de andre fire universitetenes eiendom, pluss Norges idrettshøgskoles.

— Arbeidsgruppen gjennomfører nå en omfattende kartlegging som blant annet omhandler verdivurdering og tilstandsvurdering av eiendomsmassen på Ås, og en eventuell arbeidsdeling mellom NMBU/Veterinærinstituttet og Statsbygg, sa statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Khrono for to uker siden.

Han opplyste at arbeidsgruppen tar sikte på, å være ferdig mot slutten av januar.

Ikke fornøyd med områdegjennomgangen

De fem universitetene og Norges idrettshøgskole er enige om at Capgemini-rapporten og arbeidsgrupperapporten ikke er et godt nok beslutningsgrunnlag.

— Vi mener det ikke går an å gjøre en slik områdegjennomgang uten å forholde seg til om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver ledelsen ved de fem universitetene i et felles skriv.

Og de forteller at derfor har de selv tatt initiativ til en analyse av samfunnsøkonomien i forslaget, og har satt ut oppdraget til Oslo Economics.

Se også: Hele rapporten fra Oslo Economics

Pusser argumenter sammen med andre U5-ledere

Rektor Sjur Baardsen møter Khrono på Ås mandag 16. desember, der ledelsen ved de fem universitetene (U5) er samlet til et arbeidsmøte.

— Vi er alle enige om at vi ønsker å være selvforvaltende også i framtiden. På møtet i dag pusser vi litt på argumentene og sikrer oss at vi er samstemte om veien videre, sier Baardsen.

NMBU er valgt ut som første prosjekt når det gjelder overføring av eiendom til Statsbygg.

— Det er lite omtenksomt å velge ut NMBU for et slikt pilotprosjekt. Denne saken kommer en ekstra belastning for oss midt oppe i innflyttingen i det nye veterinærbygget, som må være ferdig til studiestart høsten 2020, sier Baardsen.

— Det er en utfordrende nok tid for oss som det er, legger han til.

Mener de er best egnet til å forvalte sine egne bygg

NMBU-rektoren sier videre at de fem universitetene er enige om at de selv er best egnet til å forvalte sine bygg.

— Statsbygg har sitt samfunnsoppdrag, som handler om effektiv forvaltning av bygg. Vårt samfunnsoppdrag er langt bredere enn dette. Vi skal levere utdanning og forskning som samfunnet trenger, og i tillegg drive våre eiendommer fornuftig, sier han.

Han påpeker videre at det kreves spesialkompetanse for å drive universitetenes bygg, ikke minst ved NMBU, der lokalene har mange svært spesielle formål, som blant annet gjelder dyrehold og ulike laboratorier.

— Det er betydelig mer komplisert å forvalte disse byggene enn vanlige kontorbygg, sier han.

— Hva skjer hvis vi for eksempel får et Senter for fremragende utdanning (SFU) sammen med andre institusjoner? Jeg føler med ikke overbevist om at Statsbygg er i stand til å håndtere en slik situasjon bra, sier han.

Frykter kostnadsøkning

Sjur Baardsen sier også at han som økonom oppfatter en eventuell overføring av byggforvaltningen som et ekstra, belastende risikoelement for universitetet. Han og de andre universitetslederne frykter dessuten at det skal bli mye dyrere enn i dag, når de i tillegg til å betale husleie gjennom statens husleieordning, også må ha egne folk som driver byggene.

— Og så mener jeg personlig at det er litt rart i 2019 at man skal akkumulere enda mer kapital i en statsbedrift, sier han.

— Vi har mange avanserte eiendommer - gårdsbruk, veksthus, isotoplab, dyreklinikker, skog, parker og jorder. Disse må drives av folk med spesialkompetanse. Vår eiendomsavdeling samarbeider svært tett med fagmiljøene om disse byggene og arealene, og mange vitenskapelig ansatte er dermed direkte involvert i eiendomsdriften. Dette er spesialkompetanse som Statsbygg ikke innehar, sier Baardsen.

Rektor ved NMBU, Sjur Baardsen, advarer mot negative konsekvenser ved å overføre forvaltningen av eiendommer til Statsbygg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Framskynder veterinærbygg

I områdegjennomgangen anbefaler konsulentene i Capgemini at institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020.

I løpet av våren skulle NMBU etter planen fått overlevert det nye veterinærbygget i Ås fra Statsbygg. Bygget skal både romme Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Saken om det nye bygget er skilt ut som egen sak, og man kjører eget prosess på dette. Bekymringen på NMBU er stor for at dette betyr at Statsbygg uansett kommer til å beholde det nye veterinærbygget i sin portefølje.

Rektorene: — Vil gå hardt utover universitetenes autonomi

De involverte institusjonene mener at å la Statsbygg ta over forvaltningen av eiendommene våre vil gå hardt ut over deres autonomi.

— Vi vil heller ikke klare å levere like effektivt på samfunnsoppdraget vårt – i en tid hvor ny kunnskap og innovasjon er mer tiltrengt enn noen gang, sier de i et skriv til Khrono.

De legger til:

— Analysene fra Oslo Economics bekrefter våre argumenter. Den konkluderer med at områdegjennomgangen ikke lever opp til prinsippene i utredningsinstruksen og at universitetenes evne til å løse samfunnsoppdraget sitt vil bli varig svekket.

Gjennomgangen oppfyller ikke Utredningsinstruksen

Oslo Economics mener å kunne dokumentere i sin rapport at områdegjennomgangen ikke oppfyller krav til utredninger av statlige tiltak gitt i Utredningsinstruksen.

— Etter vårt syn er derfor ikke områdegjennomgangen egnet som beslutningsgrunnlag i vurderingen av endringer i den statlige eiendomsforvaltningen.

I sammendraget fra Oslo Economics skriver konsulentene at områdegjennomgangen synes å mene at statens husleieordning vil forvalte eiendommer mer kostnadseffektivt enn universitetene som en følge av stordriftsfordeler, men dette belegges verken i data eller teoretisk, slik at dette fremstår som spekulasjoner. Områdegjennomgangen åpner sågar for at «diversifiserte porteføljer kan gi stordriftsulemper».

De legger til:

— Vi har ikke gjort forsøk på å vurdere slike kostnadsforskjeller, men selv om det skulle vise seg at slike forskjeller eksisterer, er det lite sannsynlig at de er store nok til å forsvare risikoen for betydelig svekket samfunnsnytte. Med informasjonen som er tilgjengelig for oss per i dag kan vi ikke se at det er tilstrekkelig beslutningsgrunnlag etter utredningsinstruksen for å avvikle ordningen med selvforvaltning i utdannings- og høyskolesektoren, heter det i sammendraget.

Unison motstand

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har også bestilt en egen rapport «Skal universitetene miste eiendommene sine» laget av De Facto.

Den ble diskutert på fagforenings samling i november i Tromsø. Den er laget for å underbygge argumentene mot å overfør eiendommene. De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte står bak rapporten, der det presenteres regnestykker som skal vise at det vil bli en dyrere, mer byråkratisk og mindre fleksibel løsning å leie bygg og lokaler gjennom Statsbygg.

— Motstanden mot å overføre eiendommene til Statsbygg er helt unison i NTL, sa Marit Dahle og Signe Kroken, ledere ved NTL-foreningene ved henholdsvis UiT Norges arktiske universitet og NMBU til Khrono.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS