studenter

Flere bachelor­studenter blir ferdige når de skal

En større andel av bachelor­studentene har blitt ferdige på normert tid under pandemien. Både Nord universitet og Høgskulen i Volda kan slå i bordet med rekordtall.

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø talte ved studiestart på Høgskulen i Volda i august 2019. Disse studentene er ikke ferdige ennå, men i kullet før dem fullførte to tredjedeler av bachelorstudentene på normert tid.
Publisert

Blant bachelorstudentene som startet høsten 2018 var 53 prosent ferdige på de tre årene som er normert tid våren 2021. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng sammenlignet med kullet som startet 2016.

Fakta

På disse studieprogrammene fullfører flest på normert tid.

Tall for studenter som startet høsten 2018 (foreløpige tall), gjennomføring på normert tid i prosent.

10 på topp, antall studenter i parentes:

 • Ortopediingeniørutdanning 81,25 (15)
 • Dyrepleie 80 (60)
 • Yrkesfaglærerutdanning 73,91 (205)
 • Vernepleierutdanning 73,26 (875)
 • Visuell kunst 71,84 (205)
 • Sosionomutdanning 71,79 (820)
 • Faglærerutdanning 69,55 (310)
 • Bioingeniørutdanning 69,14 (335)
 • Utøvende musikkutdanning 68,75 (145)
 • Barnevernpedagogutdanning 68,33 (760)

Kilde: DBH/NSD - som tar forebold om at endelige tall først foreligger 15. februar 2022.

Dette til tross for at halvparten av studietiden foregikk under pandemien.

Tallene finnes i Database for høyere utdanning (DBH) og gjelder studenter på 3-årig bachlorstudier, og DBH har sett på gjennomføring på samme institusjon uavhengig av studieprogram.

DBH understreker at rapporteringen ikke er komplett og endelige tall kommer 15. februar.

Nord på topp blant universitetene

Nord universitet gjør det klart best av de 10 universitetene på listen. Der hadde 58,73 prosent av bachelorstudentene som startet høsten 2018 fullført på normert tid våren 2021. Snittet for universitetene var 50,88 prosent.

Universitetet i Oslo lå nederst blant universitetene, der hadde 42,8 prosent av bachelorstudentene som startet høsten 2018 fullført våren 2021.

Nord universitet har også gjort det bedre for hvert år med 9 prosentpoengs økning fra kullet som startet i 2016 til 2018-kullet som gikk ut i fjor.

Ser fordeler med mange studiesteder

Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, er svært fornøyd med gjennomføringstallene på bachelor.

— Det er veldig hyggelig at vi har gode tall på gjennomføring på bachelor, og ikke minst er det viktig for studentene, sier han.

Gårseth-Nesbakk sier at det ikke er én enkeltårsak som forklarer at Nord har de beste gjennomføringstallene blant universitetene.

— Det er visse trekk ved Nord universitet som gir oss mulighet til å komme tettere på studentene. Vi har mange studiesteder med mindre kull og mindre klasser, noe som gir større nærhet til studentene og at de lettere blir sett, sier han.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Vet hva de skal etter studiene

Prorektoren peker også på at Nord er tung på profesjonsstudier med en tydelig faglig profil, der det er god oppfølging og man fokuserer på arbeidslivet som venter etter studiene.

— Disse studentene vet hva de skal etter studiene, og det øker nok samholdet og motivasjonen, sier han.

At tallene er blitt bedre år for år, ser han i sammenheng med fusjonen og at Nord har restrukturert studieporteføljen og satset mer på gradsstudier med tydeligere faglig profil.

— Dessuten var det mye nytt etter fusjonen. Nå har rutinene falt på plass, ikke minst kvalitetsrutinene. Og vi har jobbet mye med studentmottaket, som er en veldig viktig fase for studentene, sier han.

Fakta

Studieprogrammene med dårligst gjennomføring

Tall for studenter som startet høsten 2018 (foreløpige tall), gjennomføring på normert tid i prosent.

Ti på bunn (antall studenter i parentes)

 • Økonomisk-administrativ utdanning 47,78 (9410)
 • Samfunnsvitenskap 47,77 (4260)
 • Matematisk-naturvitenskapelige fag 45,1 (4250)
 • Ernæring 41,38 (115)
 • Tannteknikerutdanning 40,91 (20)
 • Reseptarutdanning 40,26 (75)
 • Psykologi 38,81 (820)
 • Historisk-filosofiske fag 33,81 (4035)
 • Tegnspråk 31,48 (110)
 • Teologi 30,45 (245)

Kilde: DBH/NSD - som tar forebold om at endelige tall først foreligger 15. februar 2022.

Rekordår i Volda

Ved Høgskulen i Volda hadde 66 prosent av de som startet på bachelorstudiene høsten 2018 fullført på normert tid. Snittet for statlige høgskoler var 59 prosent.

Volda er på topp blant de statlige høgskolene, men hvis man inkluderer statlige vitenskapelige høgskoler blir Volda slått av Kunsthøgskolen i Oslo, der 74,24 prosent av de som startet høsten 2018 fullførte på de tre årene som er normert tid.

— Dette er svært gledelig, spesielt midt i en pandemi, sier prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim ved Høgskulen i Volda i en pressemelding.

Han viser til at Høgskulen i Volda tradisjonelt har ligget høyt på denne listen, men aldri så høyt som for kullet som startet høsten 2018. At man under en pandemi skulle oppleve et rekordår er en positiv overraskelse for ledelsen ved høgskolen.

— Vi var litt bekymret for at tallene heller skulle gå litt ned i lys av pandemien. Da er det ekstra moro at det går andre veien, sier han.

Har tilpasset seg pandemien

Tonheim sier videre at studentene har vært mottakelige for store endringer i studiehverdagen og klart å følge med på studieløpet sitt. Det er han imponert over.

— De ansatte har tilpasset seg en annen måte å undervise på og har klart å ta i bruk nye undervisningsmetoder. Det har gjort at vi har kunnet gjennomføre undervisning og eksamen, sier han.

Den aller høyeste gjennomføringsprosenten kan private Norges dansehøyskole skilte med. Her fullførte 80 prosent av kullet på 30 studenter på de tre årene som er normert bachelor-tid. Private Lovisenberg diakonale høyskole følger hakk i hæl med 77,69 prosent av bachelorstudentene som fullførte på tre år.

Store forskjeller fra fag til fag

I DBH har man også sett på gjennomføring på studieprogrammene uavhengig av institusjon.

For de studentene som startet i 2018 er det de små studieprogrammene ortopedi (15 studenter) og dyrepleie (60 studenter) som har flest studenter som fullfører på normert tid. Ti på topp lista her preges av relativt små studieprogram, mens hvis man går i den andre enden av skalaen finnes det flere studieprogram som rommer mange studenter.

Her er økonomi og administrative fag med 9410 studenter, matematisk naturvitenskaplige fag (matnat) med 4250 studenter og historisk filosofiske fag med 4035 studenter.

Mens økonomisk administrative fag og matnat-fag ligger på 47,78 og 45,1 prosent andel som har gjennomført på normert tid, ligger området historisk-filosofiske fag nede på 33,81 prosent. Altså er det ganske nøyaktig en tredjedel av disse studentene som gjennomfører studiet på tre år.

På den andre siden: Matnat-fag opplever framgang på hele 9,5 prosentpoeng fra 2016-kullet til 2018-kullet, økonomi og administrative fag har framgang på 6,86 prosentpoeng og historisk-filosofiske fag hadde framgang på 2,94 prosent poeng i andel som fullfører på normert tid, der vi sammenligner studenter som starta 2016 med studenter som starta 2018.

Nederst er tegnspråk og teologi med andeler på henholdsvis 31,48 og 30,45 prosent som fullfører på normert tid, for 2018-kullet.

På 34 studieprogram går det bedre

Fakta

Disse åtte utdanningene har færre som fullfører på normert tid under pandemien

 • Fysioterapeututdanning
 • Kunstfagutdanning
 • Ernæring
 • Tannpleier
 • Psykologi
 • Scenekunst
 • Landbruksutdanning
 • Reseptarutdanning

Kilde: DBH/NSD - som tar forebold om at endelige tall først foreligger 15. februar 2022.

Khrono har sett på tallene i DBH, og finner 42 studieprogram som hadde oppstart både høsten 2016 og 2018.

Av disse hadde hele 34 bedre gjennomføringsprosent på normert tid blant sine studenter når vi ser på de som startet 2018. Dette til tross for at disse studentene har hatt tre semestre med pandemi og nedstenging, i motsetning til de som startet i 2016.

Pandemistudenter på de aller fleste studieprogram er altså flinkere til å fullføre på normert tid enn studenter før pandemien.

På de ti studieprogrammene som har størst økning finner vi mange mindre utdanninger som dyrepleie og arkitektur (bachelor), men også matematisk naturvitenskaplige fag med sine 4250 studenter som har 9,5 prosentpoeng vekst i antall studenter som gjennomfører på normert tid.

Gjennomføring på normert tid, prosentandel. Forskjell i prosentpoeng mellom studenter som starta høsten 2016 (uten pandemi-semestre) og de som startet i 2018 (tre pandemisemestre)

Studieprogram Forskjell 2016 og 2018 Antall studenter (2018)
Dyrepleie31,5660
Designutdanning25,29205
Fiskerifag23,15125
Arkitektur14,5530
Bibliotekarutdanning13,37120
Pedagogiske fag10,85880
Matematisk-naturvitenskapelige fag9,54250
Maritim utdanning9,18275
Samfunnsvitenskap8,564260
Faglærerutdanning7,83310

Kilde: DBH/NSD - som tar forebold om at endelige tall først foreligger 15. februar 2022.

Powered by Labrador CMS