sikkerhet

Frp vil avslutte «dyptgående» forsknings-samarbeid med Kina

Frp fremmet onsdag forslag i Stortinget om at regjeringen skal avslutte forskningssamarbeid med blant andre Kina og Iran.

— Vi foreslår at Norge avslutter dyptgående samarbeidsavtaler om forskning med land som våre sikkerhetstjenester objektivt forteller oss at prøver å ramme oss med jevne mellomrom, sier Himashu Gulati (Frp).

Regjeringen bør «avslutte forskningssamarbeidet med land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med og som våre sikkerhetstjenester mener at kan utgjøre en særlig etterretningstrussel mot Norge.»

Det er forslaget Fremskrittspartiet (Frp) onsdag fremmet i Stortinget.

På spørsmål om hvilke land han ser for seg at det gjelder viser Himanshu Gulati, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Frp, til at PST la fram en ny trusselvurdering denne uka.

— Men de har jo over flere år nevnt Kina, Russland, Iran og enkelte andre land, sier Gulati til Khrono.

Frp-representanten mener en har «forholdt seg naivt til de faktiske etterretningstruslene som finnes der ute».

— Merkelig

Gulati viser til Khronos sak om kontrakten kinesiske forskere og studenter må signere gjennom stipendprogrammet Chinese Scholarship Council (CSC), som forplikter dem til å følge pålegg fra kommunistpartiet. Norske universiteter har i flere år tatt imot en rekke kinesiske forskere og studenter gjennom stipendprogrammet.

På bakgrunn av trusselvurderingene fra norske sikkerhetsmyndigheter vil Gulati avslutte det han omtaler som «dyptgående» forskningssamarbeid med land som er utpekt å være en sikkerhetsrisiko. Blant disse landene er Kina, som Norge samtidig har omfattende forskningssamarbeid med, blant annet gjennom Panorama-strategien.

— Forskningssamarbeid er langsiktig, blir det ikke veldig flyktig å skulle følge en til enhver tid gjeldende trusselvurdering fra PST?

— Dette er krevende spørsmål, men vi ser at mange av aktørene som PST peker på er land de har nevnt over lengre tid, vi mener det blir merkelig at vi skal ha et dyptgående forskningssamarbeid med land som vi vet at driver etterretning mot våre kunnskapsmiljøer, sier Gulati.

— Er ikke dette å mistenkeliggjøre alle forskere fra disse landene for å være agenter?

— Det ønsker ikke vi å gjøre, og vi synes det er bra at vi har internasjonale studenter og forskere, men vi må likevel forholde oss til at trusselen er høy og reell.

Regjeringen: Bør vurdere nøye

Khrono har siden mandag bedt regjeringen om en kommentar til saken om stipend-kontraktene knyttet til Chinese Scholarship Council. Onsdag kveld svarte statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) dette på e-post:

«Denne saken viser hvor viktig det er at institusjonene er årvåkne og gjør grundige vurderinger ved internasjonale samarbeid. Jeg kjenner ikke til detaljene i kontraktene, men på bakgrunn av det som har kommet frem i media bør institusjoner som har studenter under disse kontraktene vurderer nøye om de kan videreføre et slikt samarbeid. Dette først og fremst med hensyn til studentene selv».

Og videre:

«Rent sikkerhetsmessig er ikke dette en ny utfordring. Kinesisk sikkerhetslovgivning åpner for å pålegge alle borgere å bidra dersom sikkerhetstjenestene ber om det. Jeg forventer at institusjonene tar hensyn til dette i sine vurderinger rundt opptak og samarbeid».

Statssekretæren sier at forskningssamarbeid med Kina er viktig, men at dette ikke må gå på bekostning av akademisk frihet. «Institusjonene bør generelt være obs på sårbare studenter og ansatte som kan bli utsatt for press og kontroll», skriver han.

I Norge har Universitetet i Bergen varslet at de stanser samarbeidet gjennom CSC-programmet, på bakgrunn av opplysningene som er kommet fram i Khrono. Det samme har Universitetet i Aarhus i Danmark og Karolinska institutet i Sverige gjort. Det var svenske Dagens Nyheter som først omtalte innholdet i kontraktene.

Høyre: «Relevante spørsmål»

Talsperson for forskning og høyere utdanning for Høyre, Kari-Anne Jønnes, sier Frp «reiser relevante spørsmål i sitt forslag».

— Men dette er store og komplekse spørsmål som må ses i en større helhet. I Høyre skal vi nå sette oss grundig inn i forslaget, sier hun.

Talsperson for forskning og høyere utdanning for Høyre, Kari-Anne Jønnes

Jønnes peker på at den utenrikspolitiske- og sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk det siste året.

— Det får konsekvenser for oss som nasjon og er noe vi må ta på høyeste alvor.

Leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker, ser på Gulatis forslag som uaktuelt å gjennomføre.

— Dette forslaget har vi overhodet ikke diskutert, men å avslutte samarbeidet er ikke aktuelt. Vår linje er at vi ønsker å jobbe for et ansvarlig samarbeid. Samtidig er det viktig at det nå jobbes med å etablere retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, sier Whittaker.

Hun viser til arbeidet med å lage retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land norske myndigheter ser på som særlig viktige å samarbeide med — men samtidig risikable. Retningslinjene blir sendt ut til høring en av de nærmeste dagene, etter at Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) i et år har arbeidet med dette på oppdrag fra departementet.

Hun sier hun ikke er godt nok kjent med saken om kontraktene knyttet til CSC-stipendiatene til å kommentere dette.

«Balansegang»

Himanshu Gulati og Frp mener kontrakten stipendiatene i CSC-programmet må signere, «viser hvordan personer som i utgangspunktet ikke nødvendigvis har vonde intensjoner kan settes under press av enkelte lands myndigheter».

Gulati sier at partiet ikke er kritisk til ethvert forskningsprosjekt, men «at man har dyptgående forskningsavtaler om samarbeid med aktører som våre sikkerhetstjenester peker på som de største truslene».

Han sier også at de mener det er positivt med internasjonale miljøer, men at man må «finne en balansegang mellom å beskytte oss mot etterretning og det å ha konstruktivt internasjonalt samarbeid». Han viser til at de har hentet fram igjen et forslag som er blitt avvist tidligere, om at det skal etablere «formaliserte møtepunkter mellom PST og universitetene og høgskolene».

— Vi ønsker ikke å forby samarbeid, det vi foreslår er at Norge avslutter dyptgående samarbeidsavtaler om forskning med land som våre sikkerhetstjenester objektivt forteller oss at prøver å ramme oss med jevne mellomrom.

Peker på Panorama

— Betyr det at universitetene fortsatt skal kunne ta imot forskere fra Kina?

— Vi foreslår ikke noe forbud mot det, så vil vi jo nettopp at PST og universitetene skal ha god løpende dialog for å redusere sjansen for etterretning og uønskede situasjoner.

På spørsmål om hva han mener med dyptgående forskningssamarbeid viser Gulati blant annet til at det i Panorama-strategien er et uttrykt mål om å øke forskningssamarbeidet med blant annet Kina og Russland.

Han vil likevel ikke svare et klart ja eller nei på hvorvidt norske universiteter skal kunne inngå samarbeidsavtaler med kinesiske universiteter.

— Hvis dette blir vedtatt må regjeringen i samarbeid med PST og andre gjøre noen vurderinger på hva dette skal innebære, vi ser ikke for oss et totalforbud, men at dyptgående avtaler og forskningssamarbeid avsluttes, at det fortsatt kan være enkeltprosjekter ser vi ikke bort fra, sier han.

— I sin natur internasjonal

Forslaget får en kjølig mottakelse fra Norsk Studentorganisasjon (NSO).

— Forskning og utdanning er i sin natur internasjonal. Det er derfor problematisk hvis Stortinget skal detaljstyre internasjonalt forskningssamarbeid. Forslaget til Frp vil innskrenke institusjoners og fagmiljøs autonomi og mulighet til å vurdere egne samarbeidsavtaler, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam i en kommentar.

Oppdatert torsdag 12.50 med kommentar fra NSO

Powered by Labrador CMS