Debatt curt rice

Fullverdig campus på Romerike

En fullverdig campus må ha studenter og ansatte, administrasjon og fagmiljøer, forskning og utdanning, digitalt utstyr, stedlig ledelse og yrende liv. Alt dette skal OsloMets fremtidige campus på Romerike ha.

Omvisning på produktdesign på OsloMets campus på Kjeller. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Universitetsstyret vedtok i mars 2020 at OsloMet skal ha en «fullverdig campus i Oslo og på Romerike». Som rektor er det mitt ansvar å gjennomføre styrets beslutning, og det jobber jeg iherdig med.

En fullverdig campus må ha studenter og ansatte, administrasjon og fagmiljøer, forskning og utdanning, digitalt utstyr, stedlig ledelse og yrende liv. Alt dette skal OsloMet sin fremtidige campus på Romerike ha.

Spørsmålet er hvordan vi sammen får det til. I mange år har OsloMet og forløperne jobbet med ny campus Romerike uten å lykkes. Khrono har nylig publisert en lesverdig historisk gjennomgang av ulike forsøk på å etablere campus Romerike.

OsloMet sin egen historiker Jan Messel har i denne artikkelenflere gode observasjoner. Hvordan de politiske visjonene om innovasjon og teknologi ikke matchet med fagretningene på Kjeller. Det faglige samarbeidet var ikke til stede. Visjonene lot seg ikke realisere.

Nettopp derfor bør det være et godt faglig grunnlag der vi etablerer ny campus. Hvorfor er det hensiktsmessig at fagmiljøer utvikles, og at utdanning og forskning gjøres tilgjengelig akkurat her? Dette kan for eksempel handle om relevant samarbeid med sykehus om utdanning, forskning og utvikling. Eller med innovasjonssentre, teknologibedrifter i klynger eller kommuner og offentlig arbeidsliv. Solid faglig samarbeid er også avgjørende for at OsloMet kan bidra til vekst i regionen.

OsloMet er nå engasjert i tett dialog med regionen for å identifisere slike muligheter. På dialogkonferansen vi avholdt i november, ble 13 konsepter for en mulig fremtidig campus på Romerike presentert. Kommuner og utbyggere samarbeidet om spennende løsninger. Noen la vekt på aktuelle tomter, mens andre hadde konkrete tanker om faglig samarbeid. Det er ikke tvil om at de faglige alternativene er mest interessante å gå videre med. Derfor er vi nå i en videre dialog med Ahus, Lørenskog kommune, Lillestrøm kommune og Gardermoregionen for å identifisere samarbeid med faglig forankring, og vurdere finansieringsalternativer.

En ting er sikkert; for å lykkes med campus Romerike, må både sted og faglig innhold oppleves attraktivt for både studenter, ansatte og samarbeidspartnere - over tid.

Curt Rice, rektor

En ting er sikkert; for å lykkes med campus Romerike, må både sted og faglig innhold oppleves attraktivt for både studenter, ansatte og samarbeidspartnere - over tid. I OsloMet sitt campusprogram planlegger vi for én campus på Romerike. Vi legger opp til at store deler av aktiviteten vil være samlet på ett sted.

Èn campus trenger ikke være til hinder for at OsloMet har aktivitet flere steder på Romerike, ut fra mulighetene for å inngå flere faglige samarbeid. Eksempelvis med bedrifter og kommuner flere steder i regionen. Vi vet at mange, store universiteter både nasjonalt og internasjonalt er lokalisert flere steder i en region, gjerne også samlokalisert med fagmiljøer man har et relevant samarbeid med. Muligheter for samarbeidflere steder vil etter all sannsynlighet gi større samlet aktivitet på Romerike og større gevinst for regionen enn om all aktivitet må være ett sted.

Messels andre hovedpoeng om hvorfor tidligere forsøk i regionen ikke har lykkes, handler om økonomi og avstanden til Oslo. Daværende Høgskolen i Akershus ønsket en sentral og attraktiv beliggenhet, men regionens politikere ville det annerledes. Et nytt forsøk på sentral og attraktiv beliggenhet vil kreve tilstrekkelig finansiering. Realistiske økonomiske ambisjoner for en ny campus er derfor avgjørende. Vi får det vi har mulighet til å betale for.

OsloMet er i en situasjon der en nyetablering må finansieres over eksisterende budsjett, som allerede er under press blant annet som følge av regjeringens effektiviseringskrav. Det setter følgelig begrensninger for våre muligheter, og vi håper på økonomisk engasjement fra aktører som ønsker faglig samarbeid.

I andre deler av landet engasjerer lokale og sentrale myndigheter seg i finansieringen av nye bygg for universiteter og høgskoler. De står på for sine utdanningsinstitusjoner. Vi håper regionens politikere nå viser det samme engasjementet for OsloMet sin satsing på Romerike.

Det ble nylig inngått forlik mellom staten og eieren av dagensbygg på Kjeller. Erstatningskravet er frafalt, og ny leie er på markedsmessige vilkår og ligger markert under dagens nivå. Med usikkerheten rundt en eventuell rettssak ryddet av veien, kan vi holde god framdrift i campusprogrammet og etableringen av ny fullverdig campus på Romerike. Forliket innebærer at vi kan bruke bygget på Kjeller ut 2024, om det er nødvendig. Det gir økt forutsigbarhet og fleksibilitet for ansatte og studenter på Kjeller.

De kommende månedene vil vi jobbe grundig i campusprogrammet, og styret skal være tett koblet på underveis. Som nevnt vil vi gå grundig gjennom forslagene som ble lagt frem av interessentene på dialogkonferansen, i samarbeid med aktørene. Dette arbeidet blir en del av en formell konseptvalgutredning som følger statens føringer, og som blant annet fordrer en samfunnsøkonomisk analyse.

Som en del av arbeidet har vi bedt fakulteter, forskningssentre og Studentparlamentet om i løpet av våren å identifisere mulige samarbeidspartnere på Romerike, av faglig, praksisnær og forskningsmessig karakter. Alt dette for å sikre universitetsstyret et best mulig og tilstrekkeligbeslutningsgrunnlag.

Jeg håper at debatten fremover vil handle om hvilke faglige muligheter og praktiske forhold som vil være best for OsloMet og for regionen videre. Vi skal sammen etablere en attraktiv og spennende, ny campus på Romerike.

Powered by Labrador CMS