styremøte

Gjør endringer for å redde doktorgrad

Nytt navn på doktorgradsprogrammet i profesjonspraksis og flere endringer i innholdet foreslås for å redde programmet og universitetsstatusen til Nord.

Siste felles møte ved Nord universitet for rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Vigdis Moe Skarstein.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitet har frist til 13. februar 2022 med å rette opp mangler i ph.d-programmet i studier av profesjonspraksis. Universitetet er avhengig av å få akkreditert programmet for å kunne beholde universitetsstatusen.

På styremøtet 10. og 11. juni får Nord-styret en statusrapport om arbeidet med å rette opp manglene i programmet. Blant annet foreslås det å endre navn fra «Ph.d. i studier av profesjonspraksis» til «Ph.d. i profesjonsvitenskap».

Åpner opp programmet

Det nye navnet på programmet innebærer også en dreining i programmets innretning fra å være orientert mot profesjonspraksis til en mye bredere faglig tilnærming. Fagområdet kalles nå profesjonsvitenskap, med fokusområdene språk, relasjoner og handlinger, går det fram av saksframlegget.

Det foreslås også flere andre endringer, blant annet en tydeligere avgrensing mot andre programmer, og det innføres et nytt obligatorisk emne fra høsten 2021: «Profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handlinger» for å tydeliggjøre den faglige innretningen.

Ifølge saksframlegget utelukket den opprinnelige og smalere innretningen av programmet forskningsområder som er relevante for utvikling av profesjonene. Man kunne dermed gå glipp av gode søkere og relevante prosjekter. Med en ny og bredere faglig innretning, derimot, vil programmet bli mer inkluderende for masterkandidater både fra Nords egne programmer og kandidater fra andrevuniversiteter og høgskoler.

Styrer mot fristen

Rektor Hanne Solheim Hansen påpeker at det som legges fram for styret er en statusrapport om arbeidet med å revidere ph.d.-programmet.

— Vi styrer mot at revideringsprosessen skal være ferdig i god tid før fristen Nokut har satt i februar 2022, sier hun.

Rektor ved Nord universitet. Hanne Solheim Hansen.
Fakta

Sakliste 10.-11. juli


 • Godkjenning av protokoll fra møtet 21. april
 • Rektor rapporterer
 • Campusutviklingsplan for Levanger
 • Forprosjekt, tilbygg på campus Levanger
 • Infrastruktur for studiested Namsos
 • Strategi 2030: Fakultetenes delstrategier og handlingsplaner
 • Delårsregnskap 1. tertial 2021
 • Foreløpige budsjettrammer 2022
 • Evaluering av organisering i Nord universitet
 • Forlengelse av åremålsperioder for faggruppeledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
 • Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
 • Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2021
 • Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden
 • Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021
 • Status kompetanseutvikling
 • Status studiestedsstruktur - juni 2021
 • Oppnevning nytt valgstyre og endringer av valgreglementet
 • Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2022-2023
 • Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2022-2023
 • Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)
 • Status sensur vår 2021
 • Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien
 • Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda
 • Langtidsorden 10.-11. juni
 • Orienteringer 10.-11. juni
 • Referater 10.-11. juni

Nokut fant store mangler

Endringene er et svar på manglene som Nokuts sakkyndige komité påpekte. Nokut slo fast at det særlig var den vitenskapelige helheten og sammenheng mellom de ulike delene av studiet som måtte videreutvikles, men det var også andre krav som må oppfylles for at doktorgradsstudiet skal være godkjent.

Det er to år etter at Nokuts sakkyndige komité konkluderte med at doktorgradsprogrammet ikke oppfyller kravene for akkreditering. Nokut-styret ga Nord to år til å rette opp manglene, ellers ville akkrediteringen ryke.

Det er et krav å ha fire akkrediterte doktorgradsprogrammer for å være universitet, og siden dette er er et av fire programmer ved Nord universitet står også universitetsstatusen i fare.

Møte med Nokut

20. mai hadde rektor Hanne Solheim Hansen og prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane et møte med tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut og deler av hans stab.

— Dialogen rundt prosessen med revideringsarbeidet vi har med Nokut er god og konstruktiv, sier Solheim Hansen.

På møtet ble videre prosess for oppfølging av revideringen av ph.d. i studier av profesjonspraksis diskutert.

Tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut opplyser at møtet med Nord-ledelsen handlet om prosess og ikke innhold i endringene som foreslås. Han kan derfor ikke uttale seg om hvorvidt Nord er på rett vei med programmet.

— Innholdet i endringene blir det opp til sakkyndig komité å vurdere etter fristen i februar, sier han.

Opp til sakkyndig komité

Ifølge styredokumentene vil Nokut innkalle ledelsen ved Nord til et nytt møte tidlig på høsten 2021, hvor en konkretisering av det videre revideringsarbeidet vil være tema, heter det.

Sent på høsten 2021 skal endringene i programmet evalueres, slik at eventuelle justeringer kan gjennomføres før oversendelse av dokumentasjon til Nokut i februar 2022, går det fram av statusrapporten til styret.

Powered by Labrador CMS