Terje Mørland, administrerende direktør i Nokut, mener det er hensiktsmessig å gi Nord universitet to år til å rette opp manglene i det aktuelle doktorgradsprogrammet. Foto: Nokut

Nord får to år av Nokut-styret

Akkreditering. Styret i Nokut gir Nord universitet to år til å rette opp mangler i doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Nokut følger anbefalingen fra sakkyndig komité som har vurdert doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Det betyr at Nord universitet får to år til å rette opp manglene i programmet. Dette er det lengste regelverket tillater. Hvis ikke manglene er rettet opp innen to år, mister Nord akkrediteringen av programmet og dermed også universitetsstatusen.

Universitetet må definere og avgrense området for doktorgraden tydeligere. Det er nødvendig for å i det hele tatt kunne vurdere om kravene til studietilbudet og fagmiljøet er oppfylt.

Terje Mørland

Fakta

Dette er saken

Nokut varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling.

Som ved alle former for Nokut-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i Nokut.

Før Nokut skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar. Den ble levert 6. januar og skisserer hvordan de skal jobbe for å imøtekomme kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.

Nokut styrebehandler saken 13. februar 2020.

Der fattet styret vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, noe som gir Nord en frist på to år for å rette opp manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

Det er et krav å ha fire akkrediterte doktorgradsprogrammer for å være universitet.

Oppfyller ikke kravene

Nokuts sakkyndige komité konkluderte med at doktorgradsprogrammet i studier i profesjonspraksis ikke oppfyller kravene for akkreditering. Innstillingen fra komiteen ble oversendt Nord universitet 18. november 2019, og Nord leverte sine kommentarer til komiteens rapport 6. januar.

Torsdag har Nokut styremøte og revisjonen av ph.d.-programmet står høyt oppe på dagsorden.

— Vi mener det er hensiktsmessig med en frist på to år. Det gir universitetet mulighet til å ta de grepene som må til for å oppfylle alle kravene. Det er også i tråd med hva som er praktisert tidligere når det har vært vesentlige mangler knyttet til fagmiljø og forskning, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Solheim Hansen: Skal klare det

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet tar til etterretning at universitetet får to år på å oppfylle forskriftenes krav til ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis.

— Oppgaven er krevende, men skal løses. Nå skal vi sørge for fremdrift og kvalitet i arbeidet med å svare ut den endelige rapporten fra sakkyndig komité, og sikre at forskriftenes krav er oppfylt. Det blir avgjørende at vi beskriver fagområdets bredde, dybde og indre sammenheng og gir en tydelig avgrensning av fagområdet. Videre blir det avgjørende å vurdere fagmiljøet i forhold til beskrivelsen av fagområdet, sier Hanne Solheim Hansen.

Må sende omfattende dokumentasjon

Nord har fått frist til 13. februar 2022. Innen da må Nord universitet sende Nokut dokumentasjon på at doktorgradsprogrammet oppfyller gjeldende krav til akkreditering.

Universitetet må blant annet dokumentere at programmet utgjør en vitenskapelig helhet, at det er sammenheng mellom de ulike delene programmet er satt sammen av, samt at fagmiljøet har tilstrekkelig kompetanse, størrelse og stabilitet. I tillegg må de dokumentere tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå, går det fram av Nokuts redegjørelse.

— Universitetet må definere og avgrense området for doktorgraden tydeligere. Det er nødvendig for å i det hele tatt kunne vurdere om kravene til studietilbudet og fagmiljøet er oppfylt, sier Mørland.

Dersom Nord universitet ikke kan vise at kravene er oppfylt innen fristen og Nokut trekker tilbake akkrediteringen av doktorgradsprogrammet, vil universitetet umiddelbart trekke studietilbudet tilbake og legge til rette for at stipendiatene kan fullføre doktorgradsprogrammet ved en annen institusjon.

– Det vil innebære at universitetet kun sitter igjen med tre doktorgradsprogrammer. Det er ett for lite til å være universitet, sier Mørland.

Alvorlig rapport

Rektor Hanne Solheim Hansen beskriver rapporten fra Nokut som alvorlig.

— Rapporten er grundig og beskriver hva som må på plass for at ph.d. i studier av profesjonspraksis tilfredsstiller alle krav. Rapporten har i tillegg anbefalinger som gir styring for videre utviklingsarbeid. Det er en alvorlig rapport, da den konkluderer med at ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet i dag ikke oppfyller kravene til akkreditering, sier Nord-rektoren i en pressemelding.

Nord universitet har etablert en prosjektorganisasjon for å svare på kravene i sakkyndig rapport. Denne består av en styringsgruppe på rektornivå og en faglig høykompetent arbeidsgruppe som støttes av en ekstern referansegruppe, heter det i en melding fra Nord universitet.

Powered by Labrador CMS