styremøte

Gjorde nytt forsøk og får godkjent på kvalitet

Universitetet i Stavanger strøk på kvalitetsarbeid, nå er manglene rettet opp. Dette er en av sakene på styremøtet ved UiS 2. desember.

Kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger har gått gjennom nåløyet hos Nokuts sakkyndige komité, etter et nytt forsøk. Her er rektor Klaus Mohn.
Publisert Oppdatert

Våren 2020 underkjente styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger.

På styremøtet 2. desember blir styret ved UiS orientert om den nye innstillingen fra Nokuts sakkyndige komité. Den slår fast at kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger nå oppfyller alle gjeldende krav i lov og forskrifter.

16. desember skal Nokut-styret så ta endelig stilling til om kvalitetsarbeidet ved UiS kan få et godkjentstempel.

Styremøtet ved UiS kan følges direkte nederst i denne saken 2. desember fra kl 10.

Prorektor Astrid Birgitte Eggen.

— Vi har jobbet effektivt og systematisk med å utvikle og implementere et nytt Kvalitetssystem for utdanning. Dette har vi gjort samtidig som vi stengte ned våren 2020 så jeg er veldig imponert over hvordan ansatte har jobbet med dette, sier prorektor Astrid Birgitte Eggen, som sier at de er veldig fornøyde med komiteens konklusjoner.

Fikk stryk

I 2020 konkluderte Nokut med at kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger hadde vesentlige mangler på flere punkter, og at manglene var av en slik art at universitetet måtte gjennomføre omfattende tiltak. Blant annet ble det påpekt at UiS manglet et system som dekket alle deler av studieporteføljen, og at de ikke kunne dokumentere en tydeligere forankring av kvalitetsarbeidet på alle nivåer i universitetet.

Nytt tilsyn i høst

Fakta

Nokuts sakkyndige komité

 • Leder: Inga Bolstad, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

De andre medlemmene:

 • Senterleder Anneline Røssland fra VID
 • Leder for samverkansavdelingen ved Kungliga Musikhögskolan, Peder Hofmann.
 • Student Sofie Carlsen Bergstrøm fra NTNU.

UiS fikk frist til juni 2021 med å rette opp manglene og etter dette har Nokut vært på nytt tilsynsbesøk i høst, denne gangen digitalt besøk på grunn av pandemien. Den sakkyndige komiteen står av de samme personene som sist, bortsett fra at lederen er byttet ut. I 2020 ledet daværende viserektor ved Universitetet i Bergen Oddrun Samdal komiteen, men den rollen har professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Inga Bolstad, overtatt.

Ifølge innstillingen fra komiteen har kvalitetsarbeidet ved UiS hatt en god utvikling og rådene fra forrige tilsyn er fulgt opp. Komiteen påpeker at UiS har vedtatt nytt kvalitetssystem og ny strategi på veldig kort tid og under krevende arbeidsforhold grunnet koronapandemien.

«Komiteens hovedinntrykk er at kvalitetssystemet er gjennomarbeidet når det gjelder både forankring og oppbygning. Systemet ivaretar alle deler av studieporteføljen og sikrer kontinuitet og informasjonsflyt», heter det.

Blant annet skriver komiteen at kvalitetssystemet legger til rette for student- og kandidatmedvirksning og involvering av ansatte og eksterne aktører.

Får noen råd om videre forbedring

I et vedlegg til rapporten får UiS noen råd om hvordan kvalitetarbeidet ytterligere kan forbedres. Et av rådene er å i større grad synliggjøre hvordan institusjonens strategi og ambisjoner kobles opp mot studentenes læringsutbytte.

Dessuten anbefaler komiteen universitetet å være oppmerksom på balansen mellom fakultetenes autonomi på den ene siden og institusjonens behov for et enhetlig og helhetlig system på den andre.

Eggen: Holder oss på tå hev

Prorektor Astrid Birgitte Eggen sier at de jobber systematisk og kontinuerlig med kvalitetsarbeid.

— Det er derfor også flott å få noen få forbedringspunkter da det holder oss litt på tå hev. Vi vet at det er utfordringer med å se sammenhenger mellom ulike styringssystemer som strategi og handlingsplan, økonomi og kvalitetssystem. Dette skal vi derfor jobbe med nå framover. Det berører ledelse og styring ved vår institusjon, så vel som i vår sektor, sier hun.

Andre saker på styremøtet

På styremøtet 2. desember skal styret dessuten behandle en rekke ansettelsessaker.

Blant annet skal det ansettes ny dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Denne stillingen ble lyst ut i juni fordi Øystein Lund Bøs åremålsperiode utløper 28.februar 2022. Styret får også på bordet en rekke utlysninger av nye stillinger som institutt-, avdelings-, og senterledere.

Rektor Klaus Mohn ønsker at flere av disse sakene burde delegeres til andre organer. I dag må universitetsstyret godkjenne utlysninger av disse stillingene og ettersom universitetet har vokst og blir det mange slike lederstillinger, påpeker han.

Dette står på sakskartet:

 • Endelig budsjettfordeling 2022
 • Langtidsbudsjett for UiS 2022-2031
 • Handlingsplan 2022-2025
 • Digital omstilling ved UiS - mandat og organisering
 • Årsrapporter 2021 fra studentombud, personvernombud og vitenskapsombud
 • Oppnevning av vitenskapsombud
 • Revisjonsplan for internrevisjon 2022
 • Etterbruk av Kjell Arholms Hus
 • Forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Endring i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger for opptaket 2022
 • Endring i forskrift om egenbetaling
 • Begrunnelse for karaktersetting
 • Utvidet sensurfrist for høstens eksamener
 • Kvalitet i studieprogram, etablering av profesjonsstudium i psykologi og master i rettsvitskap
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2025
 • Tiltaksplan for redusert midlertidighet - statusrapport 2021
 • Kunngjøringer av åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt flere kunngjøringer og ansettelser av avdelingsledere, instituttledere og senterleder.
 • Ansettelsesmyndighet for institutt-/senter-/avdelingsledere
 • Fullmaktsaker til styremøte 2. desember 2021
 • Orienteringssaker til styremøte 2. desember
 • Eventuelt

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS