NLA HØGSKOLEN

Høster mer forskningsetisk kritikk

En nasjonal forskningsetisk komite uttaler at NLA Høgskolen i praksis begrenser den individuelle akademiske friheten for sine ansatte.

Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnstvitenskap og humaniora er kritiske til NLA Høgskolens håndtering av, og innholdet i, verdidokument og konsekvensene for deres forskere.
Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnstvitenskap og humaniora er kritiske til NLA Høgskolens håndtering av, og innholdet i, verdidokument og konsekvensene for deres forskere.
Publisert

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har behandlet en sak om NLA Høgskolen.

Fakta

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning.
 • NESH er en del av forvaltningsorganet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), og medlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) etter innstilling fra Forskningsrådet. Komiteen er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling.
 • En uttalelse fra NESH er rådgivende, som utgangspunkt for videre refleksjon og eventuelle endringer i praksis. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører, er god og etisk forsvarlig.

I en uttalelse skriver de i sin konklusjon at med utgangspunkt i de forskningsetiske retningslinjene er NESH: «kritisk til at NLA Høgskolen i praksis begrenser den individuelle akademiske friheten ved å binde vitenskapelig ansatte til en livssynsbasert lojalitetsforpliktelse, som ikke er forenelig med anerkjente forskningsetiske normer og verdier.»

— Kritikken rammer alle uh-institusjoner

Sigbjørn Sødal er rektor ved NLA Høgskolen. NLA har også fått lest uttalelsen fra NESH og kommenterte til komiteen før den ble offentlig.

Rektor for NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal.
Rektor for NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal.

— NLA er selvsagt ikke enig i vurderingene fra NESH, men vil i denne omgang bare bemerke at NESH er et rent rådgivende organ som har til oppgave å løfte frem universelle forskningsetiske normer, skriver Sødal i ene post til Khrono.

Han trekker fram:

— NESH kritiserer NLA blant annet for ikke å følge universalismenormen om at vitenskapelige kvalifikasjoner alene skal vektlegges ved ansettelser, vel vitende om at alle uh-institusjoner innskrenker denne normen på en rekke måter.

Sødal mener derfor at mye av kritikken fra NESH rammer alle institusjoner i uh-sektoren.

— Komiteen uttaler ellers at den ikke befatter seg med juridiske argumenter. Likevel stiller komiteen spørsmål ved den juridiske begrunnelsen for NLAs tilsettingspraksis. Dette vil NLA få belyst juridisk i full bredde før vi kommenterer det, skriver Sødal.

— Må ikke begrense egne ansatte

I sin uttalelse understreker NESH at et ideologisk eller livssynsbasert verdigrunnlag ikke kan legge begrensninger på forskningens grunnleggende normer og verdier. Forskningsetikk gjelder for all forskning.

Fakta

NLA-saken hos NESH

 • NESH mottok høsten 2020 en henvendelse fra to ansatte ved NLA Høgskolen som tilkjennega en bekymring knyttet til høyskolens ansvar for forskningsetikk.
 • Henvenderne framhevet blant annet at institusjonens verdidokument og tilsettingsreglement «forfekter et tradisjonelt samlivssyn med rett til å forskjellsbehandle (diskriminere) seksuelle minoriteter», og de hevdet videre at «disse dokumentene internt får en rekke konsekvenser som vi mener kommer i konflikt med forskningsetiske retningslinjer og forskningsetisk forsvarlighet» (henvendelse til NESH 09.11.2020).
 • Saken ble avgrenset til relevante forskningsetiske spørsmål knyttet til forskning og verdier, akademisk frihet og kollegial kultur.
 1. Er NLA Høgskolens verdidokument forenlig med de forskningsetiske verdiene saklighet, menneskeverdet og institusjonell uavhengighet?
 2. Oppfyller NLA Høgskolens tilsettingsreglement universalismenormen for akademisk frihet?
 3. Ivaretar NLA Høgskolen sitt institusjonelle ansvar for å tilrettelegge for et miljø som fremmer god forskning? (henvendelse til NESH 09.11.2021)

Kilde: NESH

— Alternativet er å ikke drive med forskning, skriver NESH.

Den forskningsetiske komiteen understreker at NLA Høgskolen har plikt til å påse at det livssynsbaserte verdigrunnlaget ikke legger begrensninger for og bindinger på den individuelle akademiske friheten til de vitenskapelig ansatte.

NESH presiserer at eierne og styret ved NLA Høgskolen må sikre at institusjonens forsknings­etiske forpliktelser er ivaretatt.

— Med bakgrunn i den forutgående forskningsetiske drøftingen setter NESH også spørsmålstegn ved den juridiske begrunnelsen til NLA Høyskolen både for å diskriminere ved tilsetting og for å begrense vitenskapelig ansattes akademiske frihet.

Avslutningsvis understreker NESH at denne som alle andre uttalelser fra dem kun er rådgivende. NESH skriver samtidig at de gjerne bidrar mer i prosessen hvis NLA Høgskolen ønsker det.

Fikk henvendelse høsten 2020

Høsten 2020 mottok NESH en henvendelse fra to ansatte ved NLA Høgskolen som tilkjennega en bekymring knyttet til høyskolens ansvar for forskningsetikk.

I henvendelsen til NESH framhever de to ansatte blant annet at institusjonens verdidokument og tilsettingsreglement «forfekter et tradisjonelt samlivssyn med rett til å forskjellsbehandle (diskriminere) seksuelle minoriteter», og de hevdet videre at «disse dokumentene internt får en rekke konsekvenser som vi mener kommer i konflikt med forskningsetiske retningslinjer og forskningsetisk forsvarlighet».

Saken ble avgrenset til å handle om relevante forskningsetiske spørsmål knyttet til forskning og verdier, akademisk frihet og kollegial kultur.

Spørsmålene NESH ble bedt om å svare på var:

 1. Er NLA Høgskolens verdidokument forenlig med de forskningsetiske verdiene saklighet, menneskeverdet og institusjonell uavhengighet?
 2. Oppfyller NLA Høgskolens tilsettingsreglement universalismenormen for akademisk frihet?
 3. Ivaretar NLA Høgskolen sitt institusjonelle ansvar for å tilrettelegge for et miljø som fremmer god forskning?

NLA fikk tilsvarsmulighet

Etter at uttalelsen var ferdig og oversendt til partene 26. februar 2021 kom NLA Høgskolen med omfattende merknader til NESH 3. mars 2021.

I uttalelsen fra NESH heter det at offentliggjøringen av uttalelsen derfor ble utsatt i tråd med alminnelige saksbehandlingsregler.

Fakta

NLA Høgskolen

Bergen 20201001: Sigbjørn Reidar Sødal, rektor ved NLA Høgskolen i Bergen. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN/KHRONO

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole.

Høgskolen har et kristent verdigrunnlag og er eid av de kristne organisasjonene:

 • Normisjon
 • Det Norske Misjonsselskap
 • Indremisjonsforbundet
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
 • Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Søndagsskolen Norge
 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Eierne har flertall i høgskolens styre.

NLA Høgskolen har omkring 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre studiesteder med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Rundt 80 prosent av NLAs inntekter kommer fra staten.

Institusjonen begynte sin virksomhet i 1968, og het da Norsk Lærerakademi. Høgskolen begynte først å undervise i fag som pedagogikk og kristendom i Bergen, men mindre og eldre institusjoner er senere fusjonert inn.

NESH skriver at de har satt seg inn i og diskutert merknadene fra NLA, og komiteen har på denne bakgrunn revidert punktet om «forskerfellesskapet».

For øvrig er det kun gjort språklige endringer for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig.

Andre gang med etikk-kritikk

Dette er ikke første gang denne våren NLA Høgskolen høster kritikk for sitt verdidokument.

Fredag 12. februar vedtok Lærerprofesjonens etiske råd (LER) en uttalelse der de stiller spørsmål ved NLAs verdidokument.

NLA Høgskolen er en kristen, privat høgskole og i verdidokumentet står det blant annet at «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken». Videre heter det at høgskolens ansatte «i konstruktivt samvirke realiserer høgskolens formål, i lojalitet mot høgskolens grunnlag».

LER er bekymret for om NLAs praktisering i henhold til verdidokumentet:

 • Strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet.
 • Hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter.
 • Bidrar til at søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egnethet i tilsettingsprosesser.

Rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, skrev i februar i en e-post til Khrono at han er forundret over at LER går ut på denne måten uten først å ha kontaktet NLA for å få høgskolens vurdering.

— Rådet virker ikke spesielt interessert i å belyse alle sider ved saken. Enda mer bemerkelsesverdig er det at flere av LERs egne rådsmedlemmene helt nylig har argumentert i ulike retninger om dette i avisen Vårt Land, før LER nå går ut samlet, skrev han.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Undersøkes av Nokut

I 2020 varslet også Nokut (Najsonalt organ for kvalitet i utdanningen) at de ville gjennomføre tilsyn hos NLA Høgskolen.

Tilsynet ble varslet i desember 2019, og tilsynet skal være gjennomført og resultatet er ventet senere i år.

Oslo-skoler sier nei

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Det er denne formuleringen om samlivssyn i NLAs verdidokument, som har fått Oslo-skolene til å revurdere sitt praksissamarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved høgskolen.

Det kommer frem av et brev sendt til lærerstudentene ved den kristne høyskolen i november, og også rektor Sigbjørn Sødal bekrefter dette overfor Vårt Land.

Powered by Labrador CMS