SAMMENSLÅING

Ingen fakultets­fusjon mellom medisin og odontologi

For andre gang er konklusjonen at en fusjon mellom Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo ikke er å anbefale. 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen fastslår at det ikke blir noe av de omstridte fusjonsplanene for tannlege- og medisinutdanningene.
Publisert

En arbeidsgruppe har vurdert konsekvensene av å slå sammen de to fakultetene ved Universitetet i Oslo (UiO) og skrevet en rapport til universitetsstyret.

Fakta

Arbeidsgruppens vurdering og konklusjon

  • Arbeidsgruppen har en gjennomgående samstemt oppfatning av fordelene og ulempene ved en eventuell samorganisering av OD og MED. Det har imidlertid vært ulike oppfatninger om hvordan fordelene og ulempene ved en eventuell samorganisering skal vektlegges.
  • Arbeidsgruppen understreker at problemstillingen er kompleks. Det er flere usikre faktorer som har vært med i vurderingene om hvordan en mulig samorganisering eller videreføring av dagens organisering vil kunne påvirke de odontologiske og medisinske utdanningene og forskningen frem i tid.
  • Arbeidsgruppen er oppmerksom på at det er grunn til å tro at de økonomiske rammene for norsk UH-sektor vil bli ytterligere redusert. Gruppen er også oppmerksom på at en eventuell samorganisering avstedkommer diskusjon om UiOs helhetlige fakultetsstruktur og at endringer i strukturen påvirker styringen av fakultetene og universitetet som helhet. Arbeidsgruppen har imidlertid forholdt seg til mandatet som vektlegger at det er faglig merverdi som skulle vurderes og har derfor i liten grad vektlagt disse forholdene i sine vurderinger.
  • Arbeidsgruppen har etter beste evne fremskaffet informasjon om mulige fordeler og ulemper for forskning, utdanning og innovasjon ved de to fakultetene som en samorganisering kan medføre.
  • Arbeidsgruppen har ikke identifisert tydelige faglige fordeler for kjernevirksomheten ved OD og MED ved å samorganisere de to fakultetene nå.
  • Arbeidsgruppen har lagt vekt på at det er betydelig og gjennomgående motstand mot en samorganisering ved OD og en kritisk holdning til dette scenarioet ved MED. I tillegg er endringstrettheten blant ansatte ved OD vesentlig. Arbeidsgruppen mener at OD burde få anledning til å videreføre det omstillingsarbeidet som fakultetet har satt i gang.
  • Ut fra det ovenstående er arbeidsgruppens vurdering at det i den nåværende situasjon ikke er hensiktsmessig å gå videre med en organisatorisk prosess for å slå sammen OD og MED. Arbeidsgruppen står samlet bak denne vurderingen.

Kilde: Uniforum

— Gruppen vurderer enstemmig at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med en prosess for å slå sammen de to fakultetene. På bakgrunn av det vil jeg orientere universitetsstyret om at rapporten er mottatt, hva tilrådingen er og at vi ikke vil gå videre med dette, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO til Uniforum.

Øyvind Fylling-Jensen har ledet arbeidsgruppen som har vurdert fusjonen. Han er fungerende administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. 

I 2023 varslet universitetsledelsen at den ville vurdere de positive og negative sidene ved å slå sammen Det medisinske fakultetet og Det odontologiske fakultetet. Sistnevnte er det eneste fakultetet for odontologi i Norge. Ved UiT Norges arktiske fakultet er odontologi en del av Det helsevitenskapelige fakultetet, og ved Universitetet i Bergen en del av Det medisinske fakultetet. 

Stor belastning

De ansatte ved Det odontologiske fakultetet sa tydelig ifra at de var motstandere av fusjonen. Dekan Tiril Willumsen fortalte at den plutselige beskjeden opplevdes som en stor belastning for mange ansatte. 

Universitetsledelsen ved UiO skrev at de ville «vurdere om det er synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon som taler for en felles organisering av de to fakultetene». 

Det er det altså ikke, ifølge arbeidsgruppa som nå har sett på saken. 

— Gruppa har lagt fram en grundig rapport. Kartleggingen er god, analysen er god og tilrådningen er veldig tydelig. Det er sånn man ønsker at en rapport skal være, sier Arne Benjaminsen. 

Andre avslag 

Allerede i 2020 ble det undersøkt om det var en god ide å slå sammen Det medisinske fakultetet og Det odontologiske fakultet. Konklusjonen var også den gang nei. Likevel valgte universitetsledelsen altså å starte ny prosess i 2023.

— Beskjeden kom plutselig og uten forvarsel. Vi savner en begrunnelse for hvorfor det skal skje og hvorfor det haster sånn, sa odontologi-dekan Tiril Willumsen til Khrono da nyheten kom. 

En god stund inn i prosessen uttalte Willumsen at universitetsledelsen hadde tatt mange av fakultetets innspill til følge. Blant annet ønsket fakultetet at man skulle vurdere negative konsekvenser av en sammenslåing. I utkastet til nytt mandatet ble også ordet «sammenslåing» byttet ut med «felles organisering». 

Det odontologiske fakultet har tidvis hatt økonomiske utfordringer, med et varslet underskudd i 2020 på 50 millioner. I styrepapirer fra mars skriver styret at det i 2020 endte med underskudd på 34 millioner kroner. I 2023 var resultatet 8 millioner kroner bedre enn budsjettert, men fakultetet kommer ikke i mål i løpet av 2024. I styrepapirene står det at «det legges opp til at økonomien skal være i balanse innen utgangen av kommende 5-års periode.»

Powered by Labrador CMS