NLA høgskolen

Ingen vil vurdere diskriminering ved NLA

En Nokut-komité har nylig vurdert at NLA Høgskolen ikke er gode nok på akademisk frihet, og at det forskes for lite. Men spørsmål rundt diskriminering mener de andre bør se på.

Diskriminering er utenfor Nokuts mandat, mener administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje om eventuell diskriminering ved NLA Høyskolen..

Fredag 20. august ble det kjent at den sakkyndig komitéen som har vurdert NLA Høgskolen har kommet fram til at de ikke oppfyller alle kravene til å være en godkjent høgskole. Kritikken går blant annet på at høgskolen ikke fremmer og verner akademisk frihet slik de skal, ikke har god nok kvalitet på sine fagmiljøer og at de ikke forsker nok.

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NLA Høgskolen, Line Alice Ytrehus, reagerer imidlertid på at Nokut ikke har sett på det hun mener er en diskrimeringspraksis ved høgskolen. Ansatte har tidligere fortalt at det diskrimineres mot skeive i ansettelser ved høgskolen.

— Vi trenger en avklaring på om det er greit at NLA — en høgskole — blir behandlet som et trossamfunn, og har fulle unntaksrettigheter når det gjelder diskriminering, sa Ytrehus til Khrono fredag.

Mener verdigrunnlag ikke må komme i konflikt med akademisk frihet

Som en kristen høgskole har NLA Høgskolen et eget verdidokument som ansatte må slutte seg til. Der står det blant annet at ekteskapet mellom mann og kvinne er den bærende norm.

I innstillingen til den sakkyndige komiteen til Nokut står det at komiteen vurderer det slik at en bør kunne forvente at institusjoner som er etablert på et religiøst grunnlag, tar et særlig ansvar for å påse at verdigrunnlaget ikke kommer i konflikt med plikten til å fremme og verne akademisk frihet.

Komiteen har ikke tatt stilling til innholdet i NLAs verdigrunnlag og verdidokument, men vurdert om NLA Høgskolen sikrer at verdigrunnlaget er innenfor de rammene som er satt i universitets- og høyskoleloven § 1-5 (1). Det ligger for eksempel utenfor komiteens mandat å vurdere om verdidokumentet strider mot bestemmelser i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Mener diskriminering faller utenfor Nokuts mandat

Administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje, sier til Khrono at Nokut fjorde en kartlegging og en vurdering av hva som faller inn under deres myndighetsområdet, før de startet tilsynet.

— Komiteens mandat har vært å vurdere hvordan NLA Høgskolen oppfyller krav i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Vi mener at saker som gjelder diskriminering er utenfor Nokuts mandat. Det faller inn under arbeidstilsynet, diskrimineringsnemda og diskrimineringsombudet.

Kristin Vinje i Nokut.

Vinje sier det er opp til disse andre organene å vurdere dette.

— Ser du dette som en god anledning for dem til å gjøre en slik vurdering av NLA Høgskolen?

— Ja, det er det, slik jeg oppfatter det, sier hun.

Noen må aktivt klage

Khrono har spurt Arbeidstilsynet, Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet om de kommer til å vurdere NLA Høgskolen når det gjelder dette.

Alle de tre instansene svarer at nei, det kommer de ikke til å gjøre.

Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Ingvild Sund, skriver i en epost til Khrono at de per nå ikke har planer om å granske praksisen til NLA.

— Vi gir juridisk veiledning om diskrimineringslovverket, og alle som ønsker, kan ta kontakt med oss. Alle som opplever seg diskriminert av NLA eller andre kan ta saken sin til Diskrimineringsnemda, skriver hun.

Ikke eget initiativ

Direktør for sekretariatet for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, understreker at diskrimineringsnemnda er et rent klageorgan.

— Det vi kan gjøre er å behandle klagesaker. Vi kan ikke på eget initiativ vurdere noe uten at det foreligger en klage. Noen må mene seg diskriminert. Isåfall blir det en prosess, og så avgjør nemnda om det er noe som er i strid med diskrimineringslovverket, sier han til Khrono.

Seksjonsleder Vigleik Aas i Arbeidstilsynet skriver til Khrono at:

— Regelverket som generelt forbyr diskriminering ved tilsetting, og som også åpner for noen få unntak fra dette, finner vi i Likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er utenfor Arbeidstilsynets område; det er Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemda som har ansvar og myndighet til å håndheve disse bestemmelsene.

Powered by Labrador CMS