Debatt ● Kari-Anne Jønnes

— Jeg forventer høyere ambisjoner fra den nye statsråden

Norge er en liten nasjon og internasjonale samarbeid er avgjørende for at vi skal nå våre mål, mener Høyre, som forventer en langsiktig satsing fra den som blir ny minister for forskning og høyere utdanning.

Kari-Anne Jønnes (H) er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Her avbildet under behandlingen av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning i Vandrehallen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er mange som har sagt mye klokt om kunnskap. Da Torbjørn Røe Isaksen la fram den første Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning sa han: 

«Kunnskapssektoren aksler på mange måter hele det framtidige kunnskapssamfunnet. Det er ikke rom for å ikke ha store ambisjoner. Det gjelder meg, og det gjelder dere» og fortsatte med at «kunnskapsfeltet er i en særstilling når det gjelder behovet for forutsigbarhet, langsiktighet og helhet.»

Skal vi lykkes som nasjon og løse de store utfordringene vi står overfor i tida som kommer, både på kort og lang sikt, må vi ha høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. 

For det første må kvalitet alltid veie tyngst. Når døra til utdanning, kunnskap og kompetanse alltid skal være åpen, uavhengig av alder, bosted og livssituasjon, er det vår oppgave som politikere å være tydelig på at kvaliteten i utdanningstilbudene må være god. Det gjelder uavhengig av om utdanningen tilbys fysisk eller digitalt, på en stor eller liten campus. Målet om å gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig for alle må ikke bidra til å forringe kvaliteten. 

For det andre må vi hevde oss internasjonalt, både som kunnskaps- og forskningsnasjon. Da må vi som politikere legge til rette for det, og har respekt for institusjonenes prioriteringer innenfor gitte rammer. Norske studenter konkurrerer i et internasjonalt utdannings- og arbeidsmarked. Det er vår oppgave å legge til rette slik at de kan hevde seg, og det er en forutsetning for at vi skal hevde oss som nasjon.

Forskning er langsiktig, det betyr at finansieringen må være langsiktig og samfunnsoppdragene som prioriteres må løse våre største utfordringer. De må favne både den grønne og den digitale omstillingen, og utviklingen går nå så fort at oppdragene må være dynamiske. Dessuten må nasjonens forskningsplaner følges av finansielle opptrappingsplaner, og alle sektordepartement må forplikte seg til å bidra til forskning innen sitt område. 

Norge er en liten nasjon og våre internasjonale samarbeid er avgjørende for at vi skal nå våre mål. Jeg har en klar forventning om at ny statsråd er mer utadvendt enn introvert, og at det legges stor vekt på samarbeid med EU og de store gevinstene som ligger i satsing på EUs programmer, både for våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt instituttsektoren, men også for at vi som nasjon skal lykkes. 

Dessuten er det en forutsetning at regjeringens tillitsreform innebærer tillit til institusjonenes faglige vurderinger. Ikke bare når det er i tråd med Senterpartiets politikk. 

Høyre vil alltid være de som både har de største forventningene, kravene og ambisjonene til sektoren og det den leverer, men nå har vi ikke tid og råd til at ny statsråd ikke legger lista høyt. 

Powered by Labrador CMS