likestilling

Kun én av fem professorer ved NHH er kvinner

Norges Handelshøyskole har en ambisjon om en kvinneandel på minst 40 prosent i vitenskapelige stillinger. Høgskolen når ambisjonen i kun én kategori.

Andelen kvinnelige vitenskapelige ansatte på dette bygget lever ikke opp til Norges Handelshøyskoles egne ambisjoner.
Publisert Oppdatert

Norges Handelshøyskole (NHH) har i lang tid hatt en ambisjon om å få ned overvekten av menn ved institusjon. Høgskolen hadde blant annet en egen satsing kalt «Jentedagen» i flere år for å få kvinnelige studenter til å søke seg til institusjonen. 

Kvinneandelen blant studenter har med tiden stabilisert seg over 40 prosent, men det står dårligere til blant de vitenskapelige ansatte. 

Fakta

Gender Disparity Among NHH Professors

  • Norwegian School of Economics (NHH) reports that only 20 percent of its professors are women, despite efforts to increase female representation in academia.
  • While the number of female students has stabilized above 40 percent, the representation of women diminishes higher up the academic ladder. There are initiatives in place to support women's academic advancement.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

This summary is generated by Labrador AI, and read through by a journalist. 

Tirsdag skal styret ved NHH gå gjennom en statusrapport for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. 

Oversikten viser at nåløyet for kvinner blir smalere og smalere desto høyere opp den akademiske rangstigen de kommer. 20 prosent av professorene på NHH er kvinner, mens tallet er 35 for førsteamanuenser. 

Til sammenligning er andelen kvinnelige professorer 36 prosent samlet sett for alle høyere utdanningsinstitusjonene.  

Minst 40 prosent

For begge stillingskategoriene har det vært en svak økning fra 2022. Da var 17 prosent av professorene kvinner, mens tilsvarende tall for førsteamanuensene var 34. 

Også for postdoktorer er antallet kvinner lavt. Kun 27 prosent av postdoktorene var kvinner i 2023.

Høyskolens ambisjon er klar: Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i alle vitenskapelige stillingskategorier og på hvert institutt. 

I kun en vitenskapelig stillingskategori oppfyller NHH sin egen målsetting. Andelen kvinnelige stipendiater var på 54 prosent i 2023. Det er en økning fra 46 prosent i 2022, og det er første gang over halvparten av stipendiater ved høgskolen er kvinner. 

«Faste stillinger er preget av stabilitet, lav turnover og få nyansettelser. Disse faktorene, sammen med sterk konkurranse innen fagfeltet, både nasjonalt og internasjonalt, om dyktige kvinner, er viktige forklaringsfaktorer til en relativt konstant trend», står det i rapporten. 

Flere virkemidler

For å bøte på den lave kvinneandelen har NHH prøvd en rekke virkemidler. Dette er blant tiltakene som tilbys kvinner i vitenskapelige stillinger: 

  • Alle kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser får 25.000 per år for videre kvalifisering i inntil tre år. 
  • Alle kvinner i førsteamanuensisstillinger har halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin.
  • Alle kvinner i vitenskapelige stillinger kan få økonomisk tilskudd på inntil 40.000 kroner per år i forbindelse med deltakelse på anerkjente konferanser, workshops og lignende.
  • Ansatte kan få støtte til ekstra hjemreiser dersom et forskningsopphold er av lengre varighet, og hjemreisen kan begrunnes ut fra familiesituasjonen.

Strømmer ikke

Tirsdagens styremøte ved NHH strømmes ikke, men sakslisten ser slik ut: 

7/24 Godkjenning av protokoll fra møte 8/23 og møte 1/24, innkalling og saksliste møte 2/24

8/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/24

9/24 Klage på vedtak om ordensstraff Saken ettersendes - sak u.off.

10/24 Internkontroll: Rapportering for 2023

11/24 Økonomirapport pr. 3. tertial 2023

12/24 Årsrapport for NHH 2023

13/24 Statusrapport - Kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2023

14/24 Årsrapport formidling 2023

15/24 Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2023

16/24 Årlig rapportering om varsling for studenter - 2023

17/24 Eventuelt - møte 2/24 200

Orienteringssaker

2/24 Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved NHH 20

Powered by Labrador CMS