stortingsvalg 2021 ● hans fredrik grøvan

Kunnskap og forskning er grunnlaget for å leve frie liv

Kristelig folkeparti mener at en større andel av forskningen bør være frie midler og at grunnforskningens andel må styrkes.

I motsetning til en del andre partier mener vi at finansiering av høyere utdanning og forskning ikke alene skal knyttes inn mot et resultat og nytteperspektiv med en direkte økonomisk avkasting, skriver stortingsrepresentant for Krf, Hans Fredrik Grøvan.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| Stortingsvalget nærmer seg, og det er kamp om velgerne. Med et sterkt KrF får man et parti som mener at utdanning ikke bare skal gjøre oss i stand til å få en plass i et arbeidsmarked, men gjør oss rustet til å være konstruktive problemløsere og samfunnsbygger. I Stortinget trengs det at noen har en verdibasert tilnærming som ser lenger enn markedets etterspørsel og massenes krav. KrF skal hente velgere fordi vår sosiale profil, vår velferdsprofil og vår utdanningspolitikk viser at et verdibasert sentrumsalternativ gjør en forskjell på Stortinget!

KrF mener at kunnskap er grunnlaget for at mennesker kan leve frie, selvstendige liv, for verdiskaping og for å løse fremtidens utfordringer. Våre universiteter og høyskoler skal forvalte og utvikle ny kunnskap, utfordre konvensjonell tenkning og levere innovative løsninger på samfunnsutfordringene. Studentene skal utdannes til å møte morgendagens samfunns- og arbeidsliv, og dannes til å kunne bli aktive medborgere med evne til kritisk tenking, analytiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne. Høyere utdanning handler om å danne og utdanne framtidas innbyggere. For å sikre ny bærekraftig utvikling og verdiskaping, vil derfor KrF prioritere investering i kunnskap og forskning.

De verdibaserte høyskolene må sikres rett og mulighet til å kunne legge til rette for et verdigrunnlag som ivaretar deres identitet samtidig som de ivaretar akademisk frihet.

Hans Fredrik Grøvan, Krf

Verden endres raskt, og det norske samfunnet står overfor store omstillinger. Morgendagens samfunn har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse, kritisk og etisk refleksjonsevne og evne til å tilegne seg og bruke kunnskap på nye måter, hele livet. Norge har universiteter og høyskoler med fagmiljøer og utdanning på et høyt internasjonalt nivå. Å drive god utdanning krever ressurser og kompetanse. Derfor mener vi det er viktig at det utvikles et finansieringssystem som behandler alle universiteter og høyskoler etter likeverdige kriterier.

Vi vil legge til rette for at de private høyskolene må sikres en god og forutsigbar finansiering. De verdibaserte høyskolene må sikres rett og mulighet til å kunne legge til rette for et verdigrunnlag som ivaretar deres identitet samtidig som de ivaretar akademisk frihet.

Vi må også sikre en mer tilgjengelig høyere utdanning. For å få til dette må det tilrettelegges for mer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud samtidig som vi fastholder gratisprinsippet. Det bør satses på utvikling av pedagogikk og teknologi som kan bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig for folk uansett hvor de måtte bo. Studentene bør også få gleden og styrken det er i å ha muligheten til praksis i tilknytning til sine studier som gjør at de kan forberedes til arbeidslivet. Vi mener dette både vil gjøre høyere utdanning mer relevant og sørge for tettere samspill mellom utdanningsinstitusjonene og det lokale næringslivet.

Samtidig ønsker vi å styrke tilgjengeligheten av utdanning for framtidas studenter både i innland og utland. Vi vil fortsette å legge til rette for at studenter fra de aller fattigste landene sør for Sahara skal ha en mulighet til å tilbringe kortere eller lengre opphold i Norge. For utdannelse er veien ut av fattigdom, og i samarbeid med studentenes universitet i hjemlandet kan vi bidra til en utveksling som vil bygge land. Men en slik satsing er også en berikelse for de universitet og høyskoler som tar imot disse studentene og bidrar til større mangfold og nye perspektiver.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

For at retten til utdanning skal være reell, er det viktig med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter. Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted. Studentvelferden skal legge til rette for at studenter kan studere på heltid når de vil i livet. Derfor trenger studentvelferden forutsigbarhet knyttet til viktige tiltak for studentene, slik som studentboliger. Det må bygges flere rimelige studentboliger.. Derfor vil vi videreføre en høy utbyggingstakt for studentboliger. Alle nye studentboliger mener vi skal være "grønne", med et lavest mulig klimaavtrykk, og de skal bidra til å gi studentene en større mulighet til å være heltidsstudent.

Covid 19-pandemien har gitt oss erfaringer det siste året som har utfordret måten vi har tenkt studentvelferd på. En ensom student i ny by krever mer enn forståelse. Det kreves tiltak. De siste årene har det vært en negativ utvikling blant unge som rapporterer at de sliter psykisk. En utvikling som pandemi-, isolasjon- og krisetid har forsterket. Nær halvparten av alle studenter har det som kan karakterisere som høyt nivå av psykiske plager, og 1 av 5 har vurdert å ta sitt eget liv. På samme tid er det også svært få av dem som søker hjelp. Derfor vil KrF forsterke arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse og styrke disse tjenestene framover. Vi vil løfte fram viktigheten av å jobbe forebyggende og støttende. Studentene må få rett hjelp til rett tid.

Studenter med barn må sikres bedre økonomi, derfor vil vi prioritere en tiltakspakke for studenter med barn. Der vil vi ha mer fleksible og tilpassede studieløp for disse studentene, og vi vil øke studiestøtten på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år. Vi vil også gi en rett til foreldrepermisjon.

Forskning og høyere utdanning skal bidra til ny kunnskap som gir bedre livskvalitet og helse, legge grunnlaget for nye bærekraftige produkter og tjenester, som gir mer treffsikre beslutninger og som løser samfunnsutfordringer. En langsiktig og forpliktende satsing på forskning vil gi oss kunnskap som kan brukes til å skape et bedre samfunn og en bedre verden. Den nye kunnskapen må også i større grad skapes i et samspill mellom høyere utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og privat næringsliv.

KrF mener at en større andel av forskningen bør være frie midler og at grunnforskningens andel må styrkes. Det er ofte i den frie delen av forskningen at begynnelsen til nye næringer og framtidsløsninger oppstår. Vi mener forsking ikke bare skal vurderes i forhold til et pragmatisk nytte- og lønnsomhetsperspektiv. Forskning uten nytteperspektivet må også prioriteres! Vi ønsker å satse på forskning fordi vi mener den er med på å utvikle og gi nye svar på utfordringer vi i dag ikke kjenner.

I motsetning til en del andre partier mener vi at finansiering av høyere utdanning og forskning ikke alene skal knyttes inn mot et resultat og nytteperspektiv med en direkte økonomisk avkasting. Vi må ta vare på og stimulere den langsiktige forskingen som ikke kan vise til avkastning eller nytte på kort sikt. Vi må sørge for å ha en forskning som er selvstendig og styrt på forskingens egne premisser. Dette er viktig for at studenter skal kunne skaffe seg en utdanning som kan møte morgendagens arbeids og samfunnsliv.

Powered by Labrador CMS