varslingssak

NHH avviser klage på vedtak om ordensstraff

Professor Leif Egil Hem klaget på at han ble ilagt ordensstraff av Norges Handelshøyskole (NHH). Nå har NHH-styret behandlet klagen.

NHH ser ingen grunn til å gjøre om på vedtaket om å ilegge professor Leif Egil Hem ordensstraff. Her er rektor Øystein Thøgersen og styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe på forrige styremøte.

Instituttleder og professor Leif Egil Hems klage på vedtaket om ordensstraff fører ikke fram. Det har styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) bestemt.

«Styret opprettholder vedtaket om ordensstraff og ber om at administrasjonen videresender klagen til klageinstansen (Kunnskapsdepartementet).», står det i vedtaket fra styremøte ved NHH denne uken.

Omplassering

På styremøtet i januar ble det avgjort at Hem skulle ilegges ordensstraff. Vedtaket som ble fattet så slik ut:

«Styret ved NHH har i dag vedtatt å omplassere professor Leif Egil Hem bort fra stillingen som leder for Institutt for strategi og ledelse, med virkning for gjenværende del av åremålsperioden. Vedtaket kommer som ledd i NHHs oppfølgning av varslingssaken fra 2022 og 2023. Hem fortsetter i stillingen som professor ved NHH.»

I etterkant av møtet i januar var Leif Egil Hem tydelig på at han kom til å ta saken videre, først og fremst internt ved NHH. Ifølge Hem selv er det advokater fra Forskerforbundet som på vegne av ham har levert klagen på vedtaket om ordensstraff.

Fakta

Ordensstraff

§ 25 i statsansattloven

  1. Statsansatte eller embetsmenn kan ilegges ordensstraff for a) overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, eller b) utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen, tjenesten eller embetet.
  2. Som ordensstraff kan statsansatte a) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år, eller b) varig eller midlertidig omplasseres til en annen stilling.
  3. Som ordensstraff kan embetsmenn ilegges a) skriftlig irettesettelse, eller b) ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år.
  4. Opplysninger om ordensstraff kan lagres i personalmappen i fem år.

Kilde: Lov om statens ansatte

I det siste vedtaket som Khrono har fått oversendt fra direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH, Geir Mikalsen, står det at styret har vurdert klagen, og at de ikke finner grunn til å foreta ytterligere undersøkelser, oppheve eller endre vedtaket om ordensstraff.

Det har ikke lykkes Khrono å få kontakt med leder for Forskerforbundet ved NHH, Sigrid Lise Nonås i forbindelse med denne saken. Heller ikke Leif Egil Hem har svart på Khronos henvendelser onsdag.

Fikk varsel mot seg

Høsten 2023 skrev Khrono flere saker om NHH og rektor Øystein Thøgersen. I november gikk Leif Egil Hem ut og meldte om fryktkultur og maktmisbruk ved NHH. Rektor Øystein Thøgersen har hele tiden avvist påstandene.

Høsten 2022 leverte en stipendiat ved NHH et varsel mot Leif Egil Hem, som var stipendiatens veileder. NHH engasjerte et advokatbyrå for å undersøke varselet. 

Etter at advokatbyrået hadde levert sin rapport til høyskolen april 2023, var Hem-saken oppe til behandling i styret flere ganger i løpet av månedene som fulgte.

17. oktober 2023 leverte NHH et forhåndsvarsel til Hem om mulig ordensstraff og endringsoppsigelse. Hem svarte med å sende et 113 siders langt brev til Kunnskapsdepartementet, der han anklaget rektor og deler av NHH-ledelsen for å drive en hekseprosess mot ham.

Varselet mot Hem og den videre prosessen som fortsatt pågår, hadde i fjor høst kostet NHH 1,8 millioner i advokatutgifter.

— Utgiftene vil trolig øke, sa rektor Øystein Thøgersen til Khrono i november.

Powered by Labrador CMS