NTNU

NTNU-rektor ber styret om signaler om valgt  rektor 

— Nærmest en forhåndsprosedering, sier Aksel Tjora om rektor Tor Grandes forslag om utredning av valgt rektor til styremøtet 22. januar. 

Nina Refseth og Kjersti Møller
Noe å gruble over: Valgt eller ansatt rektor? Fra venstre: Ekstern representant Nina Refseth og ansattrepresentant Kjersti Møller.
Publisert Oppdatert

Om ei uke møtes NTNUs styre for første gang etter at Anne Borg trakk seg som rektor. 

Skal ny rektor ansettes? Eller blir det valgt rektor?

Ansattrepresentant Aksel Tjora har bedt om at rektor forbereder en styresak om man i neste åremålsperiode bør ha valgt heller enn ansatt rektor som i dag. 

Ansatte ved NTNU har tatt initiativet til en underskriftskampanje som krever at det blir en bred diskusjon om spørsmålet. Mandag kveld hadde 241 signert oppropet, som ble lagt ut for en uke siden. 

I saksnotatet til styremøtet følger ledelsen opp henvendelsen fra Tjora. Der legger konstituert rektor Tor Grande opp til at styret i første omgang diskuterer og avgjør om det ønsker saken utredet i det hele tatt. 

To alternativer

Styret blir bedt om å ta stilling til to alternative forslag. Alternativ 1 vil legge debatten om valgt og ansatt rektor død med en gang. 

1) Styret mener ledelsesmodell ved NTNU er tilstrekkelig utredet og begrunnet tidligere og ønsker å videreføre modellen med enhetlig ledelse. Styret ser dermed ikke behov for videre utredning av fordeler og ulemper med å endre ledelsesmodell 

2) Styret ber rektor utrede konsekvenser av å endre fra tilsatt til valgt rektor (enhetlig til todelt ledelse på institusjonsnivå). En slik utredning, som beskrevet i saken, skal ferdigstilles innen utgangen av juni 2024. Styret gir med dette et tydelig signal om at det er sannsynlig at et flertall av styrets medlemmer vil ønske å endre ledelsesmodell på institusjonsnivå ved NTNU, men denne beslutningen tas etter at utredningen er ferdigstilt. 

Aksel Tjora i NTNUs styre har tatt initiativ til en utredning om valgt heller enn ansatt rektor ved NTNU.

— Jeg er naturligvis tilhenger av forslag 2 men de har hengt på et merkelig premiss som foregriper en diskusjon, nærmest en forhåndsprosedering, som styret alltid er skeptisk til, sier ansattrepresentant Aksel Tjora til Khrono.

Se Aksel Tjoras leserinnlegg om valgt eller ansatt rektor som ble publisert mandag ettermiddag.

Kort tid

I notatet poengteres det at ansatt rektor er hovedmodellen i universitets- og høyskoleloven. Ledelsesmodellen kalles for enhetlig ledelse. 

NTNU har hatt ansatt rektor og dekaner siden 2005. I 2013 ble det også innført ansatte instituttledere. 

Videre pekes det i notatet på at loven åpner for at rektor kan pekes ut ved valg dersom minst halvparten av styrets medlemmer fatter vedtak om dette. 

Det ene fører det andre med seg dersom NTNU går tilbake til valgt rektor. Det må lages et valgreglement og både ansatte og eksterne kandidater er valgbare. 

Ny ledelsesmodell med valgt rektor kan først tre i kraft fra 1. august 2025. Skal det være mulig å endre ledelsesmodell innen neste rektorperiode, må utredning skje raskt, heter det i styrenotatet. 

Debatt på vårparten

Det skisseres følgende framgangsmåter:

Velger styremøtet å videreføre dagens ordning med ansatt rektor, kan ny rektor ansettes for gjenværende og kommende periode, det vil si til og med 31.07.2029, etter dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet. 

Ønsker styret å utrede en alternativ ordning med valgt rektor, kan styret konstituere rektor for den gjenstående perioden. Alternativt kan rektorstillinga lyses ut med snarlig ansettelse for den gjenværende perioden. 

Går styret inn for alternativ 2, en utredning, foreslår rektor følgende tidsplan: 

  • Våren 2024: Utredning, medvirkning og beslutning om ansatt eller valgt rektor
  • Høsten 2024: Vedta valgreglement og kunngjøre valg slik at valgt rektor kan tiltre fra ny styreperiode 1. august 2025. 
  • Vår 2025: Valg av rektor. 

Valg over hele fjøla?

Konstituert rektor Tor Grade vurderer det slik at blir det innført valgt rektor, åpner det for muligheten for å innførte valgte ledere på flere nivå, og det vil innebære store endringer.

Men skal det først gjøres en utredning, er det mye som taler for at det også bør utredes valgte ledere på fakulteter og institutter. 

Videre argumenteres det for at ressursbruken vil være omfattende og binde viktige administrative ressurser. 

Ber om signaler nå

På denne bakgrunnen ønsker rektor at styret allerede nå gir beskjed om det er sannsynlig at flertallet i styret vil ønske å gå over til valgt ledelse, altså før utredningsarbeidet starter. 

Forskerforbundet, Tekna og NTL har sagt av de ønsker en gjennomgang av styring og ledelse på alle nivåer, og særlig spørsmålet om valgt eller ansatt instituttleder. 

Styret blir bedt om å ta stilling til hvor omfattende utredningsarbeidet skal være hvis dette alternativet får flertall. Skal det begrenses til valgt eller ansatt rektor, eller hele ledelsesmodellen ved NTNU. 

Powered by Labrador CMS