STUDENTENGASJEMENT

Ny NSO-rapport: Slik står det til med student­demokratiene

Tre av fire studentdemokratier mener institusjonene deres ikke informerer godt nok om studentdemokratiet til nye studenter ved studiestart.  

Ole-Markus Simonsen er nestleder i Norsk studentorganisasjon
Publisert
Fakta

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er utført av NSO.
  • Totalt svarte 22 av 34 medlemslag på medlemslagsundersøkelsen. 
  • Blant disse er det både institusjoner med flere titalls tusen studenter og de med i overkant av noen hundre studenter, private og offentlige institusjoner, samt institusjoner med en og flere campuser. 
  • Som ved tidligere undersøkelser skilles det mellom medlemslagenes størrelse ved å dele inn i små medlemslag (opp til 3000 studenter), mellomstore medlemslag (mellom 3001 og 10.000 studenter) og store medlemslag (10.001 studenter og fler). 
  • Årets undersøkelse ble besvart av fem små medlemslag, fem mellomstore medlemslag og tolv store medlemslag. Om lag halvparten av respondentene var fra institusjoner med campus i flere byer.

Kilde: NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) har undersøkt hvordan det står til med studentdemokratiet i medlemslagene sine. 

Rapporten viser at studentdemokratiene møter utfordring med rekruttering, manglende informasjon om studentdemokrati fra institusjonenes side til studentene, og viktigheten av å frikjøpe tillitsvalgte for å gi dem nok tid og ressurser til å utføre oppgavene sine godt. 

— Det mest oppsiktsvekkende med rapporten er hvor få studentdemokratier som sier at de får de fasilitetene de trenger for å løse sine lovpålagte oppgaver, sier Ole-Markus Simonsen, nestleder i NSO, til Khrono.

Omtrent halvparten av studentdemokratiene opplever å få tilfredsstillende finansiering og fasiliteter, altså tilgang på egne lokaler med nødvendig utstyr. Det står i rapporten at flere av institusjonene har «en vei å gå» for å sikre studentdemokratiene forutsetningene de trenger for å gjøre arbeidet sitt. Studentdemokratiene blir i hovedsak finansiert av driftstilskudd fra utdanningsinstitusjonene. 

Spennet på finansiering går fra 10.000 kroner ved de minste institusjonene, opp til 2 millioner hos de største. I snitt har de største studentdemokratiene rundt 1,1 millioner kroner i driftstilskudd, men disse har også oftere ansattressurser eller honorerte roller.

I rapporten er et av hovedfunnene at det er klar sammenheng mellom studentdemokratier som får tilrettelegging i form av frikjøpte tillitsvalgte eller ansattressurser, og studentdemokratier som har kapasitet til «å drive reell studentmedvirkning, rekruttering og skolering av sine tillitsvalgte.» 

Informerer ikke godt nok

Cirka 75 prosent av studentdemokratiene mener at institusjonen deres i svært liten eller noen grad informerer om studentdemokratiet til nye studenter ved studiestart. 

Valgdeltakelsen på majoriteten av studentvalg ligger på under 25 prosent. Ved Universitetet i Stavanger var det i fjor rekordhøy valgdeltakelse, da det var 21,74 prosent av studentene som stemte. 

På spørsmålet om i hvor stor grad studentdemokratiene opplever at institusjonen informerer om demokratiet til nye studenter ved studiestart, svarer om lag 20 prosent og 55 prosent i svært liten og i noen grad. Kun henholdsvis 20 prosent og fem prosent svarer i stor og svært stor grad. Det er ingen tydelig sammenheng mellom hva studentdemokratiene svarer, og faktorer som størrelse eller om institusjonen har campus i flere byer. 

I rapporten står det at «NSO ser på det med stor bekymring at institusjonene ikke gjør sin del i informasjonsarbeidet ut mot studentene, da det åpenbart er institusjonen selv som har reell mulighet til å effektivt nå ut til alle studentene med informasjon gjennom et studieløp.»

Tillitsvalgte har ikke tid

I tillegg beskriver rapporten en tydelig sammenheng mellom frikjøp av tillitsvalgte og kapasiteten til studentdemokratiene. Frikjøp av tillitsvalgte innebærer at utvalgte stillinger i studentdemokratiet er lønnet på heltid eller deltid, eller honorert. Det kan gjøre det enklere å balansere studier med tillitsverv, eller å utsette studiene til man er ferdig med vervet. 

 Det er 86 prosent av studentdemokratiene som har frikjøpte tillitsvalgte i en eller annen form. 

Simonsen vil også trekke frem institusjonene som ikke har en ansatt ressurs som har i stillingsbeskrivelsen sin å følge opp studentdemokratiet. Rundt 80 prosent har en organisasjonskonsulent eller ansatt fra institusjonen som skal jobbe med å følge opp eller jobbe for demokratiet. 

— Det er viktig med en ansattressurs som kan være kontinuiteten i arbeidet deres. At studentdemokratiet får det i en eller annen form er noe institusjonene og studentdemokratiet virkelig trenger, mener han. 

Powered by Labrador CMS