Byggeplassen på Campus Ås, desember 2019. Her bygger NMBU et enormt bygg — som universitetet frykter Statsbygg skal ta over. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ny rapport: «Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg

Eiendom. Universitetene har negative erfaringer med Statsbygg som byggherre. Det kommer frem i en ny rapport som er laget i forbindelse med at det vurderes å overføre eiendomsforvaltning til Statsbygg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Noen norske universiteter eier eiendomsmassen sin selv. De er svært urolige for at regjeringen skal bestemme seg for å overføre eierskap og drift fra universitetene til Statsbygg, og at de deretter skal måtte leie sine egne bygg. Nå er det kommet en fersk rapport, der de aktuelle universitetene er intervjuet.

Det er Forskerforum som først omtalte rapporten.

Fakta

Konsulentenes anbefalinger

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019 er:

  • Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Rapporten er laget av Multiconsult og det er Kunnskapsdepartementet som har bedt de fem selveiende universitetene og Norges Idrettshøgskole om å lage rapporten.

Universitetene forteller om negative erfaringer med Statsbygg. De fem universitetene er Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Vi har en del dårlige erfaringer med særlig overføring og ferdigstilling fra Statsbygg.

John Skogen

Forteller om dårlige erfaringer med Statsbygg-samarbeid

Rapporten er et svar på Capgeminis rapport om eiendomspolitikken i statlig sektor.

I rapportens sammendrag heter det blant annet at «Eiendomsavdelingene ved de selvforvaltende universitetene bidrar til god og effektiv måloppnåelse for universitetenes kjernevirksomhet», «Det er ingen dokumentasjon på at det vil gi noen kostnadsbesparelse for Staten å overføre forvaltningen av eiendommene til Statsbygg» og «De selvforvaltende universitetene har en del negative erfaringer med Statsbygg».

— Vi har en del dårlige erfaringer med særlig overføring og ferdigstilling fra Statsbygg, sier Universitetet i Oslos eiendomsdirektør John Skogen til Forskerforum.

Han trekker fram informatikkbygningen som sto ferdig i 2011 og kostet 1,4 milliarder kroner. Siden da har blant annet hele fasaden og deler av taket blitt byttet ut. Uniforum har skrevet om misnøyen.

Skogen har vært kontaktperson for universitetene under arbeidet med rapporten.

Statsbygg: — Vi har lang erfaring

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Hun sier til Forskerforum at Statbygg ikke er en uerfaren eiendomsforvalter.

— Som eiendomsforvalter har vi solid og lang erfaring med komplekse bygg og bygg der det er behov for raske avgjørelser for å drive best mulig. Det er jo det vi driver med.

Aschim sier at bygninger i universitets- og høyskolesektoren er komplekse og derfor kan det oppstå problemer underveis.

— Men det løser vi. Det er vår oppgave å sørge for at det blir løst. Vi løser det, det er ingen bygg som ikke blir ferdige og som ikke tas i bruk. Hvis noen mener at de har opplevd situasjoner der samarbeidet ikke har vært bra, så får vi akseptere det.

NMBU kan bli først ut

Rapporten fra Capgemini har pekt på NMBUs campus på Ås som den første Statsbygg kan overta ansvaret for.

Dette bygget er over ett år på etterskudd, men planen er at Veterinærinstituttet og NMBU skal overta bygget

— Vi er alle enige om at vi ønsker å være selvforvaltende også i framtiden. På møtet i dag pusser vi litt på argumentene og sikrer oss at vi er samstemte om veien videre.

Det sa Sjur Baardsen, rektor ved NMBU, til Khrono før jul.

Da var fem rektorer samlet på Ås for å diskutere forvaltning av eiendom.

Selv om Statsbygg skulle overta bygningene, slik Capgemini foreslår, mener John Skogen at universitetene selv vil måtte beholde rundt halvparten av dagens eiendomsavdeling. Statsbygg vil nemlig ikke overta renhold eller indre driftsoppgaver, som vedlikehold av laboratorier eller å bytte lyspærer. I tillegg vil universitetene trenge en avdeling som kan være bestiller for de oppgavene Statsbygg utfører.

— Det er noe av hovedproblemet, vi får ikke den tette integreringen mellom eiendom og kjernevirksomhet hele tiden som vi har. Når vi deler opp helheten blir det en del grensesnitt som blir veldig krevende. Hvis ansvar skal deles mellom en ekstern og en intern, blir det hele tiden koordineringsutfordringer knyttet til det, sier Skogen til Forskerforum.

Han sier at han ikke tror regjeringen vil følge anbefalingen fra Capgemini.

— Det har vært prøvd før, men all sunn fornuft tilsier at det er helt irrasjonelt å gjøre. Det er ikke noen gode grunner til å gjøre det, og Capgemini-utredningen var mangelfull, sier han.

Kan ikke dokumentere at man sparer penger

Multiconsult mener at det ikke kan dokumenteres at det er mulig å spare penger på en overføring, og at hvis arealeffektivisering er et mål, så er det lettere å oppnå uten statens husleiemodell som Statsbygg praktiserer.

Multiconsult mener at universitetene heller kan hente inn noen stordriftsfordeler ved å samarbeide mer, men uten omorganisering.

I rapporten heter det at dersom universitetene mister kontrollen over eiendomsdriften vil dette kunne gå ut over evnen til å oppnå virksomhetsmålene.

Venter på arbeidsgruppe

Motstanden mot planene har vært stor på alle de aktuelle institusjonene. Nå venter de på anbefalingene fra en arbeidsgruppe.

— Arbeidsgruppen gjennomfører nå en omfattende kartlegging som blant annet omhandler verdivurdering og tilstandsvurdering av eiendomsmassen på Ås, og en eventuell arbeidsdeling mellom NMBU/Veterinærinstituttet og Statsbygg, sa statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Khrono før jul.

Han opplyste at arbeidsgruppen tar sikte på å være ferdig mot slutten av januar.

— For oss er det en stor fordel å være selvforvaltende. Det gir oss en helt annen fleksibilitet når det gjelder å planlegge renovering av bygg, for eksempel opp mot nye læringsmetoder, og også planlegge nye bygg, har Jørgen Fossland tidligere sagt til Khrono. Fossland er universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

— Spørsmålet om de gamle universitetene skal eie sine egne bygg har vært tema siden jeg ble ansatt ved UiB – for 23 år siden, sa UiBs direktør Kjell Bernstrøm da UiBs styre diskuterte saken i fjor vår.

— Men kreftene er sterkere nå enn jeg har sett tidligere, sa Bernstrøm.

Powered by Labrador CMS