insekter 

Regjeringen vil flytte 100.000 insekter. Uforsvarlig og umulig, mener Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet Nibio har kranglet om en insektsamling i ti år. Nå skjærer regjeringen gjennom, men universitetet vil ikke gi seg.

Leif Aarvik, Geir Søl og Jon Edvard Lønnve ved Naturhistorisk museum betrakter en kasse med sommerfulger.
Publisert Oppdatert

I tredje etasje i Robert Collets hus på Tøyen, tidligere kjent som Zoologisk museum, står 522 skap fordelt på to rom. Inni skapene er 17.000 kasser. Og inni dem 1,4 millioner insekter.

— Det vil ta noen årsverk å gå gjennom hele samlingen, sier Leif Aarvik, som er fagansvarlig for sommerfuglsamlingene. 

For spredt rundt i disse kassene er nemlig i underkant av 100.000 insekter som egentlig tilhører Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på Ås. Disse insektene har regjeringen nå bestemt at skal flyttes fra Naturhistorisk museum på Tøyen og til Nibio.

Aarvik tar ut en kasse med godt over 100 sommerfugler, hver og en på en nål med en eller flere små etiketter under.

— Her kan jeg tenke meg at det er mellom fem og ti individer fra Nibios samling, sier han. 

— Hvordan finner du hvilke det er?

— Da må jeg studere de små etikettene og se hvilken informasjon jeg finner der om funnsted og samler, sier han.

 Det blir med andre ord tidkrevende å identifisere alle 100.000 norske insektene — primært sommerfugler, biller og veps — som skal ut å fly.

En kasse med sommerfugler

Nibio tok siste stikk

Det var i 2005 at daværende Skogforsk og Planteforsk, som nå har blitt til Nibio, og Naturhistorisk museum inngikk en avtale om samlokalisere institusjonenes insektsamlinger hos Naturhistorisk museum på Tøyen. 

En samling på anslagsvis 100.000 norske insekter ble flyttet fra Ås til Tøyen.

De etablerte også et nasjonalt senter for insektkartlegging, som ble nedlagt i 2013. Men Nibio har siden bestemt seg for at de vil ha insektene hjem. UiO ønsker derimot ikke å gi dem fra seg.

Flere forsøk på å bli enige har strandet.

Men nå tar departementene som Nibio og Universitetet i Oslo (UiO) ligger under, affære. Nibio tar siste stikk. 

«Landbruks- og matdepartementet har fattet en beslutning om at alle insekter som har blitt overført fra Ås til Tøyen siden 2004 skal tilbakeføres til Ås (NIBIO) innen 1. desember 2023», skriver avdelingsdirektør Kirsti Gustad og fagdirektør Svein Knutsen til Khrono.

Kunnskapsdepartementet (KD) har ingen innvendinger mot dette:

«Vi ber universitetet legge til rette for dette med sikte på at overføringen er sluttført innen 1. desember 2023», skrev de i et brev til UiO 29. juni.

UiO vil ha omkamp 

Dette synes UiO er en veldig dårlig ide, og de gir seg ikke.

I et brev til KD sendt tidligere denne uka ber rektor Svein Stølen og direktør Arne Benjaminsen departementet om å «revurdere avgjørelsen».

De skriver blant annet:

«En tilbakeføring innen 1. desember 2023 er verken faglig forsvarlig eller praktisk gjennomførbar. Tiltaket er verken kostnadsberegnet eller risikovurdert.»

De skriver videre at en oppsplitting av samlingen «strider mot gode prinsipper for samlingsforvaltning, den vil være uforholdsmessig kostbar å gjennomføre og den vil begrense tilgjengeligheten og dermed redusere mulighetene til å drive forskning.»

Og videre: 

«Det er vårt håp at den foreslåtte løsningen bunner i en utilstrekkelig forståelse av hva det innebærer å forvalte en vitenskapelig samling på denne størrelsen.»

Grunnen til at Landbruksdepartementet ber om at samlingen flyttes til Ås er at de i 2015 ga Nibio i oppgave å være såkalt «nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere.» Da må Nibio ha rask og enkelt tilgang til insektsamlingene. UiO mener derimot at denne oppgaven best blir ivaretatt ved at samlingen på Tøyen ikke splittes opp.

«Konsekvensen av å dele samlingen vil ikke være at man forsterker beredskapsfunksjonen», skriver rektoren og direktøren ved UiO.

Leif Aarvik henter ut en kasse med sommerfulger

— Fordel å ha alt samlet 

Geir Søli, som er leder for insektsamlingen på Tøyen, sier at det er en stor fordel for dem som studerer insekter å ha alt samlet. Dessuten har Naturhistorisk museum, som et av landets fire universitetsmuseer i sitt mandat å bygge opp, drifte og vedlikeholde samlingene. I et evighetsperspektiv, legger han til. 

— Altså de samlingene som er her nå, skal være å finne igjen så lenge verden eksisterer som den gjør i dag. Et institutt har ikke et sånt pålegg. De bruker samlingen fordi de har behov for den i øyeblikket, men ingen vet om de vil finne det hensiktsmessig å drive en samling om 10 til 50 år, sier han.

Nibio: — Har ikke vært mulig å få UiO i tale 

Administrerende direktør Nils Vagstad i Nibio er glad for departementenes avklaring. Og han er overrasket over UiOs reaksjon.

— Nibio har over lengre tid forsøkt å etablere kontakt og dialog med UiO, slik at vi sammen kan få gjennomført myndighetens beslutning på en god måte. I den sammenheng har vi laget en konkret plan for forsvarlig tilbakeføring av vårt materiale, skriver han til Khrono.

 — Vi må dessverre konstatere at det ikke har vært mulig å få UiO i tale. Og det er med undring vi ser at UiO velger å overse de beslutninger som er gjort av våre to respektive departementer, fortsetter han. 

Til utsagnet om at han ikke har fått UiO tale, svarer rektor Svein Stølen: 

— Jeg har ikke blitt kontaktet av Nibio. Universitetsdirektøren har fått telefon og SMS.

Vagstad sier at de har planene for tilbakeføring klare, og at det «er vårt håp at UiO nå opptrer konstruktivt og profesjonelt» slik at de kan få gjennomført myndighetenes vedtak.

— Urovekkende 

Vagstad stiller seg undrende til at tilbakeføringen skal være praktisk vanskelig. 

— Særlig fordi det står klart i avtalen at alt materialet fra Ås skal være tydelig merket for umiddelbart å kunne identifiseres. Det er urovekkende, både ut fra avtalefestede forutsetninger og prinsipper for god samlingsforvaltning, dersom det er slik at det materialet Nibio eier ikke med letthet kan identifiseres og sorteres.

Nils Vagstad er direktør i Nibio.

Men leder for insektsamlingen på Naturhistorisk museum sier at dette ikke er så lett. 

— Da vi fikk dette inn, var vi ikke så proffe på å drive samlinger som vi er nå. Så vi ba aldri om en fullstendig liste over hva som ble overflyttet fra Ås. For partene var skjønt enige om at disse dyrene hadde det best her, de skulle inn i Naturhistorisk museums samling, og vi skulle drifte samlingen sammen. Men senere har historien vist at vi burde hatt dette, sier Geir Søli, som nå understreker at museet nå har innarbeidet gode rutiner for alt materiale de får inn.

Nibio-direktøren stiller seg også undrende til at verdien av samlingene skal bli redusert. 

 — Riktignok blir det noe mindre materiale på Tøyen, men dette øker betraktelig verdien våre allerede eksisterende samlinger for ivaretagelsen av Nibios beredskapsansvar som nasjonalt referanselaboratorium.

— UiO står selvsagt fritt til å mene hva de vil om utøvelsen av vårt beredskapsansvar som nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere, men det er nå en gang slik at det er vi som har ansvaret og vet hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at vi skal ivareta det på en best mulig måte, skriver han.

Endringslogg 17. september kl. 20:51. Lagt til UiO-rektor Svein Stølens kommentar til påstand om at Nibio ikke har klart å få UiO i tale. 

Powered by Labrador CMS