Debatt pinar heggernes

Resultatene fra Studiebarometeret må tas på alvor

Resultatene i Studiebarometeret 2021 som ble lagt frem i dag, viser at pandemien fortsatte å prege studentene gjennom 2021.

— Syv av ti studenter oppgir at digital undervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning, skriver prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Smitteverntiltak rammet studentene våre hardt i store deler av 2021, og en del fag har nærmest hatt utelukkende digital undervisning – det er klart slikt påvirker studentene og deres opplevelse av livet som student.

Syv av ti studenter oppgir at digital undervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning. Dette er i tråd med hva vi ved Universitetet i Bergen selv mener et universitet skal være. En universitetsutdanning er så mye mer enn å følge undervisning i et studieprogram. En slik utdanning gir generiske ferdigheter og dannelse gjennom diskusjoner med medstudenter, undervisere og forskere.

UiB har i flere år hatt utfordringer på Studiebarometerets punkt om tilknytning til arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen

Forskningsbasert utdanning krever kontakt mellom studenter og forskningsmiljø. Å kunne delta på seminarer, debatter og arrangementer initiert av forskningsmiljøene, er like viktig i et utdanningsløp som fagene og forelesningene studentene følger.

For oss ved UiB har det derfor vært viktig at vi, så snart situasjonen har tillat det, kunne gjenopprette full kapasitet i undervisnings- og læringsarealer, og tilby fysisk undervisning.

Til tross for negative erfaringer med digital undervisning, er det positivt å se at studentene ved UiB uttrykker tilfredshet med vurderingsformer og evne til å inspirere, og at de er fornøyde med fysisk læringsmiljø og infrastruktur. Det er spesielt gledelig å se at studentene er meget tilfredse med studiekvaliteten.

UiB var tidlig ute med bruken av digitale verktøy som supplement i undervisningen gjennom etableringen av UiB læringslab, som var sentral i å hjelpe fagmiljøene med å legge om undervisningen til digitale flater da pandemien kom i 2020. Nå som vi igjen kan tilby fysisk undervisning er det viktig at vi aktivt jobber med studiekvaliteten og tar med oss erfaringene vi gjorde i pandemien.

En positiv effekt av pandemien er at undervisningsmetoder, studentaktiv læring og studiekvalitet ble satt på dagsorden på en mye mer sentral måte enn tidligere. Vi må fortsette å holde disse viktige tema levende i vårt daglige arbeid.

Studiebarometeret er et nyttig verktøy for utdanningsinstitusjonene. Gjennom resultatene kan vi sette tiltak der vi skårer lavt, og fortsette utviklingen på områder vi skårer høyt. UiB har i flere år hatt utfordringer på Studiebarometerets punkt om tilknytning til arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

I et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring er ikke arbeidslivsrelevans entydig med at kandidatene skal kunne starte i arbeidslivet som hundre prosent produktive fra dag en.

Vi utdanner kandidater som skal være i stand til å skape de endringene som samfunnet trenger og skape fremtidens arbeidsplasser. Som utdanningsinstitusjon er det vårt ansvar å gi dem solid og varig kunnskap som ikke går ut på dato, samt evnen til å tilegne seg ny kunnskap, evnen til tverrfaglighet, og evne til kommunikasjon og samarbeid.

Samtidig har vi tett kontakt med næringsliv, forvaltning og forskningsinstitusjoner både når det gjelder praksis og arbeidslivsrelevans.

Mange av våre studenter har praksis gjennom utdanningen sin, også på studieprogrammer der praksis ikke er åpenbart. Det gir studentene verdifull erfaring i møte med arbeidslivet de etter hvert skal i gang med. UiB er i tillegg opptatt av å gi våre studenter praksis på campus.

Ved arbeid på campus får studentene en tettere tilknytning til studiestedet sitt og studiene sine, i tillegg til god praksiserfaring som er med på å gi god arbeidslivsrelevans og bygge en sterkere CV for fremtidig arbeidsliv.

Stadig flere bransjer etterspør mer IKT-kompetanse. Halvparten av NHOs medlemmer sier at de vil trenge mer IKT-kompetanse i årene fremover. Vi mener derfor at å tilby grunnleggende IKT-kompetanse til alle studenter ved UiB vil være med på å gi dem økt arbeidslivsrelevans.

Fra høstsemesteret 2022 tilbyr UiB en emnepakke i digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnepakken består av seks ulike små emner som dekker ulike aspekter ved digitalisering, og er et tilbud til alle studenter på universitetet, uavhengig av hvilket fagområde de studerer.

Helsepersonell, jurister, saksbehandlere på mange ulike felt og mange andre yrkesutøvere kommer i økende grad til å basere sine beslutninger på kunnskap produsert av digitale verktøy og metoder. Vi skal bidra med den kompetanse og kunnskap som samfunnets innbyggere, bedrifter og offentlige etater trenger, og håper at dette er et tiltak som styrker våre studenters opplevelse av relevans til arbeidslivet.

Ved UiB gjør vi det også nå lettere for studenter å finne emner utenfor eget studieprogram og eget fakultet. Dette gir våre studenter større mulighet til å utnytte valgfriheten i studieprogrammet sitt. Den faglige bredden er en viktig kvalitet ved UiB, og når vi nå gjør det lettere for studenter å velge fag utenfor sitt studieprogram og sitt fakultet kan vi skape mer allsidige utdanninger.

Dette vil igjen gjøre at studentene er bedre rustet for samarbeid med andre fagområder og som gjør dem i stand til å være med på å skape de endringene som fremtiden trenger.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS