Universitetet i Stavanger

Ser behov for å bli tøffere på omfordeling

Universitetet i Stavanger har lenge diskutert økonomiske utfordringer. Nå skal universitetsstyret også diskutere modell for interne omfordelinger.

Styret ved Universitetet i Stavanger har hatt en rekke diskusjoner om økonomien og nedskjæringer. Her fra møtet i desember.
Publisert

(Følg styremøte direkte nederst i saken, 14. mars klokken 10.00)

De økonomiske utfordringene for Universitetet i Stavanger (UiS) adresseres i flere ulike saker i styremøtet torsdag 14. mars.

 • Revisjon av intern budsjettfordelingsmodell
 • Revidert strategi
 • Økonomiske prognoser for 2024—2026 og videre plan for omstilling
 • Kvalitet i studieportefølje — rapport fra intern arbeidsgruppe. Forslag til endringer i studieporteføljen fram mot 2026.

I saken om prognoser for 2024—26 og videre tiltak for omstilling skriver rektor Klaus Mohn at han vil understreke at tøffe og målrettede prioriteringer er nødvendig i tiden som kommer. 

— I dette ligger at det må gjøres strategiske vurderinger og beslutninger knyttet til bl.a. organisering, dimensjonering av aktivitet og intern økonomisk omfordeling. Rektor ser nå at det i sterkere grad kommer til syne et behov for å gjøre grep på tvers av fakulteter og fellestjenester som kan få omfordelende budsjettvirkning, skriver rektor i sakspapirene. 

Rektor understreker at prognosene for årene framover hviler prognosen på enkelte forutsetninger. Det handler om at universitetet klarer å opprettholde et høyt nivå på bidrags- og oppdrags-inntektene, at den negative utviklingen i studentrekrutteringen bedres i forhold til nivået i 2023, og at fakulteter og fellestjenester klarer å realisere lønnskostnadsreduksjoner framover. 

— Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter knyttet til disse forutsetningene. Selv om det nå arbeides godt med å iverksette de omstillingstiltakene som nevnes tidligere i denne saken, så er det knyttet usikkerhet til hvor stor effekt de enkelte tiltak vil gi (i kroner og årsverk), og hvor raskt tiltakene vil virke, skriver rektor.

Dagsorden styremøte 14. mars

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 14. mars 2024
 • Godkjenning av møtebok fra styremøte 8. februar 2024
 • Årsrapport 2023 til Kunnskapsdepartementet
 • Revisjon av intern budsjettfordelingsmodell ved UiS
 • Revidert strategi for UiS
 • Økonomiske prognoser for UiS 2024—2026 og videre plan for omstilling
 • Kvalitet i studieportefølje — rapport fra intern arbeidsgruppe. Forslag til endringer i studieporteføljen fram mot 2026.
 • Kvalitet i studieportefølje og planlegging av studieplassene ved UiS 2025—2026
 • Midlertidig forskrift for utsatt sensurfrist ved helligdager
 • Studiebarometeret 2023
 • Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2023
 • Internrevisjonens årsrapport 2023 og revisjonsplan 2024
 • Innstillings- og ansettelsesmyndighet for fagseksjonsledere
 • Likestilling, inkludering og mangfold — opprettelse av utvalg og planer for videre arbeid
 • Faglege aktiviteter ved UiS knytt til Palestina og Israel
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SV 30194532
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder for Institutt for barnehagelærerutdanning, UH-IBU 30199654
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30199653
 • Om ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, TN-IKBM 30199000
 • Fullmaktssaker til styremøte 14. mars 2024
 • Orienteringssaker til styremøte 14. mars 2024
Powered by Labrador CMS