Seksuell trakassering

Stor økning i seksuelle trakasserings­­saker ved Universitetet i Oslo

Totalt kom det inn 13 saker om seksuell trakassering i Si fra-systemet for studenter. Snittet ved Universitetet i Oslo har de siste fem årene vært to saker i året.

Personene bak Si fra-rapporten mener et økt fokus på problematikken rundt seksuell trakassering i etterkant av #metoo har medført til flere varsler om seksuell trakassering ved Universitetet i Oslo.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Årsrapporten for Si fra-systemet for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) er klar, og viser en klar økning i antall varsler i 2019. På samme tid har antall klager og positive tilbakemeldinger gått ned, som gjør at det totale antall saker har minket fra 2018 til 2019.

Tallene viser en dobling i antall behandlede varsler totalt sett.

Av disse 62 varslene omhandlet 13 av sakene varsler om seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er en klar økning fra tidligere år. I snitt har UiO hatt to saker i året som gjelder seksuelle trakassering fra 2014 til 2018, ifølge rapporten.

«Det er nærliggende å se den store økningen i antall varsler gjeldende uakseptabel adferd, og da særlig gjeldende seksuell trakassering, i sammenheng med fjorårets informasjonskampanje og foregående års fokus og tiltak knyttet til #metoo», står det i rapporten.

Flest varsler på HF

Det økte antall varslingssaker kan også skyldes en omlegging av Si fra-systemet høsten 2019. Der studenter tidligere måtte ta stilling til om meldingen var et varsel, en klage eller positiv tilbakemelding, så kalt rød, gul eller grønn melding, er det nå et mottak som tar stilling til alvorlighetsgraden i meldingen.

Tidligere har enkelte saker blitt meldt inn som en «rød» (varsling) sak uten å være det i henhold til UiOs definisjon av varsling. Tilsvarende har saker blitt meldt inn som en «gul» (klage) sak, for så å bli oppgradert til en varslingssak.

«Ved at Si fra-mottaket nå avgjør om en sak er å regne som et «varsel om et mulig kritikkverdig forhold» kan være med å bidra til mer presise rapporteringstall», heter det i rapporten.

Fordelt på fakultetsnivå har Det humanistiske fakultet flest behandlede varsler med 17, etterfulgt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet med henholdsvis 11 og 10.

Justert for studenttallet er det derimot Det medisinske fakultet som har flest varsler. Her har antall varsler økt fra én i 2018 til ni i 2019. Av disse var tre knyttet til seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, ifølge fakultetenes egne rapporter. Kun én av hendelsene er ferdig behandlet.

— Vi tror økningen i hovedsak skyldes at det har vært økt fokus på å benytte Si fra-systemet på flere nivåer. Det er positivt at Si fra-systemet benyttes og ser ut til å fungere etter intensjonen. Det er derimot trist at vi trenger et slikt system. Vi har null-toleranse for trakassering, og vi følger systematisk opp disse sakene, skriver prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold, i en e-post.

— Fakultetsledelsen har et stort fokus på Si fra-systemet og jobber både med å gjøre systemet kjent og å følge opp sakene som kommer gjennom systemet. Vårt inntrykk er at studentene er blitt litt flinkere å si fra, samtidig som vi får beskjed om at terskelen for å melde inn fortsatt er høy. Vi vil ha fokus på å senke den terskelen også fremover.

Trakassert på undervisningsverktøy

Det blir vist til flere eksempler i fakultetenes rapport. I et tilfelle sendte studenter seksuelle meldinger til faglærer via Mentimeter på forelesning. Mentimeter er et verktøy ansatte kan bruke i undervisningen til å stille studentene enkle spørsmål og avholde avstemminger.

Det viste seg å være umulig å finne ut hvilke studentene som sto bak meldingene var, og det endte opp med at institutt- og undervisningsleder på det aktuelle instituttet ved Det humanistiske fakultet ga beskjed om at dette ikke var akseptabel oppførsel.

Ved samme fakultet ble også en faglærer klaget inn for måten vedkommende presenterte temaer i pensum som omhandlet fiktive seksuelle relasjoner. Saken endte med at faglærer beklaget hendelsen.

Ved Det juridiske fakultet varslet en student om en annen medstudent angående uønsket oppmerksomhet, berøring og ubehagelige kommentarer. Varslerne ble kalt inn til samtale, og informert om SiOs og Vakt- og alarmsentralens tilbud. Varslerne ble også bedt om å ta kontakt igjen hvis det gjentok seg.

Økning i varsler fra ansatte

På UiO-styremøte tirsdag legger Enhet for internrevisjon fram sin årsrapport. Dette er enheten som mottar varsler fra ansatte ved UiO. I deres rapport kommer det fram at det var totalt 31 varsler om kritikkverdige forhold. Det er en økning fra 20 meldinger i 2018. 13 av meldingene ble videresendt til riktig instans, så det reelle tallet er 18 meldinger i 2019.

Av disse handlet syv om uakseptabel atferd, to om korrupsjon eller misbruk av offentlig midler, to om forurensing, tre om farlig arbeidsmiljø, én om diskriminering, én om brudd på forskningsetiske retningslinjer og to meldinger har falt inn under kategorien «annet».

Følg UiO-styremøte direkte her fra klokken 10.

Powered by Labrador CMS