Styremøte direkte

Strategi og meritterte undervisarar opp på styremøte i Stavanger

Universitetet i Stavanger har sitt første fysiske møte sidan koronapandemien førte til stengd campus. Følg styremøtet direkte her.

Rektor Klaus Mohn ber styret slutte seg til forslag til høyringsutkast for ny strategi og dermed sende strategiarbeidet inn i neste fase.
Rektor Klaus Mohn ber styret slutte seg til forslag til høyringsutkast for ny strategi og dermed sende strategiarbeidet inn i neste fase.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Sjå møtet nedst i denne saka frå klokka 10)

Universitetet i Stavanger er godt i gang i arbeidet med å utforme ny strategi. Under førre styremøte i april vart det diskusjon om korleis og på kva måte koronapandemien endra føresetnadane for arbeidet. Nokre argumenterte for at ein burde endre innretning og eventuelt utsetje arbeidet med strategien.

Fleirtalet i styret gjekk likevel inn for at arbeidet skulle halde fram. Under møtet torsdag ber no rektor Klaus Mohn styret slutte seg til høyringsutkastet for strategien.

Det er seks tema som den skisserte strategien meislar ut som dei viktigaste ambisjonane for universitetet fram mot 2030: grøn omstilling, energi, læring for livet, helse, eit opent universitet, eit godt arbeids- og studiemiljø.

Styremedlemmane skal også få ei oppdatering på korleis Universitetet i Stavanger har handtert koronakrisa og planlegg for haustsemesteret.

Gruppa som har planlagt for hausten skisserer fleire scenario, og anbefaler ei hybridløysing, med litt fysisk og litt digital undervisning, for hausten.

«Arbeidsgruppa reknar med ei øvre grense på 150 samla studentar som realistisk gitt smittevernreglar og romkapasitet ved universitetet», står det i sakspapira.

Andre saker som skal opp på møtet er blant anna den reviderte tillitsvalt-ordninga for studentane ved universitetet, dei skal utnemne meritterte undervisararar og diskutere reisepolitikken ved universitetet.

Desse sakene står på sakskartet:

O-sak US 56/20V-sak US 34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11.06.2020

V-sak US 35/20 Godkjenning av møtebok fra styremøte 20.04.2020 og 13.05.2020

Saker behandlet på sirkulasjon:

V-sak US 31/20 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, TN-IKBM 30088551

V-sak US 37/20 NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler – høring

V-sak US 39/20 Krisestipend for internasjonale studenter

V-sak US 48/20 God styring av universiteter og høyskoler – innspill fra Universitetet i Stavanger

Strategi:

V-sak US 36/20 Strategi 2030 – Høringsutkast

O-sak US 38/20 Status og planer for å håndtere koronakrisen

Utdanning:

O-sak US 40/20 Kvalitet i studieprogram – orientering om utgreiingsløyve til etablering og endring av studieprogram

V-sak US 41/20 Kvalitet i studieprogram – etablering av to studieprogram ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

V-sak US 42/20 Revidering av forskriften om studier og eksamen

V-sak US 43/20 Kvalitetssystem ved Universitetet i Stavanger

V-sak US 44/20 Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS

O-sak US 45/20 Orientering om søkertall for UiS 2020

Forskning:

O-sak US 46/20 Forskningsrapport 2019

O-sak US 47/20 Kreeringer fra juni 2019 til mai 2020

Virksomhetsstyring og -utvikling:

V-sak US 49/20 Foreløpig budsjettfordeling 2021

Økonomi:

O-sak US 50/20 Regnskapsrapport 1. tertial 2020

HR:

V-sak US 51/20 Merittert underviser 2020

V-sak US 52/20 Reisepolitikk for Universitetet i Stavanger

V-sak US 53/20 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, SV-IS 30090753

V-sak US 54/20 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, SV-IMS 30087504

V-sak US 55/20 Omorganisering av Økonomiavdelingen

O-sak US 56/20 Lederrekruttering

Organisasjon og ledelse:

V-sak US 57/20 Møteplan for universitetsstyret vår og høst 2021

Diverse saker:

O-sak US 58/20 Orienteringssaker til styremøte 20.04.2020

Powered by Labrador CMS