Debatt sine schei

Studentbevegelsen må alltid stå opp for fred og frihet

Ansa står i solidaritet med våre ukrainske og russiske medstudenter og medborgere som nå på brutalt vis fratas retten til medvirkning i samfunnet.

Fra markering til støtte for Ukraina i Oslo. Fra Stortinget til den russiske ambassaden. Passerer Universitetsplassen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Da Russland i strid med folkeretten invaderte Ukraina 24 februar 2022, mistet folket i Ukraina sin grunnleggende trygghet og frihet. Situasjonen som har oppstått etter krigens utbrudd i Ukraina gjør sterkt inntrykk på oss som utenlandsstudenter, og den rokker ved Ansas grunnprinsipper som organisasjon.

Gjennom historien har studentbevegelsen ofte påtatt seg et ekstra ansvar i arbeidet mot krig og undertrykkelse, enten det er gjennom fredsarbeid eller i protest mot illegitime maktstrukturer. At studentbevegelsen arbeider mot krig og undertrykkelse faller som et naturlig resultat av vårt virke som studenter.

Vi erverver ny kunnskap gjennom kritisk tenkning og meningsutveksling, og vi søker gjennom medvirkning å gjøre verden bedre med kunnskapen vi tilegner oss.

Ansa mener derfor at studentbevegelsen må være tro mot denne historiske rollen - som en kraft mot krig og mot undertrykkelse. Menneskers rett til fri tenkning, fri ytring og reell medvirkning har vært angrepet av mange aktører ved mange anledninger. Vi har sett det i alt fra USA og Storbritannia sitt statskupp i Iran i 1953 til Indonesia sin invasjon av Øst-Timor.

Ikke minst ser vi det på Russland sin invasjon av Ukraina i dag – hvor også russiske borgere som er imot krigen undertrykkes. Slike hendelser kan kun forhindres gjennom mer demokrati, og gjennom internasjonalt samarbeid som vi eksempelvis ser i Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Når vi velger å studere, så gjør vi dette med håp og ønske om å bygge en bedre fremtid for alle. Dette gjelder enten man utdanner seg med det mål å bidra aktivt inn i arbeidslivet, eller om man ser på utdanning og opparbeidelse av ny kunnskap som et gode i seg selv.

Uavhengig av den konkrete måten vi ønsker å bidra på, så må våre medfødte rettigheter slik de er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring ligge til grunn for vårt virke som studenter. Spesielt viktig er vår rett til å tenke og ytre fritt, slik at vi kan studere uten begrensninger.

Like viktig er vår rett til medvirkning, slik at vi kan bruke våre erfaringer fra studietiden til å forme vår felles fremtid. Derfor står vi i Ansa i solidaritet med våre ukrainske og russiske medstudenter og medborgere som nå på brutalt vis fratas denne rettigheten.

Som utenlandsstudenter er vi i Ansa spesielt opptatt av de verdifulle møtene som oppstår når forskjellige kulturer møtes i gjensidig respekt. Fra et akademisk perspektiv er dette helt avhengig av fri og uavhengig forskning, muligheten til å være kritisk til etablerte tankesett, og retten til å trygt kunne delta i demonstrasjoner og utøve sine politiske rettigheter.

Ansa fordømmer derfor Russlands manglende anerkjennelse av ukrainsk identitet og kultur. Samtidig tar vi avstand fra alle brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Studentbevegelsen har et moralsk ansvar for å motarbeide disse bruddene, og ta vare på dem som blir utsatt for dem.

Innlegget er skrevet på vegne av Ansa

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS