Debatt ● Oline Sæther

Studenttillitsvalgte må gis opplæring

Tillitsvalgte studenter påtar seg et ansvar for å jobbe for medstudenters interesser. Men akkurat som vi påtar oss et ansvar for å hjelpe andre, har institusjonen et ansvar for å legge forholdene til rette for at vi kan utføre våre verv.

Portrett av Oline Sæther foran murvegg
Institusjonene tar for lite ansvar for å gi tillitsvalgte studenter opplæring, skriver NSO-lederen. — Man drar i sitt første styremøte med en følelse av å ikke ha lest til eksamen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Hvert år velges hundrevis av studenter til roller som tillitsvalgte. Vi får ansvar i styrer, råd og utvalg der vi i teorien skal være likestilt med ansatte. Likevel mangler vi noe essensielt for å fungere godt i ansvarsrollen vår og som likestilte styremedlemmer — nemlig kunnskap. Dette vil NSO gjøre noe med.

Vi vil fortelle historien om Maja, som nylig ble studenttillitsvalgt på instituttet der hun studerer.

Første gang instituttet kontaktet Maja etter hun ble valgt, var en upersonlig e-post med invitasjon til et instituttstyremøte.

Første — og eneste — tilbud om opplæring Maja fikk var en prat med studenten som hadde hatt vervet før henne.

Første gang Maja leste sakspapirer til et offentlig forvaltningsorgan, var da hun leste sakspapirene til sitt første instituttstyremøte.

Maja ønsket å stille forberedt, og stilte derfor alle spørsmål hun kunne komme på til studenten som hadde hatt vervet før henne. Dessverre hadde forgjengeren ingen gode svar. Forgjengeren sa ærlig at sakene i instituttstyret hadde vært vanskelige å forstå og at mangel på mestring hadde gjort det lite motiverende å ha vervet.

Maja dro i styremøtet med en følelse av å ikke ha lest til eksamen.

I styremøtet deltok Maja under behandlingen av vedtakssaken Strategioppfølging 2020-2027, diskusjonssaken Årsplan — status 3. tertial og vedtakssaken Oppdatering budsjett 2023 og langtidsbudsjett 2017—2027.

Styremøtet var første gang Maja møtte ansatte utenom undervisningssituasjoner. Ingen hilste på henne da hun gikk inn i styrerommet. Det ble brukt mange fremmedord i møtet som Maja ikke visste om hun burde forstå. Av frykt for å virke uforberedt og inkompetent, stilte hun ingen spørsmål eller tegnet seg til innlegg. I vedtakssakene stemte hun det samme som flertallet: fordi for henne var det mer sannsynlig at hun hadde misforstått alt enn at hun faktisk var uenig.

Historien om Maja er oppdiktet. Men selv om Maja er en fiktiv figur, er hennes historie representativ for opplevelser hundrevis av studenter har hatt i rollen som studenttillitsvalgt.

Som tillitsvalg student, uansett nivå, påtar vi oss et ansvar for å jobbe for våre medstudenters interesser. Men akkurat som vi påtar oss et ansvar for å hjelpe andre, har institusjonen et ansvar for å legge forholdene til rette for at vi kan utføre våre verv. I dag ser vi at det er et stort sprik i hvor godt institusjonene tilrettelegger. Spesielt er det stort forbedringspotensial i hvordan institusjonene følger opp og tilbyr tillitsvalgte studenter opplæring.

Lovfestet rett til opplæring vil tydeliggjøre ansvar og sikre en bedre gjennomføring

Oline Sæther

Studentdemokratiene og tidligere tillitsvalgte gjør det de kan for å gi en god opplæring, men i møte med sammensatte organisasjonsstrukturer i akademia er det svært ressurskrevende for frivillige studenter å sørge for god, lokal, innføring i komplekse saker. Vi trenger at institusjonene sammen med studentorganene tar et større ansvar for å sørge for at nye tillitsvalgte får den nødvendige kunnskapen til å fungere godt i vervet og inneha ansvaret som følger med.

I Universitets- og høyskoleloven er ikke rett til opplæring for tillitsvalgte studenter nevnt. Selv om behovet er stort, er det i dag uklart hvem som har ansvaret for at opplæring skjer. Det er på tide å fylle hullene i regelverket og gi studenttillitsvalgte den opplæringen det er behov for. Derfor vil NSO at retten til opplæring for studenttillitsvalgte skal lovfestes når Universitets- og høyskoleloven revideres i 2024.

Studenter ønsker å bidra i institusjonsdemokratiet fra første møte, samtidig som vi har behov for støtte og veiledning. Lovfestet rett til opplæring vil tydeliggjøre ansvar og sikre en bedre gjennomføring. Kunnskapen studentene utstyres med gjennom god opplæring vil gi oss verktøy til å ta større ansvar og bli bedre sparringpartnere i utviklingsarbeidet på institusjonene. Det vil tjene ikke bare studentene, men hele akademia.

Powered by Labrador CMS