Debatt Petter Aasen

Tilgang til campus er viktigst

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, ønsker hurtigtesting på linje med Universitetet i Oslo, og ber statsråden reagere raskt på forslaget.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, her på campus Bakkenteigen (mellom Horten og Tønsberg), ønsker å innføre hurtigtesting ved USN etter modell fra Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en kommentar til rapporten fra arbeidsgruppen som anbefaler tiltak for å sikre studieprogresjon og gjennomføring under covid-19-situasjonen, sier statsråd Henrik Asheim at han håper «rektorene leser rapporten så raskt som mulig og sammen med studentene vurderer hvilke av de foreslåtte tiltakene som passer best for seg og sine studenter».

Jeg kan forsikre statsråden om at tiltakene som retter seg mot institusjonsnivå, er lest og vurderes fortløpende. På institusjonsnivå har vi vurdert og iverksatt slike tiltak innenfor smittevernreglenes bestemmelser og institusjonenes handlingsrom, hver dag i ett år. Statsrådens oppfordring til institusjonene om å sette i gang umiddelbart, kan derfor oppfattes som noe malplassert. Rapporten bidrar med erfaringsutveksling og gir en systematisk gjennomgang av tiltaksporteføljen. Det er verdifullt.

I rapporten er imidlertid forordet det viktigste. Her kommer arbeidsgruppen med klare signaler til oppdragsgiver/nasjonale myndigheter som går ut over mandatet den fikk. Arbeidsgruppen oppfordrer her nasjonale myndigheter og politisk ledelse «om å søke å finne ordninger som kan sikre studentene tilgang til campus for å opprettholde progresjon og sluttføre sine studier, også i perioder med svært strenge smitteverntiltak».

Som innspill til arbeidsgruppens arbeid, ba Kunnskapsdepartementet institusjonene om en vurdering av omfanget av studenter som står i fare for å falle fra eller bli forsinket, og relevante tiltak i den sammenheng. Institusjonene ble også bedt om å vurdere tiltak basert på en eventuell situasjon med vedvarende høyt smittetrykk.

Når det gjelder det siste, understreket USN at på nasjonalt nivå vil det viktigste tiltaket for å sikre studieprogresjon og gjennomføring, være å legge til rette for at studentene får tilgang til campus også i kommuner som har høyeste nasjonale tiltaksnivå. Vi pekte på at dette ivaretas nå i den kommunale forskriften i Oslo. Selv om tiltakene i kommunen generelt tilsvarer det nasjonale tiltaksnivået 5A, har kommunen lagt inn bestemmelser som sikrer tilgang til campusene ved universitetene og høyskolene under strengt smittevernregime, tilsvarende det som er formulert i tiltaksnivå 5B i den nasjonale covid-19-forskriften.

Ved Universitetet i Oslo er ett av smittevernstiltakene forsøksordningen med hurtigtesting, som universitetet gjennomfører i samarbeid med Helsedirektoratet og Studentsamskipnaden (SiO). Det er etablert en ordning som kan gjennomføre 1200 tester per dag. Testene analyseres i løpet av 20 minutter. De som tester positivt, får beskjed per telefon og følges opp av kommunehelsetjenesten. De som tester negativt, får ingen tilbakemelding og får tilgang til campus etter 20 minutter. Symptomfrie studenter må gjennomføre testen to ganger per uke for å få tilgang til campus. Oslo kommune betaler for tjenesten.

Den vanskelige situasjonen som høyere utdanningsinstitusjoner og særlig studentene står i, må møtes med differensierte løsninger tilpasset smittesituasjonen i den enkelte kommune og under et strengt institusjonelt smittevernregime. Etter dialog med rektor Svein Stølen ved UiO, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten i vår region og leverandører, mener jeg at det er praktisk mulig å innføre en tilsvarende ordning som ved UiO ved andre høyere utdanningsinstitusjoner i kommuner som er underlagt de strengeste tiltakene.

Ved USN er vi derfor innstilt på å etablere et hurtigtestregime dersom nasjonale myndigheter godkjenner at det vil gi studenter og ansatte tilgang til campus også under høyeste tiltaksnivå. Det vil kreve samarbeid med kommunal helsetjeneste og finansieringsordning må avklares.

Regelen om to meters avstand til andre personer reduserer kapasiteten i et auditorium som har 100 plasser til 15 plasser. Dersom to-meters anbefalingen gjøres gjeldende ved høyere utdanningsinstitusjoner utover våren, vil sannsynligvis det aller meste av undervisningen i vårsemesteret derfor fortsatt måtte gjennomføres digitalt. Høyere utdanningsinstitusjoner er etter hvert blitt gode på digitalisering og undervisning og veiledning i virtuelle rom.

Verre er det når studentene ikke får tilgang til ferdighetstrening, laboratorier og undervisning i mindre grupper på campus der det er avgjørende for progresjon og kvalitet. Dersom studentene ikke får tilgang til campus utover våren, vil det medføre at mange studenter ikke klarer å opprettholde studieprogresjonen. Mange studenter har også en livs- og bosituasjon som tilsier behov for tilgang til lesesaler og bibliotek for å gjennomføre studiene som planlagt.

Gitt vedvarende høyt smittetrykk vil det viktigste tiltaket som kan sikre best mulig studieprogresjon, være å se til UiO og innføre samme regime ved andre høyere utdanningsinstitusjoner i kommuner som er underlagt de strengeste tiltaksnivåene. Studenter må få tilgang til bibliotek, lesesaler, laboratorier og ferdighetstrening også under tiltaksnivå 5A. Det bør også åpnes for campusbasert undervisning i mindre grupper under tiltaksnivå 5B og C. Studier viser at hurtigtesting (antigentest) viser seg å være et effektivt smitteverntiltak i denne sammenheng som kan gjøre universitetene og høyskolene trygge for alle ved obligatorisk testing ved inngangen.

I sitt innspill ba USN om at Kunnskapsdepartementet tok initiativ som sikrer at vi raskt kan få studentene tilbake på campus. Takk til arbeidsgruppen om god oppfølging allerede i forordet!

Jeg registrerer med tilfredshet at statsråden lover at Kunnskapsdepartementet raskt skal vurdere de ulike forslagene fra arbeidsgruppen som retter seg mot nasjonale myndigheter. Økonomiske tiltak overfor institusjonene, men ikke minst studentene, og større institusjonelt handlingsrom i ordinære forskrifter er viktig i den sammenheng. Men viktigst nå er oppfordringen i forordet.

Gitt en situasjon med vedvarende høyt smittetrykk som aktiverer tiltaksnivåene i den nasjonale covid-19-forskriften, er det av avgjørende betydning for studieprogresjon og gjennomføring å endre bestemmelsene for høyere utdanning under tiltaksnivåene. Studentene bør få tilgang til bibliotek, lesesaler, laboratorier og ferdighetstrening under 5A og også mulighet for campusbasert undervisning i små grupper under 5B og C – selvsagt innenfor strenge institusjonelle smitteverntiltak. Her kan statsråden vise at han mener alvor når han sier at han vil gi mer tillit til institusjonene og styre mer i det store og mindre i det små.

Powered by Labrador CMS