korona-rapport

Tiltak mot forsinkelse i studiene: Forlenget semester, foreløpige vitnemål og massetesting

Vi kan allerede være for seint ute med tiltak overfor enkelte studentgrupper, mener NMBU-rektor Sjur Baardsen.

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet under et tidligere års studiestart på Hamar. Nå har hun allerede åpnet for forlenget vårsemester 2021 for flere av studentene sine, for å hjelpe dem til å bli ferdige med studiene i tide under koronapandemien.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hovedgrepet må være å åpne campus for de som virkelig trenger det, selv om smittetrykket er høyt, mener arbeidsgruppen bak rapporten til regjeringen, selv om de ikke er bedt om å mene noe om akkurat det.

Den hutigarbeidende gruppa skulle komme med innspill til tiltak innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernstiltakene, og regjeringens arbeidsgruppe har flere forslag, som statsråden mener at landets universitets- og høgskolerektorer kan sette i verk umiddelbart:

Forlenget vårsemester og tidligere studiestart i høstsemesteret, massetesting av studenter, utsteding av foreløpige vitnemål, gi betinget opptak til masterutdanninger, forlenge oppholdstillatelsen for utenlandsstudentene, mer fleksibel praksis og fortsatt lemping på regler for studiestøtte via Lånekassa.

Fakta

Her er de foreslåtte tiltakene mot forsinkelse

 • Prioritering av studentgrupper:

− Avgangsstudenter

− Studenter som tar utdanning som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner

− Studenter på profesjons- og fagskoleutdanninger som er avhengige av ferdighetstrening og praksis for å oppnå læringsutbytte

− Studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier eller som skal gjennomføre feltarbeid for å sikre at læringsutbyttet kan oppnås

− Studenter på utøvende og skapende utdanninger, inkludert mediefag

− Studenter uten tilgang til internett

 • Tiltak for å sikre studieprogresjon på institusjonsnivå:

− Handlingsrom for prioritering av aktiviteter og studentgrupper

− Utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt avslutning

− Utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart

− Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening

− Utstedelse av betingede vitnemål

− Betinget opptak

− Tilgang på internett

Institusjonene selv må vurdere hvilke tiltak som er relevante

 • Tiltak på myndighetsnivå:

− Styrket koordinering og samhandling på myndighetsnivå

− Økonomiske tiltak overfor institusjonene våren 2021

− Tiltak i utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen

− Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening

− Tiltak for helsefagstudenter som studerer i utlandet

− Tilgang på lesesalsplasser på offentlige biblioteker

− Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene

− Utvidet oppholdstillatelse for studenter fra land utenfor EØS-området

Les også:

Dette er noen av tiltakene utvalget foreslår overfor myndighetene for å hindre at tusenvis av studenter blir forsinket i utdanningene sine ved landets universiteter, høgskoler og fagskoler.

Rapporten ble overlevert til oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet fredag 9.april.

Forslagene til tiltak er presentert som en meny, som arbeidsgruppen mener det bør kunne være opp til hver enkelt institusjon selv å vurdere.

I tillegg mener gruppa at det må vurderes å forlenge tiltakene inn i studieåret 2021/2022.

Åpne campuser viktigst

Men det viktigste budskapet fra gruppen ligger likevel utenfor mandatet de fikk, og kommer fram i forordet til rapporten. Og det handler om de strengeste smittevernfaglige tiltakene, nemlig myndighetenes fulle nedstenging av campus etter den omtalte forskriftens kapittel 5A, som ikke gir noen unntak verken for lab- eller ferdighetstrening for de som trenger det aller mest.

«I arbeidsgruppens mandat fremgår det eksplisitt at man ikke skal vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner. Selv om arbeidsgruppen har forholdt seg til dette, er det helt essensielt å påpeke at særlig covid-19-forskriftens kap. 5A skaper betydelige utfordringer for institusjonene – all den tid de må holde stengt for studentene, uten unntak».

Selv om arbeidsgruppen ikke har hatt tilgang til bakgrunnsdata som omhandler forekomst av smitte og smittespredning på campus, er gruppen av en klar formening om at det er lite smitte og smittespredning på campus. Gruppen mener også at universiteter og høgskoler har drevet virksomheten på en smittevernsfaglig forsvarlig måte.

«Arbeidsgruppen henstiller derfor nasjonale myndigheter og politisk ledelse om å søke å finne ordninger som kan sikre studentene tilgang til campus for å opprettholde progresjon og sluttføre sine studier, også i perioder med svært strenge smitteverntiltak».

De foreslår at slik tilgang kan sikres blant annet via ulike testregimer.

NMBU-rektor: Betenkelig

NMBU-rektor Sjur Baardsen er glad for at arbeidsgruppen har gått ut over mandatet sitt. Også NMBU har tidligere pekt på at åpning av campus er det aller viktigste regjeringa kan gjøre nå for å hjelpe studenter til å gjennomføre.

— Smittetrykket er ikke høyt nok til at vi kan forsvare å forsinke studentene så kraftig og forringe innholdet i studiene deres på denne måten. Som jeg har pekt på før er det svært betenkelig at studenter i ulike områder behandles så forskjellig. Studentene på Campus Ås behandles mye strengere enn de i Oslo, selv om smittetrykket er mye høyere i hovedstaden, sier Baardsen til Khrono lørdag.

— Vi synes det strenge nedstengingsregimet som har vært, og fortsatt pågår, er urimelig, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

—- Urimelig nedstengingsregime

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, som har sittet i arbeidsgruppen på vegne av Universitets- og høgskolerådet, bekrefter overfor Khrono fredag kveld at det har vært viktig for gruppen å komme med klare signaler til myndighetene ut over mandatet de fikk også.

— Forordet i rapporten er sentralt. Vi synes det strenge nedstengingsregimet som har vært, og fortsatt pågår, er urimelig, sier østfoldrektoren.

Han mener at gruppen ikke kunne ha levert en rapport uten å påpeke dette, selv om det ligger utenfor det opprinnelige mandatet de fikk. Han stiller også spørsmål ved hvor god kommunikasjonen mellom de ulike departementene faktisk er, og er usikker på om f.eks helsemyndighetene er klar over de alvorlige konsekvensene som universitetene og høgskolene er rammet av, i forhold til grunn- og videregående skoler som har vært mer åpne tross høy smitte.

Jelsness-Jørgensen viser blant annet til Universitetet i Oslo som har satt igang hurtigtesting for studentene sine og åpnet lesesalene til tross for høyt smittetrykk i byen.

«Arbeidsgruppen noterer at man på grunnskoler og i videregående opplæring har evnet å gi elevene delvis tilgang til sine skoler også i perioder med høyt smittetrykk. Arbeidsgruppen har ikke fått fremlagt data eller argumentasjon som indikerer at dette ikke også er mulig for studentgrupper som er avhengig av tilgang til campus for å studere», heter det i forordet til rapporten.

Forlenger kanskje semesteret

— Kommer du selv til å foreslå forlenging av semestre på din egen høgskole?

— Det er vanskelig for meg å si. Hvis vi ikke kan åpne campus igjen for de mest utsatte gruppene til uka, så kan vi bli nødt til det. Det blir utrolig vanskelig å få til et løp for gjennomføring til flest mulig uten å gjenåpne laboratorier nå blant annet, sier han.

Fakta

Her er arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen ble oppnevnt søndag 21. mars og har hatt følgende medlemmer:

 • Joakim Bakke, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet (leder)
 • Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved Høgskolen i Østfold
 • Wictor Østvand Jensen, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
 • Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen og leder av UHR Utdanning
 • Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder og leder av UHRAdministrasjon
 • Annbjørg Pasteur Stø, Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Solveig Hansine Torgersen, ANSA
 • Fam Karine Heer Aas, sekretariatsleder i Samskipnadsrådet har deltatt som observatør.
 • Sekretariatet har bestått av følgende medarbeidere fra Kunnskapsdepartementet: Bjørn Tore Bertheussen, Martin Fredheim, Ane-Berit Storvik Hurlen, André Kristiansen og Ragnhild Skålid.

Rektoren understreker likevel at arbeidsgruppen har snakket om at det er viktig med sammenhengende ferie og at de ønsker å skjerme juli måned til ferie.

— Vi har merket oss rektor Curt Rice' utspill om viktigheten av ferie, sier han og er enig i det, selv om det for mange av studentene også er viktig å bli ferdige for å faktisk få seg en jobb.

Jelsness-Jørgensen mener også at det vil være viktig å kompensere de ansatte ved en eventuell forlengelse.

Ulike frafallstall

— Myndighetene viser til de nye tallene de offentliggjorde fredag om at studentene totalt sett ikke er mer forsinket i koronaåret enn andre år, så det er kanskje ikke så kritisk?

— Det kommenterer vi også. Det er viktig å huske på at tallene de viser til er rapportert inn før de aller strengeste tiltakene ble satt i verk, sier rektor Jelsness-Jørgensen.

Lørdag kom de detaljerte tallene satt sammen av Universitets- og høgskolerådet som viser en sterk økning i frafall blant masterstudenter i toårig løp. For de studentene som startet opp høsten 2019, var det 7,4 prosent som ikke fortsatte våren 2020, mens av de studentene som startet sitt toårige masterløp 2020 har hele 14,7 prosent av studentene ikke registrert seg for fortsatte studier våren 2021.

Frafallet blant bachelorstudenter har også økt, mens på årsstudier gjennomfører studenter bedre enn tidligere.

Kan være for seint

Også NMBU-rektor Sjur Baardsen har merket seg disse ferske tallene.

— Dette kan bety at vi allerede er for seint ute med tiltak overfor disse gruppene. Men det er så klart viktig å sette alle kluter til framover, sier han.

Han mener tiltakene gruppa foreslår er gode.

— Arbeidsgruppas rapport er god, men den er i realiteten bare en oppsummering av det institusjonene allerede har spilt inn for flere uker siden, sier Baardsen som selv ikke ennå hadde mottatt rapporten lørdag ettermiddag.

Innlandet har forlenget

Gjenåpning var også det tiltaket som flest institusjoner trakk fram i sine tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet.

Universiteter og høgskoler hadde frist til i slutten av mars med å si hvilke konsekvenser pandemien har for gjennomføring for deres studenter.

De har også, som Khrono har skrevet, rapportert om bekymring rundt praksis. Noen studenter har dette året fått mindre ordinær praksis enn de skulle hatt.

Men også forlenging av semesteret var noe flere pekte på i sine tilbakemeldinger, blant andre Universitetet i Sørøst-Norge.

— USN støtter en nasjonal regulering om å utvide studieåret i forbindelse med koronapandemien, heter det, samtidig som det sies at juli bør være feriemåned for både studenter og ansatte.

Høgskolen i Innlandet har allerede vedtatt å forlenge semesteret for noen fag.

— For enkelte kull på enkelte program vil en utvidelse av semesteret ut juni, og/eller tidlig oppstart rett etter 1.august, medføre at vi klarer å ivareta studentenes progresjon, heter det.

Innlandets rektor, Kathrine Skretting, åpnet for dette tiltaket allerede i april i fjor.

Asheim håper på raske rektorer

— Nå har vi fått mange gode forslag på bordet som institusjonene egentlig kan sette i gang med umiddelbart, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

— Jeg håper rektorene leser rapporten så raskt som mulig og sammen med studentene vurderer hvilke av de foreslåtte tiltakene som passer best for seg og sine studenter. Det er bare tiden og veien frem mot sommeren og målet må være at tiltakene når ut raskest mulig til flest mulig, sier statsråd Henrik Asheim i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet lover å raskt vurdere de ulike forslagene til tiltak som retter seg mot nasjonale myndigheter.

– Så langt ser det ikke ut til at flere studenter enn normalt har falt fra studiene under pandemien. Det er positivt, men jeg er bekymret for at flere på sikt skal bli forsinket eller i verste fall ikke se andre muligheter enn å slutte på studiene. Nå har vi fått mange gode forslag på bordet som institusjonene egentlig kan sette i gang med umiddelbart, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Arbeidsgruppen ber også om at enkelte av tiltakene de foreslår videreføres inn i studieåret 2021/2022 også.

(Endringslogg: Saken er oppdatert lørdag 10.april 2021 kl.11.53 med nye frafallstall.
Saken er ytterligere oppdatert lørdag 10.april 2021 kl.17.42 med kommentarer fra NMBUs rektor Sjur Baardsen).

Powered by Labrador CMS