Øystein Lund i Nokut tar i mot universitetssøknaden fra rektor på Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting i desember 2018. Nå får de tommelen ned. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Tommel ned for Høgskolen i Innlandets universitetssøknad

Godkjenning. Den sakkyndige komiteen i Nokut, som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), har konkludert med at høgskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra Tore-Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark og med ytterligere kommentarer fra rektor Kathrine Skretting kl 16)

Den sakkyndige komiteen i Nokut har fullført sin behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet. Svaret er nedslående for de som håpet at høgskolen skulle bli universitet med det første, fremgår det av en pressemelding fra Nokut.

Fakta

Innlandet søker om å bli universitet

17. desember 2018: Høgskolen i Innlandet (HiNN) leverer universitetssøknaden til Nokut.

30. januar 2019: HiNN blir bedt om å levere supplerende informasjon bl.a. om prognosene over disputaser.

12. februar 2019: HiNN sender inn supplerende informasjon.

13. mai 2019: Oppdragsbrev til Nokuts sakkyndige komité sendes ut. Komiteen ledes av professor Staffan Edén ved Gøteborgs universitet.

16. august 2019: HiNN sender utfyllende informasjon til faggruppene under sakkyndig komité.

23.-24. september: Nokuts sakkyndige komité på institusjonsbesøk i Innlandet

8. januar: Sakkyndiges rapport offentliggjøres. de vender tommelen ned for Innlandet. Rapporten sendes til HiNN for kommentarer.

13. februar 2020: Mulig vedtak i Nokuts styre, eventuelt 19. mars eller 23. april.

Selv om mange krav for å oppnå universitetssatus er oppfylt, mangler flere krav:

Konklusjonen til komiteen er svært overraskende. Etter vår og høgskolens vurdering oppfyller de alle kravene.

Tore-Anstein Dobloug

  • Høgskolen i Innlandet har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse, sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høgskolen.Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.
  • Høgskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet doktorgradskandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og doktorgradsprogrammene ved Høgskolen i Innlandet, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

Les hele rapporten her

Rektor er uenig

Rektor Kathrine Skretting sier at de er uenige med Nokuts sakkyndige komité, som har vurdert det slik at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller alle kravene for å bli universitet.

— Vi mener at vi oppfyller kravene og vil argumentere for det videre. Men først skal vi lese rapporten nøye, sier hun.

Høgskolen i Innlandet fikk rapporten fra sakkyndig komité onsdag morgen.

Er det for få uteksaminerte på doktorgradsprogrammene som er hovedproblemet?

— Det er et av punktene, ja. Vi mener at vi oppfyller kravet om minst 15 uteksaminerte i perioden 2016-2018 på de to aktuelle programmene som kravet gjelder, sier hun.

De to programmene er ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi og ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fortsetter sannsynligvis som høgskole

— Slik jeg leser innstillingen, vurderer komiteen mange av kravene som oppfylt, noen av de riktignok under tvil. Det er imidlertid flere krav som ikke er oppfylt. Det gjør at komiteen ikke kan anbefale Nokut å godkjenne universitetssøknaden, skriver Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono i en e-post.

Alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift, med supplerende bestemmelser i Nokuts studietilsynsforskrift, må være oppfylt for å oppnå universitetsstatus.

— Vi vil nå forberede saken for behandling i Nokuts styre basert på komiteens innstilling og kommentarer fra Høgskolen i Innlandet, skriver Mørland.

I februar skal Nokuts styre fatte vedtak i saken. Dersom de fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil HINN fortsette å være høyskole, slik den er i dag, fremgår det av pressemdlingen Nokut sendte ut i dag.

Men universitetsdøren er ikke lukket.

— Dersom Nokuts styre avslår universitetssøknaden, er det ingenting i veien for at Høgskolen i Innlandet kan søke igjen senere. Det er mye godt kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Innlandet, som de kan bygge videre på. Komiteens rapport har også anbefalinger som kan være nyttig i det videre arbeidet, sier Mørland i pressemeldingen.

Går i rette med de sakkyndige

Sparebankstiftelsen Hedmark ga i desember 2017 Høgskolen i Innlandet 43,2 millioner kroner som skulle brukes på arbeidet med å bli universitet, blant annet til stipendiatstillinger. Direktør Tore-Anstein Dobloug sier til Khrono at han er skuffet over konklusjonen fra Nokuts sakkyndige.

— Konklusjonen til komiteen er svært overraskende. Etter vår og høgskolens vurdering oppfyller de alle kravene. Høgskolen er på nivå med sammenlignbare institusjoner som de siste årene har blitt universitet, sier han.

Dobloug går i rette med de sakkyndiges vurderinger, på alle de tre punktene der Høgskolen i Innlandet får tommel ned.

— Det er tre innvendinger som fører til konklusjonen: Komiteen mener man har like store fagmiljøer som sammenliknbare universiteter, men siden man har flere studenter per årsverk faller man ifølge komiteen igjennom. En slik indikator har vel trolig aldri tidligere blitt brukt. Når det gjelder doktorgradsproduksjon oppfyller også høgskolen kravene i forskriften, sier han.

Til det siste punktet om at den internasjonale kvaliteten ved høgskolen ikke er god nok, sier han:

— Dette fremstår som en subjektiv vurdering, som like gjerne kunne gitt en positiv konklusjon ut fra hva de ellers skriver i rapporten.

Dobloug legger til at han har tillit til at høgskolen vil argumentere godt og grundig overfor Nokut i den videre prosessen.

For få i førstestillinger

Et av punktene som Nokuts sakkyndige komite mener at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller er krav til tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling innenfor institusjonens faglige virksomhet.

Komiteen påpeker at andel med førstestilling (doktorgrad eller tilsvarende) er på nivå med Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet, men likevel er antall årsverk per student lavt på Høgskolen i Innlandet. Det skyldes at høgskolen har høyt antall studenter per årsverk. Dermed gir komiteen tommel ned på dette punktet.

For få disputerte

For dårlig gjennomstrømming på forskerutdanningene er et annet punkt der Nokuts sakkyndige mener at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller kravene.

Kravet er at institusjonen i gjennomsnitt har uteksaminert minst fem doktorander på minst to av doktorgradsstudiene eller tilsvarende stipendiatprogram per år over en treårsperiode. Hvert enkelt doktorgradsstudium skal over en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater.

Mens rektor Kathrine Skretting mener at Innlandet oppfyller kravene for de to aktuelle doktorgradsprogrammene, sier komiteen at det ene programmet, ph.d i profesjonsrettede lærerutdanningsfag bare har uteksaminert 13 i perioden 2016-2018. Dermed sier komiteen at kravet ikke er oppfylt.

Ikke høy nok internasjonal kvalitet

Det tredje punktet gjelder kravet om høy internasjonal kvalitet i forskningen. Ifølge komiteen finnes det noen, distinkte forskningsmiljøer ved Høgskolen i Innlandet som har høy internasjonal kvalitet. Komiteen peker på at enkelte forskergrupper innen anvendt økologi utmerket seg internasjonalt. Høgskolen kan også dokumentere høyt internasjonalt nivå på forskningen hos enkelte miljøer innen ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Vi forventer en likebehandling med OsloMet og USN i denne prosessen, og mener det er gode grunner til at styrebehandlingen vil gi et positivt utfall for behandlingen av søknaden fra Høgskolen i Innlandet.

Kathrine Skretting

«De forskergruppene som kan dokumentere forskning av høy internasjonal kvalitet, er likevel ganske få ved høyskolen som helhet. Nivået er heller ikke stabilt nok til å oppfylle kravet for institusjonen samlet sett», konkluderer Nokuts sakkyndige komité.

«Sterkt uenig i fortolkningen»

Rektor Kathrine Skretting slår fast at Høgskolen i Innlandet er sterkt uenig i komiteens fortolkning av forskriftene på disse tre områdene.

— Vi har vurdert institusjonen nøye opp mot hvert kriterium og har en inngående og detaljert dokumentasjon som viser hvordan vi fyller kravene, også på disse tre områdene, sier hun.

Håper på Nokut-styret

Skretting sier videre at de vil gå grundig gjennom rapporten før de gir sitt tilsvar til de sakkyndiges konklusjoner.

— Men vi kan altså allerede nå si at vi mener høgskolen oppfyller alle kravene til å bli universitet. Vi mener også at vi er på nivå med sammenlignbare institusjoner som OsloMet og USN som har blitt akkreditert etter samme ordning. Dette har vi dokumentert i søknaden. Vi forventer en likebehandling med OsloMet og USN i denne prosessen, og mener det er gode grunner til at styrebehandlingen vil gi et positivt utfall for behandlingen av søknaden fra Høgskolen i Innlandet om å oppnå universitetsstatus, avslutter Kathrine Skretting.

(Saken er oppdatert kl 14.50 med kommentarer fra Sparebankstiftelsen Hedmark og med ytterligere kommentarer fra rektor Kathrine Skretting kl 16)

Powered by Labrador CMS