Universitetet i Bergen

UiB-ledelsen brøt egne retningslinjer i Trond Mohn-saken

Bestillingen av ekstern juridisk bistand er ikke i tråd med loven om offentlige anskaffelser, konkluderer Universitetet i Bergen. Likevel mener universitetet at Margareth Hagen ikke skal betale for saksomkostningene selv.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen, slipper å betale advokatregningene privat hvis styret stiller seg bak forslaget til universitetsdirektøren.
Publisert

Midt i januar konkluderte Kunnskapsdepartementet (KD) med at Universitetet i Bergen (UiB) ikke hadde grunnlag for å dekke advokatutgiftene rektor Margareth Hagen hadde i forbindelse med sitt styreverv i Trond Mohn Stiftelse. Da hadde departementet før jul bedt om en redegjørelse for hvorfor UiB hadde betalt disse utgiftene.

Hagen fikk som kjent dekket utgifter til en ekstern advokat på til sammen 373.000 kroner, selv om Hagen ikke var oppnevnt til styret i egenskap av å være rektor.

Departementet ba UiB om å følge opp saken, og denne uka skal styret ved universitetet gjøre det. I forkant av styremøtet har administrasjonen ved UiB gått gjennom saken, og konkluderer med at de ikke har fulgt loven om offentlige anskaffelser og sine egne retningslinjer på feltet. 

«Dette er kritikkverdige forhold som universitetsdirektøren har ansvar for og som vil bli fulgt opp ved å gjennomgå den administrative håndteringen på området og vurdere iverksetting av tiltak for å sikre etterlevelse av økonomireglementet og interne retningslinjer», står det i sakspapirene.

UiB betaler

Spørsmålet har vært om Hagen personlig skal betale advokatregningene. 

Kunnskapsdepartementet mener dekningen av kostnadene ikke har vært i tråd med reglement for økonomistyring i staten, og har bedt universitetet om å følge opp dette.

Administrasjonens vurdering er at det ikke er grunnlag for å gå vekk fra universitetets opprinnelige beslutning om å dekke advokatutgiftene til tross for at departementet har konkludert annerledes. 

Fakta

Rektors advokatregning

  •  Saken startet med at Trond Mohn selv ønsket en endring i stiftelsens vedtekter. Tidligere het det at avkastningen fra stiftelsen skulle gå til forskning i Bergen eller til forskning i samarbeid med miljø i Bergen. Det nye forslaget, og det som ble vedtatt, var at pengene nå «fortrinnsvis» skal gå til forskning i Bergen.
  • Før jul avdekket Bergens Tidende at UiB ble fakturert for til sammen 373.000 kroner av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, etter bistand til Hagen — ifølge UiB i forbindelse med vedtektsendringer i TMS.
  • Kunnskapsdepartementet ba UiB om en forklaring på pengebruken. UiB svarte, og i et oppfølgingsbrev konkluderte departementet med at UiB ikke hadde pekt på momenter som tilsier at Hagen skal få dekket advokatutgifter. 
  • Hagen trakk seg fra sitt styreverv i TMS der hun har sittet siden 2017 (Hagen ble valgt til rektor i 2021).

«Dette må ikke forstås som om UiB overprøver KD sin vurdering, men som en klargjøring av at ingen andre enn UiB kan lastes for at universitetet har bestilt tjenester og pådratt seg kostnader som ikke er i tråd med økonomireglementet. Administrasjonen vurderer derved at Margareth Hagen ikke selv skal dekke kostnadene siden universitetsdirektøren besluttet og bestilte ekstern juridisk bistand», står det i sakspapirene.

Hagen trakk seg som styremedlem 7. januar i år. 

— Beklager

Universitetsdirektør Tore Tungodden skriver i sakspapirene at han beklager at håndteringen ikke har vært i tråd med statens økonomireglement eller loven om offentlige anskaffelser, og at han vil følge opp læringspunktene i saken. 

Han foreslår følgende i sitt forslag til styrevedtak i saken: 

  1. Styret tar KD sin vurdering til etterretning og beklager at det er dekket kostnader over bevilgningen som ikke er i tråd med økonomireglementet.
  2. Basert på at de eksterne juridiske tjenestene er besluttet og bestilt av universitetsdirektøren, opprettholder styret at UiB dekker disse kostnadene.
  3. Styret ber universitetsdirektøren gjennomgå den administrative håndteringen av saken for å sikre etterlevelse av statens økonomireglement og rammer gitt for offentlige anskaffelser.
Powered by Labrador CMS