Universitetet i Bergen

Får refs: Skulle ikke betalt rektors advokatutgifter

Margareth Hagen var ikke oppnevnt til styret i Trond Mohn Stiftelse i egenskap av å være rektor. Da var det heller ikke grunnlag for at Universitetet i Bergen skulle betale regningen, sier Kunnskapsdepartementet.

UiB har betalt advokatutgifter for rektor Margareth Hagen i forbindelse med saken i to omganger. Det var også behov for juridisk bistand første halvdel av 2023 i sakens anledning, har universitetsdirektør Tore Tungodden tidligere sagt.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), fikk ekstern advokathjelp i forbindelse med sitt styreverv i Trond Mohn Stiftelse (TMS). Universitetetet har betalt regningene på til sammen 373.000 kroner, selv om Hagen ikke var oppnevnt til styret i egenskap av å være rektor.

Før jul ba Kunnskapsdepartementet om en forklaring på pengebruken. Nå refser departementet UiB:

«Departementet kan ikke se at UiB har pekt på momenter som tilsier at Hagen fikk dekket advokatkostnadene pga. hennes rolle på universitetet», heter det i brevet fra departementet, og videre:

«Med de premissene UiB har lagt til grunn, kan departementet vanskelig se grunnlaget for at universitetet har dekket de aktuelle kostnadene. Departementet mener på denne bakgrunn at dekningen av kostnadene ikke har vært i tråd med reglement for økonomistyring i staten, Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi ber universitetet om å følge opp dette».

Statsråden: Forventer oppfølging

Forsknings- og høgere utdanningsminister Sandra Borch skriver i en e-post til Khrono at statlige midler skal brukes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

— Det ikke er noe som tilsier at et universitet kan betale kostnader ansatte pådrar seg i annen egenskap enn å være ansatt, skriver Borch, og sier at UiB selv understreker at Hagen ikke var oppnevnt til styret i egenskap av å være rektor. 

— Vi har i dag bedt universitetet om å følge opp dette, og jeg forventer at UiB følger opp dette på en god måte. Det er UiBs ansvar å påse at reglene for økonomistyring i staten overholdes på universitetet.

Skulle endre vedtekter

Bakgrunnen for saken er at Trond Mohn selv ønsket en endring i stiftelsens vedtekter. Tidligere het det at avkastningen fra stiftelsen skulle gå til forskning i Bergen eller til forskning i samarbeid med miljø i Bergen. Det nye forslaget, og det som ble vedtatt, var at pengene nå «fortrinnsvis» skal gå til forskning i Bergen.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen har tidligere sagt at han forstår at Hagen ba om juridisk hjelp.

— Det er snakk om en vesentlig formålsendring i en stiftelse som er svært viktig for UiB og forskningsaktiviteten her. I verste fall kan endringen bety store tap av forskingsmidler for UiB, uttalte han til Khrono.

Trond Mohn har tidligere gitt penger til Tromsø, blant annet fikk Tromsø Forskningsstiftelse 100 millioner kroner for noen år tilbake. Disse pengene er brukt opp. Men nå er det jubel ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Det er nemlig satt av penger fra TMS til en egen satsing ved UiT. Så langt har lingvistikkmiljøet fått 34 millioner kroner, og det er lyst ut stipend gjennom en Starting grant-ordning.

TMS har en årlig avkastning på om lag 100 millioner kroner.

Vil trekke lærdom

Universitetsdirektør Tore Tungodden skriver i en e-post til Khrono at UiB må ta til etterretning at Kunnskapsdepartementet har kommet til en annen konklusjon enn universitetet i spørsmålet om dekning av ekstern juridisk bistand. 

— Det er klart at administrasjonen må trekke lærdom av de saksbehandlingsfeil som er begått i denne saken. Nå skal vi bruke tid på å gå grundig gjennom tilbakemeldingen fra departementet slik at vi får en god redegjørelse på styremøtet 1. februar, skriver Tungodden.

Han legger til at det i påvente av styrebehandlingen ikke er naturlig for han å kommentere saken nærmere.

Rektor Margareth Hagen har denne kommentaren til tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet (KD):

— Jeg hadde behov for juridisk bistand, og universitetsdirektør mente at jeg burde bruke ekstern jurist, og bestilte det. Jeg tar til etterretning at KD har kommet med en annen konklusjon enn den avgjørelsen administrasjonen kom til i spørsmål om bruk av ekstern juridisk bistand, skriver Hagen.

Som Tungodden skriver hun at administrasjonen nå må gå nøye gjennom tilbakemeldingen og se nærmere på de læringspunktene departementet peker på, slik at man får en god og grundig redegjørelse når denne saken behandles i førstkommende styremøte.

— Utover det er det ikke naturlig at jeg svarer i påvente av styremøtet.

Trakk seg fra styret

7. januar trakk Hagen seg fra TMS sitt styre. Inn kom dekan Jan Erik Askildsen.

— Å gå ut av stiftelsens styre er en avgjørelse som har modnet i meg over tid, og i etterkant av vedtektsendringene i fjor. Dobbeltrollen, som rektor og UiB-oppnevnt styremedlem, har vært krevende og er blitt ytterligere krevende med nye vedtekter. Den siste tids debatt viser de utfordringene som ligger i denne dobbeltrollen, og de viser også hvorfor jeg hadde behov for juridisk rådgivning, skrev Hagen i en e-post til Khrono den dagen.

Powered by Labrador CMS