Studentmobilitet

Ber institusjonene legge til rette for utveksling i høst

BI og NTNU har avlyst utveksling utenfor Europa, Universitetet i Stavanger har avlyst utveksling til USA og Oseania. Nå ber Kunnskapsdepartementet sektoren samordne praksisen. «Likhetsprinsippet må vektlegges», skriver de.

Kunnskapsdepartementet, her ved forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, ber institusjonene legge til rette for utveksling.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utveksling eller ikke utveksling? Dét er spørsmålet for universitets- og høgskolesektoren før neste semester.

Flere institusjoner har allerede avlyst deler av utvekslingen kommende høst. Universitetet i Stavanger (UiS) har avlyst utveksling til USA og Oseania. NTNU har gått enda et steg og avlyst all utveksling utenfor Europa. Det samme har Handelshøyskolen BI.

Nå serverer Kunnskapsdepartementet universitets- og høgskolesektoren et annet råd.

I et brev datert torsdag forrige uke skriver Kunnskapsdepartementet at «institusjonene må vurdere de til enhver tid gjeldende sikkerhets- og smittevernhensyn både i Norge og i vertslandene, men innenfor den rammen disse gir er det departementets formening at institusjonene i størst mulig grad skal tilrettelegge for at studentene skal kunne reise på utveksling høsten 2020».

I brevet skriver de også at de «legger til grunn at sektoren i størst mulig grad samordner sin praksis med hensyn til internasjonal studentmobilitet for kommende studieår». De er «opptatt av at alle studenter, uavhengig av hvilken institusjon de er tilknyttet, skal få tilsvarende muligheter», skriver de videre og slår fast at «likhetsprinsippet må vektlegges».

Enighet om å avvente

I motsetning til NTNU, UiS og BI har de fleste avventet en samlet beslutning. Viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen (UiB) har tidligere fortalt at det er bred enighet om å avvente til de får mer informasjon og «styringssignal» fra departementet, på bakgrunn av smittevernsituasjonen.

... det (er) departementets formening at institusjonene i størst mulig grad skal tilrettelegge for at studentene skal kunne reise på utveksling høsten 2020.

Brev fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler

Det er dette de nå har mottatt.

Så hva sier Samdal, som også er leder for UHR (Universitets- og høgskolerådets)-Utdanning og koordinerer arbeidet? Er hun fornøyd med svarene fra departementet?

— Vi kunne ønsket oss enda tydeligere avklaringer på hva som er mulig fra høsten. Jeg oppfatter samtidig at signalene er at det skal kunne være realistisk å planlegge for utveksling.

Samdal har tidligere sagt at hun forventet at resten av sektoren ville følge samme vei som NTNU, som har avlyst all utveksling utenfor Europa.

— Har dette endret seg med brevet fra Kunnskapsdepartementet?

— Forsvåvidt ikke, svarer Samdal og legger til at det er avhengig av hva som skjer med blant annet reiseråd.

Tror på stor grad av utveksling

Samdal forteller at de fra UHR Utdanning har spilt inn til Kunnskapsdepartementet at Norge må jobbe diplomatisk for at andre land skal gjennomføre visumsøknader på forhånd slik at visumene kan ligger klare til bruk dersom det skulle bli mulig å reise.

— Det er dette Norge gjør for innreise, understreker hun.

I brevet fra Kunnskapsdepartementet heter det at «nye utenlandske studenter som planlegger å studere i Norge fra høsten 2020 vil fortsatt kunne søke om oppholdstillatelse, og ved innvilgelse få fastsatt fleksibelt innreisetidspunkt i tråd med de nasjonale innreisebestemmelsene i lys av smittevernsituasjonen».

Samtidig pekes det på at de fleste norske visumsøknadssentrene i utlandet inntil videre er stengt, og at det «betyr at studentene vil kunne oppleve utfordringer både med hensyn til å få levert søknad om oppholdstillatelse og få utstedt innreisevisumet».

Med tanke på de signalene som gis for åpning av samfunnet, tror forøvrig ikke Samdal det er så urealistisk å se for seg en stor grad av utveksling til høsten.

Vil komme med anbefalinger

Departementet ber altså om samordning, det jobber også Samdal med.

— Er det et problem at noen institusjoner allerede har avlyst deler av utvekslingen?

— Det er noe som var gjort før skrivet kom. Fra UHR vil vi nå gå ut med noen anbefalinger rundt hvordan vi best kan forholde oss til informasjonen som kommer, sier Samdal.

Hun viser til at det kommende fredag står på dagsorden for et møte i Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

— Det regner vi med gir viktig informasjon. Alle institusjonene er opptatt av å koordinere seg så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig. Vi er alle i en situasjon der vi gjerne skulle ha visst mer, å utveksle vurderinger og legge felles premisser til grunn er i sektorens interesse.

— Prøver å få til samordning

I brevet fra Kunnskapsdepartementet heter det som sagt at de «legger til grunn» at sektoren samordner praksisen samtidig som de skriver at «likhetsprinsippet må vektlegges». Går de for langt i å si hva institusjonene skal gjøre?

— Det er til syvende og sist den enkelte institusjonen som må ta beslutningen. Å anbefale at vi har mest mulig lik praksis er ikke urimelig, men det må være rom for den enkelte institusjonen å gjøre vedtak rundt dette med en anbefaling i bunn, sier hun.

Samdal viser til at dette er i tråd med det flere institusjoner har ønsket.

— Flere har bedt om at vi gjennom UHR prøver å få til samordning, det er kanskje med basis i dette departementet har formulert seg slik.

Høstens utveksling ble diskutert i et møte UHR hadde med institusjonene 20. april, Samdal forteller at det skal opp i et nytt møte i midten av mai.

Problemer med innreise

Fra de som har avlyst deler av utvekslingen er det blant annet blitt vist til problemer med å få visa.

«Det er per dags dato ikke mulig å få behandlet visumsøknad til mange land utenfor Europa. Flere av våre partnerinstitusjoner i disse landene har også valgt å kansellere all utveksling til høsten,» het det fra NTNU.

BI bruker en lignende formulering i sin begrunnelse.

Også Universitetet i Stavanger har vist til manglende innreisemulighet som begrunnelse for at de avlyste utvekslingen til Oseania og USA. Prorektor for utdanning ved universitetet, Astrid Birgitte Eggen, sier til Khrono at de nå jobber videre med å legge til rette for innveksling og med utveksling hovedsakelig til Europa.

— Det jobber vi videre med som om det kommer til å skje, sier hun.

Eggen sier de har en egen arbeidsgruppe som nå jobber med ulike scenarier både for undervisningen av studenter i Norge og utvekslingen.

Når det gjelder Kunnskapsdepartementets formulering om at de legger til grunn at sektoren samordner seg, understreker hun at institusjonene har et organ, UHR-Utdanning, der de samsnakker om dette.

— De har ikke mandat til å skulle instruere den enkelte institusjonen, sier hun.

Eggen viser til at de ulike institusjonene har avtaler med ulike universiteter, og at de må ta vurderinger i lys av dette.

Vil også legge til rette for innveksling

Når det gjelder innkommende studentmobilitet heter det i brevet fra departementet at de «legger til grunn at norske universiteter og høyskoler vil legge alt til rette for å ta imot nye utenlandske studenter for studieåret 2020/21 i den grad det er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak».

Det heter videre at institusjonene må «vurdere hvorvidt det er mulig å gjennomføre campusbasert undervisning eller om undervisningen tilbys digitalt».

Ifølge departementet er det ingen europeiske land som så langt har sagt at de avlyser innkommende studentmobilitet kommende høst.

«Holdningen til de fleste land er at de jobber for en så normal situasjon som mulig hva gjelder studentmobilitet og det er også vår holdning. Samtidig er det uklart hvordan situasjonen vil utvikle seg, og endringer kan skje raskt. På hvilket tidspunkt det skal åpnes for innreise til Norge for ulike grupper utenlandske borgere, inkludert studenter, vil fortløpende bli vurdert av de ansvarlige myndigheter,» skriver de.

Ansa: Vil ha normalsituasjon

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, ønsker muligheten for utveksling til høsten velkommen.

— Vi synes dette er positivt, sier ANSA-president Hanna Flood og fortsetter:

— Vi ønsker at man prøver å se muligheter selv om det kan være utfordrende i denne situasjonen. Det er bra om man åpner for enkelte land eller regioner der smittesituasjonen tillater det. Vi håper også på en normalsituasjon så raskt som mulig, og at man kan komme tilbake til normal aktivitet fort når det skjer.

Powered by Labrador CMS