rettssak

Direktør tapte søksmålet mot studentsamskipnad

Tingretten gir ikke Einride Berg medhold i at han ble usaklig oppsagt av Studentsamskipnaden i Ås.

Rettssaken pågikk over fire dager i Follo og Nordre Østfold tingrett i september.

I domsavsigelsen heter det at Berg hadde et særlig ansvar for å passe på hvordan han kommuniserte og for hvordan hans uttalelser ble oppfattet av andre, både internt og eksternt.

Retten anfører at den kritikkverdige kommunikasjonen foregikk over en periode på flere år. Til tross for klare tilbakemeldinger fra styret endret han ikke atferd, noe som ga grunnlag for manglende tillit fra styrets side.

Tingretten er også enig med Bergs arbeidsgiver i at hans handlinger og uttalelser representerte et omdømmetap overfor studentene.

Dissens på flere punkter

Etter 25 år som direktør for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble Einride Berg sagt opp i fjor høst. Han gikk deretter til sak mot sin mangeårige arbeidsgiver. Saken var oppe i Follo og Nordre Østfold tingrett i september og pågikk i fire dager.

Berg mente oppsigelsen var usaklig og ga grunnlag for erstatning. Det ble vist til at det er en høy terskel for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Rettens flertall mener imidlertid at oppsigelsen var saklig og at det ikke er grunnlag for erstatning. SiÅs frifinnes og Berg må også betale samskipnadens sakskostnader.

En meddommer, mindretallet, er enig med flertallet i at det samlet sett var tungtveiende grunner for oppsigelse, men mente Berg på grunn av arbeidsforholdets varighet og alder burde blitt tilbudt en annen stilling. Oppsigelsen var derfor, ifølge denne meddommeren, ugyldig.

Rettens mindretall mener Berg burde vært gitt en advarsel siden det var forhold over flere år som var grunnlaget for oppsigelsen, noe flertallet ikke er enig i.

Khrono har vært i kontakt med Berg, som ikke ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

«Kritikkverdig kommunikasjon»

I domsavsigelsen går retten gjennom de ulike hendelsene, og evalueringene som oppsigelsen bygger på.

Blant annet blir det vist til en e-post Berg sendte i januar 2015 til to kolleger ved SiÅs, med kopi til en NMBU-ansatt. I e-posten kommenterte han en henvendelse fra den NMBU-ansatte hvor hun inviterte til et møte om drift av en kaffebar på universitetet. Berg skrev:

«Jeg har fått et forslag til avtale om drift av hjerterommet i Urbygningen. Det har jeg tørket meg i ræva med. Hvis NMBU-kjerringene krever at vi skal drive på deres vilkår, så skal de få betale for det.»

Retten mener e-posten fra Berg var usaklig, kritikkverdig og egnet til å skade omdømmet til SiÅs. Likevel mener den at det er vanskelige å legge vekt på e-posten i en vurdering om oppsigelsen var saklig siden den var nesten sju år gammel da Berg ble oppsagt.

«Søppeljournalist»

Einride Berg jobbet som administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Ås i 25 år før han måtte fratre stillingen i juni i år.

Studentavisa Tuntreet intervjuet i 2018 en student ved NMBU som også var deltidsansatte ved SiÅs. Kilden var kritisk til studentsamskipnaden og måten det ble styrt på. Berg ble forspurt av journalisten om å kommentere kritikken. Sent samme kveld svarte han:

«BRØNNPISSING I TUNTREET» og at det var «elendig journalistikk». Videre brukte han karakteristikker som «spre møkk» og «dette er løgn og forbannet dikt.»

Ytterligere to e-poster ble sendt sent samme kveld med karakteristikker som «søppeljournalist!» Og: «Dette er søppeljournalistikk!».

Dagen etterpå ble kommentarene trukket og Tuntreet fikk beskjed om at SiÅs ville stoppe annonser i studentavisa.

Kilden til artikkelen ble konfrontert med påstandene sine av ansatte fra SiÅs og fikk en reaksjon på hendelsen. Samme dag ble kilden akuttinnlagt.

Tingretten mener Bergs atferd og kommunikasjon i denne situasjonen var kritikkverdig, egnet til å skade SiÅs omdømme og svekke studentengasjementet. Å si opp annonseavtalen med Tuntreet var også kritikkverdig og egnet til å skade SiÅs omdømme.

«Vårt vennskap er over!»

I et styremøte i 2018 ble Einride Berg evaluert av styret. Der ble det slått fast at noen av hans ytringer er for skarpe. Også en evaluering i 2020 tok for seg hans måte å kommunisere på.

I dommen blir det også trukket fram dialog med Ås kommune og Studentersamfunnet der Bergs uttalelser er framstår uprofesjonelt.

Noen dager senere skrev Berg han var overrasket over at gamle saker som var opp og avgjort på nytt ble trukket fram. Samme natt sendte han en e-post til styreleder:

«Du har samlet en haug med dritt mot meg. Det var sjofelt gjort. Vårt vennskap er over! Så enkelt er det. »

Dette var egnet til å svekke styret tillit til Berg, heter det i domsavsigelsen.

Retten finner at den kritikkverdige kommunikasjonen over flere år, der Berg til tross for klare tilbakemeldinger ikke endret atferd, er skjerpende og gir grunnlag for manglende tillit fra styret side. Det er også skjerpende at det ikke er noen positiv utvikling.

— Tungtveiende grunner

Alt tatt i betraktning mener tingretten at « … styret samlet sett i utgangspunktet hadde legitime og tungtveiende grunner for oppsigelse.»

Berg viste i retten til at han ikke fikk noen skriftlig advarsel. Rettens flertall mener at det ikke har særlig vekt. Dette på grunn av evalueringene som ga beskjed om kritikkverdig kommunikasjon og samarbeidsproblemer.

Videre har Berg argumentert med at oppsigelsen utgjør en uforholdsmessig streng reaksjon.

Her har retten delt seg. Flertallet mener det ikke er en uforholdsmessig streng reaksjon, mens mindretallet (en meddommer) mener den er det.

Berg må også dekke SiÅs sakskostnader på kroner 410.850 kroner. Moms kommer i tillegg.

Powered by Labrador CMS