Debatt forksningsrådets avgåtte styre

En oppkonstruert krise i Forskningsrådet

Situasjonen bidrar bare til uro og usikkerhet for miljøene som skal skape kunnskapsgrunnlaget for fremtidens Norge, skriver Forskningsrådets avgåtte styre.

Torsdag 12. mai ble styret til Forskningsrådet kastet. Nå svarer de på kritikken fra Ola Borten Moe. Foran fra venstre: Mette Halskov Hansen, Hilde Tonne, Geir Førre, Pinar Heggernes Bak fra venstre: Jan Magnus Aronsen, Eli Aamot, Emil Solerød Jahren (er blitt erstattet av Vemund Riiser som en av to ansattrepresentanter), Tomas Kåberger, Kenneth Ruud, Kirsti Hjemdahl, Eirin Isaksen Winsnes, Eimund Nygaard, Lars Harry Vorland.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

(Navn på de som har signert innlegget finner du nederst i teksten).

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt Forskningsrådets økonomiske situasjon. En situasjon statsråd Ola Borten Moe omtaler som «alvorlig». Realiteten er at dette er en oppkonstruert krise som kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i forsknings- Norge.

Les også

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, har i flere sammenhenger vist til en rapport fra Direktoratet for økonomistyring som kom i februar 2022. Han mener rapporten peker på en ulovlig praksis.

Det han unnlater å nevne er at rapporten ikke bare omtaler Forskningsrådets økonomistyring som god, den peker også på at praksisen med å disponere midler på tvers av bevilgninger, som har vært gjennomført i full forståelse med Kunnskapsdepartementet og tidligere statsråder, kun krever en fullmakt. En fullmakt statsråden har valgt ikke å be Stortinget om.

Problemet norsk forskning nå er styrt inn i er en konsekvens av den kortsiktige og ufleksible måten den finansieres på gjennom departementenes bevilgninger til Forskningsrådet. Forskning krever langsiktighet. Det er ikke mulig å oppnå innenfor ettårige bevilgninger når forskningsprosjektene generelt løper i 4-5 år.

Det er derfor over mange år utformet en praksis hvor dette løses gjennom større overføringer fra år til år for å kunne ha sikkerhet for å dekke prosjektforpliktelsene, og å midlertidig utnytte midler på tvers av noen bevilgninger for å kunne styre mot lavere overføringer. Dette har vært viktig, blant annet for å støtte finansielt opp om instituttsektorens suksess med å hente hjem sterkt ønskede midler fra EU.

I tråd med departementets føringer vil hver EU-krone utløse tilleggsstøtte fra Forskningsrådet for å sikre at prosjektene kan gjennomføres. Når sektoren har suksess på denne viktige arenaen koster det også mer penger for Forskningsrådet.

For å sikre langsiktighet i bevilgninger i et system med ettårige bevilgninger har Forskningsrådet måttet ha penger på bok. Denne praksisen har ikke bare vært akseptert av og diskutert med skiftende regjeringer, den har også vært omtalt i statsbudsjettet. Styret som nylig gikk av, hadde imidlertid et klart styringssignal om at overføringene skulle reduseres, samtidig som aktivitetsnivået skulle opprettholdes.

At nivået på overføringer var større enn det departementene ønsket, viste seg også ved at det over tre år ble tatt ut 1,7 mrd kroner av likviditeten som kunne bidra til å dekke forpliktelser. Det krever både tettere likviditetsstyring og noe midlertidig kryssbudsjettering, en praksis som har vært grundig forankret med departementet.

Statsråden sa på Dagsnytt18 den 18. mai at praksisen med kryssbudsjettering betyr at Forskningsrådet gjør investeringer som ikke samsvarer med Stortingets bevilgninger på de enkelte tiltaksområder. Det er ikke korrekt.

Den helhetlige likviditetsstyringen sikrer at midler samlet sett og over tid brukes på tiltak i tråd med Stortingets bevilgninger på de enkelte tiltaksområder, men på en måte som sikrer at midlene settes i arbeid så hurtig som mulig og dermed bidrar til å redusere overføringer. Et vedtak om å gi fullmakt til praksisen dette året ville fjernet det formelle hinderet som statsråden nå omtaler som en alvorlig situasjon.

Det er heller ikke en riktig fremstilling når Borten Moe sier at Forskningsrådet forholdt seg til kutt over tid på 1,7 milliarder som et «lån» i sin økonomistyring.

Forskningsrådet tidligere styre

Det er heller ikke en riktig fremstilling når Borten Moe sier at Forskningsrådet forholdt seg til kutt over tid på 1,7 milliarder som et «lån» i sin økonomistyring. Kutt i store overføringer med samtidig klar føring om å opprettholde aktivitetsnivå reduserer handlingsrommet i fremtidige budsjetter hvis budsjettrammen ligger fast, fordi forskningsprosjekter per definisjon er langsiktige og ikke kan bevilges for bare ett år ad gangen. Likevel finnes det et handlingsrom, for eksempel gjennom å endre planlagte fremtidige utlysninger.

Da det ble klart at det ikke ville komme nye midler og at gjeldende praksis ikke lengre var akseptert, tok Forskningsrådet umiddelbart hensyn til dette i budsjettet - sist i styrevedtak rundt behandlingen av langtidsbudsjettet i oktober 2021. Dette vedtaket er offentlig, peker på konkrete tiltak som administrasjonen skal følge opp - og vedtaket ble også grundig diskutert med statsråden i det styremøtet han deltok i 10. mars 2022.

Økonomistyringen og budsjetteringen i Forskningsrådet har vært revidert av Riksrevisjonen uten merknader, sist 29. april i år. At Riksrevisjonen gir Forskningsrådets generelle økonomistyring en ren revisjon vil fremdeles gjelde selv om Riksrevisjonen nå skulle tar inn over seg DFØs merknad om at deler av budsjettpraksisen krever en fullmakt. En fullmakt statsråden altså ikke ønsker å be om.

Administrasjonen i Forskningsrådet har i samråd med styret ved flere anledninger kommet med forslag til konkrete tiltak for å etablere en mer langsiktig praksis som samtidig tar ned overføringene.

Forslagene inkluderer blant annet en praksis med flerårsbudsjetter som i Sverige, økt fleksibilitet mellom de ulike departementenes bevilgninger og etablering av særlovselskap som vil kunne drives etter vanlig regnskapspraksis og ikke som årlig driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Disse forslagene har fått liten respons og har ikke blitt fulgt opp, heller ikke av statsråd Borten Moe.

Det nylig avgåtte styret tar selvsagt statsrådens beslutning til etterretning, men vi stiller oss undrende til hvordan han fremstiller dette i media og til hva regjeringen egentlig ønsker å oppnå.

Dersom målet var tryggere økonomistyring, fortsatt høy forskningsaktivitet av god kvalitet og forutsigbarhet for våre verdensledende forskningsmiljøer, ville det vært en fordel å starte en dialog basert på de forslagene Forskningsrådet har tatt opp. Og det ville vært rasjonelt å søke fullmakt i Stortinget som del av Revidert Nasjonalbudsjett.

Dagens situasjon bidrar bare til uro og usikkerhet for miljøene som skal skape kunnskapsgrunnlaget for fremtidens Norge. Og statsrådens konstruerte krise vil kunne stanse satsinger som vil lide i lang tid fremover - helt uten at det er nødvendig.

Innlegget er signert Forskingsrådets avgåtte styremedlemmer:

 • Hilde Tonne, konsernsjef, Statnett, Oslo, styreleder
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør, Forsvarets forskningsinstitutt, Tromsø, nestleder
 • Jan Magnus Aronsen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Eli Aamot, konserndirektør, Sintef, Trondheim
 • Karianne Melleby, administrerende direktør, Storskogen Norge, Oslo
 • Mette Halskov Hansen, viserektor/professor, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digitalisering, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Kirsti Hjemdahl, daglig leder, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand
 • Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger
 • Lars Harry Vorland, professor emeritus tidl. adm.dir, Helse nord RHF, Tromsø

(Innlegget er først publisert i Aftenposten 19.mai)

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS