OsloMet

Faktarapport om konflikt og trakassering forsinket

Nær studiestart kommer granskingsrapporten som dekanen skal legge til grunnen for en løsning av konflikten ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Dekan Sarah J. Paulson venter på faktarapport om situasjonen ved institutt for barnehagelærerutdanning som er mange uker forsinket. rapporten skal legges til grunn når problemene ved instituttet skal løses.
Publisert Oppdatert

Ansatte ved Barnehagelærerutdanningen (BLU) ved OsloMet går gjennom hele sommeren uten avklaring rundt de ulike arbeidsmiljøkonfliktene og trakasseringssaken som har rammet instituttet sist vinter og vår.

Advokatfirmaet Hjort hadde 30.juni ennå ikke konkludert i sin faktaundersøkelse ved instituttet.

— OsloMet er nå forespeilet overlevering av rapporten fra Advokatfirmaet Hjort i uke 32. Jeg ber deg om å komme tilbake da, skriver dekan Sarah Paulson i en e-post til Khrono etter at vi i slutten av juni ba om innsyn i granskingsrapporten og også ønsket et intervju med dekanen rundt de mange konfliktsakene generelt og varslingssaken om seksuell trakassering spesielt, ved instituttet for barnehagelærerne.

Dekanen konkluderte allerede i februar — en uke etter at hun hadde mottatt varselet om trakassering som var sendt fra Geir Aaserud ved hjelp av fakultetets HR-sjef og en advokat — med at det ikke hadde forekommet trakassering i varslerens sak.

— Dekanen forventer at jeg ikke snakker om saken

Studieleder Hege Løberg har en forventning mot seg om ikke å snakke eller uttale seg om kollega Geir Aaseruds varslinngssak.

Hege Løberg er også studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. Hun har jobbet der i ti år, de siste seks årene som studieleder. Løberg har også vært sykemeldt deler av våren, men er nå friskmeldt og planen er å starte på jobb igjen 5. august.

— Kan du si noe om hvordan du har opplevd behandlingen Aaserud har fått?Forstår du hans opplevelse av trakassering og at han har varslet?

— Jeg beklager, selv om jeg synes det er veldig vondt å se en kollega ha det slik Aaserud har det, så er det en uttalt forventning fra dekanen at jeg ikke snakker eller uttaler meg om saken, eller handler som om det «har skjedd noe», sier Løberg.

Løberg forteller at de siste månedene ved instituttet har vært svært krevende for mange, og det at denne granskingen og dermed løsningstiltak fra dekanen blir såpass forsinket gjør situasjonen enda mer krevende.

— Det har vært en tøff tid, og det å leve i uvisshet rundt når tiltak og løsninger iverksettes utover det man ble forespeilet og fikk forventninger om, gjør situasjonen enda vanskeligere, sier Løberg til Khrono.

Rapport rett før studiestart

Uke 32 slutter med fredag 13. august, og da er det kun få dager igjen til studiestart.

Etter bekymringsmeldinger fra verneombud, fagforeninger og alle seksjonsledere hyret dekan Sarah J. Paulson i slutten av mai advokatfirmaet Hjort inn for å gjennomføre en faktagransking av situasjonen.

Dette fikk de ansatte informasjon om på et allmøte 28. mai, advokatene skulle i gang allerede mandagen etter og levere rapport 30. juni. Det er denne rapporten som nå skal komme i løpet av uke 32, altså innen 13. august.

Situasjonen ved instituttet har vært slik at flere av studielederne har vært sykmeldt grunnet et uforsvarlig arbeidsmiljø, to har sluttet i perioden og man har hatt utfordringer med å få ansatt nye.

Det understrekes på instituttet at arbeidsmiljøproblemene og konfliktene først og fremst ligger i ledergruppen og forholdet mellom instituttleder og hans nærmeste medarbeidere.

Instituttleder Torgeir Alvestad har så langt ikke ønsket å kommentere saken. Han har flere ganger bekreftet at han viser til dekan Sarah J. Paulson for uttalelser. Nå i midten av juli er han på ferie, men skriver i en sms til Khrono at han avventer rapporten fra advokatfirmaet Hjort.

Varslet om uholdbare arbeidsforhold i februar

I begynnelsen av juni sto studieleder Geir Aaserud ved Barnehagelærerutdanningen ved OsloMet fram i Khrono. Der fortalte han hvordan han allerede i februar hadde sagt ifra til fakultetsledelsen om uholdbare arbeidsforhold i ledelsen ved instituttet.

Allerede den gangen sa han til Khrono at han var sjokkert over den manglende håndteringen av situasjonen fra instituttleder og dekan.

Siden starten av juni har han og flere ansatte og tillitsvalgte vært inne til samtaler med ledelsens innleide faktagranskere. Aaserud har hver gang vært i følge med sin tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet. Men fortsatt ser han ingen ende på saken.

Geir Aaserud selv har vært sykmeldt i deler av perioden fra saken eskalerte i februar og fram til i begynnelsen av juni, da faktagranskingen skulle starte.

— Varselet ikke behandlet slik det skal

Aaserud har jobbet ved instituttet siden 2018, fra 1. august 2020 har han vært leder for heltidsutdanningen og studieleder for pedagogisk seksjon og har dermed personalansvar for 38 medarbeidere. Pedagogikk er instituttet største seksjon.

Aaserud har tidligere fortalt til Khrono at varselet han leverte inn raskt ble avvist av dekanen. Varselet er også så langt kun håndtert administrativt i varslingsnemnda ved OsloMet, ved ekstern leder Lill Egeland, fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig.

— Jeg er ikke i nærheten av å føle at mitt varsel blir behandlet slik det skal. I en rapport fra varslingsnemndas leder ved OsloMet heter det på den ene siden at dekanen har gjort alt etter boka, men i neste setning skriver man at konsekvensen av dekanens håndtering av saken er at jeg «har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø». Hvordan kan det være etter boka da, spurte Aaserud i Khrono.

— Jeg er ingen bråkmaker og jeg har virkelig prøvd i uker og måneder i linja og blant lederne her for å bli tatt på alvor. Denne saken er utrolig lei, og jeg forstår at det også er vanskelig for instituttlederen, noe jeg også har understreket overfor ham i alle møter, men jeg kan ikke la være å si fra av den grunn, la Aaserud til.

Konkluderte raskt

Ifølge Aaserud signaliserte dekan Paulson veldig tidlig overfor Aaserud at dette ikke var en varslingssak, og at man måtte finne løsninger for «samarbeidsproblemene» med instituttlederen.

— Hun sa rett ut at hun opplevde meg som en raus person og at det her var viktig at jeg kunne tilgi og gå videre, forteller Aaserud.

Om håndteringen fra dekanens side skriver varslingsnemndas leder blant annet:

«Det er videre vår vurdering at dekanens behandling av varslingssaken ikke utgjør trakassering i lovens forstand. Måten saken ble håndtert på har imidlertid medført at varsler i en periode ikke har hatt et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.»

Og

«Tross disse stegene er varsler likevel av den oppfatning at konklusjonen reelt sett var truffet lenge før den formelt sett ble kommunisert til ham. En nærmere analyse av referatene kombinert med samtaler med varsler og dekan viser at det er forståelig at varsler fikk dette inntrykket. Allerede i første møte med varsler ble det nemlig sagt at varsler og Alvestad skulle «snakke ut» om saken og «gå videre på en god måte».»

Fem forsoningsmøter

Etter at dekanen raskt hadde konkludert med at Aaserud ikke var utsatt for trakassering, ble det satt i gang arbeid med å løse det dekanen kalte samarbeidsproblemer mellom de to.

Dette ble organisert gjennom forsoningsmøter, og Aaserud har måttet stille opp på fem slike møter.

På disse møtene har han selv og instituttleder deltatt, samt dekanens mentor og coach, som er innleid konsulent Linn Rasch Aune. Aune er ifølge hjemmesidene ansatt som rådgiver i eiendomsavdelingen ved NTNU.

Aaserud har klaget saken inn for den eksternt ledede varslingsnemnda ved OsloMet, nemnda har ikke tatt en fullstendig gjennomgang av klagen hans, men kun foretatt en forundersøkelse som leder Lill Egeland sendte til rektor Curt Rice i mai. Advokat Egeland, som er varslingsnemndas leder, peker på at nemnda ikke er et ankeorgan for avgjørelser tatt av dekanen.

Aaserud ble så bekymret at han har sendt brev til universitetsstyret der han mener at saken hans ikke har blitt håndtert i henhold til OsloMets egne varslingsrutiner. Men saken ble aldri lagt fram for det siste styremøtet med Curt Rice som rektor i juni i år. Etter det Khrono kjenner til med begrunnelse at universitetsstyret ikke er ankeinstans for saker i varslingsnemnda.

Frykter ytterligere forsinkelser

Løberg har valgt å ikke uttale seg offentlig om hva hennes sak handler om, men understreker som kollega Geir Aaserud at det er krevende å vente på løsninger og at uvissheten er tøff.

— Denne rapporten skal jo komme med fakta. Det kommer vel neppe en oppskrift for dekanen om hvilke tiltak hun skal gjøre. Vi har fått beskjed om at rapporten kommer i uke 32, men så må vel ledelsen bruke tid på å finne fram til tiltak i kjølvannet av rapporten, og det vil jo gi ytterligere forsinkelser, påpeker Løberg.

Hun trekker også fram at man er i gang med å ansette nye studieledere og at det åpenbart hadde vært viktig og bra for instituttet om situasjonen var løst før de nye var på plass.

Hun fortsetter:

— Dette er en utrolig trist sak for hele instituttet. Her er det ingen vinnere, bare tapere. Jeg har jobbet under fire instituttledere og sammen med forskjellige studieledere men jeg har aldri vært oppe i en så vanskelig situasjon som vi nå har på instituttet, sier Løberg.

Hun understreker at instituttet har veldig flinke lærere, som ivaretar studentene på best mulig måte.

— Men likevel er bekymringen at situasjonen kan gå utover studenter og undervisning, dersom den ikke løses snart. Dette er synd og fryktelig leit, rett og slett, gjentar Løberg.

Hun legger til:

— Slik det er nå er det mange av oss som går høsten i møte med ganske sterk uro. Vi spør oss om når instituttet skal få samlet seg igjen, få en ledergruppe som er et godt sammensveiset team og fungere slik at man kan være den støtten til lærerkollegiet som trengs.

Ledelsen venter på rapporten

Dekan Sarah j. Paulson er i midten av juli sykemeldt. Finn Aarsæther er fungerende dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet. Han skriver i midten av juli følgene om situasjonen til Khrono:

«Ledelsen ved LUI har lenge arbeidet med å bedre forholdene på barnehagelærerutdanningen. Vi har full forståelse for at dette er en vanskelig situasjonen for ansatte. En del av oppfølgingsarbeidet er en undersøkelse som vil kunne gi oss gode råd om videre tiltak. Undersøkelsen vil etter planen være ferdig i løpet av andre uka i august».

Han skriver videre at de ikke er kjent med konklusjonene i undersøkelsen før rapporten foreligger:

Fungerende dekan Finn Aarsæther sier at ledelsen ikke er kjent med konklusjonene i faktarapporten fra advokatfirmaet Hjort.

— Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere enkeltdetaljer i saken nå, skriver han og understreker:

— Videre omfatter dette både personaloppfølging og ansattes privatliv som det heller ikke vil være riktig å behandle i media.

Han legger også til at det er viktig for fakultetsledelsen å understreke at denne «arbeidsmiljøsaken» ikke skal gå ut over studiestart og undervisning ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Powered by Labrador CMS