statsbudsjettet 2024

Frykter at Sentre for frem­ragende utdanning står på kutt­lista til Sandra Borch

Sentre for fremragende utdanning har det siste året vært under press. Mange er bekymret for at de står på kuttlista til Sandra Borch når statsbudsjettet blir lagt fram.

Vigdis Vandvik, professor ved Universitetet i Bergen, ledet bioCEED, Senter for fremragende utdanning fra 2014 til 2021. Hun mener at SFUene har gitt skikkelig mye kvalitet for pengene.
Publisert

Prorektorer ved fem universiteter er bekymret for hva som kommer i statsbudsjettet 6. oktober og slår ring om ordningen for Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Fakta

Sentre for fremragende utdanning (SFU) fra 2011 fram til i dag

Ordningen med Sentre for fremragende utdanning ble etablert i 2010 og har resultert i etablering av 15 sentre så langt, med deltagelse fra høyere utdanningsinstitusjoner fra hele landet.

I øyeblikket er det 13 sentre som får støtte, for 3 av disse er 2023 siste år av deres 10-årige finansieringsperiode. 

Neste utlysning er planlagt i 2025. 

I 2023 er det planlagt utbetalinger til senterne på rundt 73 millioner kroner. 

I 2024 vil det være 10 aktive sentre i ordningen og er planlagt å betale ut rundt 65 millioner kroner til sentrene, opplyser HK-dir.

Her er oversikt over alle sentre som er og har vært:

2022 >

2019 >

2016 - 2021

2016 - 2026

2013

2011

Kilde: HK-dir

Flere andre uttrykker også bekymring for SFU-kutt. Blant dem er leder i universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker.

— SFU-ordningen er veldig viktig for oss. UHR er opptatt av studiekvalitet og av at vi har rammebetingelser som gjør at vi kan utvikle kvaliteten. Det vil igjen føre til at flere studenter gjennomfører, så her henger alt sammen, sier hun.

Whittaker sier videre at det er viktig å ha konkurransearenaer som fremmer kvalitet.

— Vi har Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Disse hører naturlig sammen med Sentre for fremragende utdanning (SFU), og det ville være rart å fjerne SFU-ordningen, sier hun.

Bekymret NTNU-rektor

På styremøtet i UHR 1. september tok NTNU-rektor Anne Borg opp sin bekymring for SFU-finansieringen og ba styreleder Whittaker ta saken videre.

Whittaker viser til gjennomgangen som Kunnskapsdepartementet gjør av tilskuddsordningene som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter.

— Dette blir tema på neste styremøte i UHR. Da vet vi også hva som kommer i statsbudsjettet. Foreløpig kan vi bare spekulere på hva som kommer, sier hun.

UHRs neste styremøte er 23. oktober.

Varslet nedskalering/utfasing

27. juni offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport der universiteter og høgskoler fikk karakteren «ikke tilfredsstillende» på sitt arbeid med kvalitetsutvikling i studieprogrammene.

I sitt svar til riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen viser tidligere statsråd Ola Borten Moe til at han vurderer nedskalering/utfasing av søknadsbaserte ordninger i HK-dir for å frigi ressurser til universitetene og høyskolene. Dette for at de selv kan ta det ansvaret for studiekvalitet og gjennomstrømming som de har i henhold til universitets- og høyskoleloven. 

SFU-ordningen er en av disse søknadsbaserte ordningene som HK-dir forvalter.

«Dette vil jeg komme tilbake til i forbindelse med de årlige statsbudsjettene», skriver Borten Moe til riksrevisoren.

«Vent  på statsbudsjettet»

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet om gjennomgangen av de søknadsbaserte ordningene i HK-dir, deriblant SFU, kommer til å bli lagt fram sammen i statsbudsjettet.

— Regjeringens budsjettforslag blir lagt frem 6. oktober, og vi kan ikke kommentere innholdet før det, lyder svaret fra departementet.

Skikkelig mye for pengene

Ordningen med Sentre for fremragende utdanning ble etablert i 2010 og har resultert i etablering av 15 sentre så langt, med deltagelse fra høyere utdanningsinstitusjoner fra hele landet. 

I øyeblikket er det 13 sentre som får støtte. For 3 av disse er 2023 siste år av deres 10-årige finansieringsperiode. Neste utlysning er planlagt i 2025. I 2023 er det planlagt utbetalinger til senterne på rundt 73 millioner kroner. I 2024 vil det være 10 aktive sentre i ordningen, og det er planlagt å betale ut rundt 65 millioner kroner til sentrene, opplyser HK-dir.

En av disse som har vært inne i ordningen lenge er professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen ledet bioCEED — Senter for fremragende utdanning i biologi fra 2014 til 2021.

— SFU har gitt skikkelig mye for pengene. Det har gitt en energiboost som har gitt store ringvirkninger nasjonalt og internasjonalt i form av nyskapende, forskningsbasert undervisning. Det ga massevis av phd-er som forsket på undervisning. Alt skulle dokumenteres og deles og resultatet ble en rekke vitenskapelige publikasjoner, sier Vandvik.

Fakta

HK-dirs tilskuddsordninger finansiert fra Kunnskapsdepartementet som har norske UH-institusjoner som hovedmålgruppe

Samlet har disse tilskuddsordningene en årlig ramme fra 2023 på om lag 486 mill. kr. (hvorav nesten 200 mill. gjelder fleksibel og desentralisert utdanning, inkludert til studiesentre og fagskoler).


DEL 1 Ordninger for internasjonalisering i UH-sektoren (statsbudsjettets kap. 272, post 51):

 • NORPART 51.400.000
 • UTFORSK 43.400.000
 • Program for økt studentmobilitet 13.500.000
 • Prosjektetableringsstøtte for Erasmus+ 1.500.000
 • Sum 109.800.000

DEL 2 Andre ordninger for høyere utdanning (statsbudsjettets kap. 272, post 52 samt kap. 275):

 • Tilskuddsordning for fleksibel og desentralisert utdanning (inkludert støtte til studiesentre og fagskoler) 199.600.000
 • Sentre for fremragende utdanning (SFU) 67.000.000
 • Tiltak for økt arbeidsrelevans/ studentaktiv læring 48.510.000
 • Program for maritim kompetanse (inkludert støtte til fagskoler) 27.000.000
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 18.300.000
 • Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 1.000.000
 • Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanning 15.000.000
 • Sum 376.410.000

Kilde: HK-dir

Hun har liten tro på at de samme resultatene kan bli oppnådd hvis SFU-midlene kuttes og ansvaret overføres til universiteter og høgskoler.

— Det blir som om vi delte ut forskningsrådets midler og ba hver av dem drive sitt eget forskningsråd, sier hun.

Vandvik mener at den nasjonale konkurransearenaen bidrar til høyere kvalitet og at dette ikke vil kunne skje på samme måte hvis midlene fordeles på institusjonene.

— Det som slo meg da vi skrev søknaden var den kraften og energien som ligger i slike konkurransearenaer. Dette er vi vant til i forskning og det gjør at vi blir utviklingsfokuserte og nyskapende. SFU ga oss muligheten til å ta med forskerhodet inn i undervisning og til å tenke stort, sier hun.

Varslet at en halv milliard var i spill

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet allerede på kontaktkonferansen i januar at tilskuddsordninger på nesten en halv milliard kroner kunne bli overført fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til universiteter og høgskoler. Eventuelt helt eller delvis kuttet.

På budsjettet for 2023 ble tilskuddet til ordningen kuttet med 7 millioner kroner.

Da man delte ut penger i november i 2022 til nye SFU-sentre, ble også totalbevilgningen kuttet fra 140 til 95 millioner. Det ble det sagt at det utelukkende var faglige begrunnelser for den reduserte utdelingen.

Prorektorene for utdanning ved NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NMBU og UiT Norges arktiske universitet skriver i innlegget i Khrono at de allerede har begynt å merke endringene som Borten Moe varslet i form av utlysninger som avlyses og midveisevalueringer som utsettes. De er bekymret for at gjennomgangen av tilskuddsordningene skal føre til at SFU-ordningen kuttes.

— Dette er store prosjekter som gjør institusjonene i stand til å konsentrere seg om kvalitetsutvikling med ekstra ressurser over en tidsperiode, med langvarige resultater. Slike kraftsatsinger er krevende for institusjonene å gjøre på egen hånd, skriver de.

Prorektorene viser til en evaluering av ordningen gjennomført i 2020 som viser at ordningen har ført til høyere status for arbeid med utdanningskvalitet og at spredning av resultatene skjer utover institusjonene som har fått finansiering. 

— Våre egne erfaringer som vertsinstitusjoner for og partnere i Sentre for fremragende utdanning er utelukkende positive, konkluderer de.

Powered by Labrador CMS