Debatt sigmund grønmo

Hva er Nokuts rolle når Høgskolen i Nesna skal gjenreises?

— Hvis Nokut-direktørens forståelse skulle legges til grunn, kunne utdanningsvirksomheten på Nesna bli avviklet allerede før Nokut startet sin vurderingsprosess.

Arbeiderpartiet-Senterpartiet-regjeringen har besluttet å gjenopprette Høgskolen i Nesna. Jubelscener. Jenny Myklebust, Hanne Davidsen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den nye regjeringsplattformen fastslår at en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon skal reetableres på Nesna, at denne prosessen skal starte vinteren 2022, og at interessene til fagfolkene og studentene som nå er på Nesna, skal ivaretas i denne prosessen.

Straks dette ble kjent, sendte Nokuts direktør en e-post til NRK, der hun hevder at denne prosessen vil ta minimum ett år. Hun insisterer på at tidligere akkreditering og godkjenning ikke kan videreføres, og at høgskolen ikke kan reetableres før en søknad om dette er behandlet og godkjent av Nokut.

Nokut-direktøren har også tidligere uttalt seg om denne saken. I to oppslag i Khrono har hun reist tvil om hvorvidt regjeringen kan vedta å gjenreise Høgskolen i Nesna (Hine) før Nokut har behandlet en søknad, og hun har påpekt at en slik behandling vil ta mange år.

Nå er regjeringens vedtak i realiteten fattet, og Nokut-direktøren har nedjustert varigheten av søknadsprosessen fra «mange år» til «minimum ett år». Fortsatt fastholder hun imidlertid at regjeringens vedtak ikke kan iverksettes før dette er godkjent av Nokut. Også dette er en høyst tvilsom forståelse av Nokuts rolle.

Direktøren legger vekt på at Nokut i denne saken vil forholde seg til regelverket. Det finnes imidlertid ingen entydige regler om prosedyrer eller prosesser for reetablering av høgskoler som er blitt nedlagt som følge av fusjoner. Dette har aldri skjedd før. Tilfellet Nesna er helt unikt.

Ifølge Nokut-direktøren må Nesna-saken vurderes ut fra reglene for akkreditering av helt nye høgskoler og godkjenning av helt nye studieprogrammer ved slike institusjoner. Som jeg har påpekt i to innlegg i Khrono , er dette en urimelig forståelse.

På Nesna dreier det seg ikke om en helt ny institusjon med helt ny utdanningsvirksomhet, men derimot om videreføring av pågående akkrediterte studieprogrammer og reetablering av en institusjon som var akkreditert og vel fungerende inntil fusjonen for få år siden. Også gjennom fusjonen og fram til nå er virksomheten, staben, infrastrukturen og fagmiljøet ved den tidligere Hine opprettholdt, men da med formell og institusjonell tilknytning til Nord universitet.

Nokut har aldri trukket tilbake godkjenningen av den utdanningen som foregikk ved Hine inntil fusjonen, og som ble videreført av Nord universitet etter fusjonen. Det er denne utdanningen som fortsatt pågår, og som det er aktuelt å fortsette med etter reetableringen av høgskolen.

Hine var fortsatt en akkreditert høgskole da den ble fusjonert inn i Nord universitet. Godkjenningen og akkrediteringen ble aldri trukket tilbake av Nokut. Verken Hine eller høgskolens utdanning er noen gang blitt avskiltet av Nokut.

Nord universitet har besluttet å avvikle sin virksomhet på Nesna før høstsemesteret 2022. Regjeringens beslutning om å starte reetableringsprosessen vinteren 2022 er viktig for å sikre kontinuitet i virksomheten og for å ivareta interessene til de nåværende fagfolkene og studentene på Nesna.

Hvis Nokut-direktørens forståelse skulle legges til grunn, kunne utdanningsvirksomheten på Nesna bli avviklet allerede før Nokut startet sin vurderingsprosess. Dessuten må høgskolen uansett gjenopprettes som institusjon før Nokut kan foreta en vurdering av institusjonen.

Så er det klart at tilsynsorganet Nokut har en viktig rolle når det gjelder å vurdere og godkjenne utdanningskvaliteten ved den reetablerte høgskolen, akkurat som tilsynsorganet jevnlig vurderer og godkjenner utdanningskvaliteten ved alle universiteter og høgskoler i landet.

Mer presist er det institusjonenes kvalitetssikringssystem som vurderes og godkjennes av Nokut. Før fusjonen ble utdanningen ved Hine godkjent i 2014. Etter fusjonen ble utdanningen ved Nord universitet (inkludert studiestedet på Nesna) godkjent så sent som i 2019.

Konklusjonen var da at de sakkyndige «..har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten».

Særlig med så kort tid siden siste evaluering er det fullt mulig for Nokut å gjennomføre en ny utdanningsevaluering på et passende tidspunkt etter at høgskolen er reetablert.

Les også:

Led flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS