lærerutdanning

— Ikke sunt at man sitter på rommet sitt og blir lærer

Opprett flere nett- og samlingsbaserte lærerutdanninger, men ikke legg ned tilbud på campus. Det anbefaler en arbeidsgruppe ved Nord universitet. 

Ved de nett- og samlingsbaserte lærerutdanningene ved Nord universitet møtes studentene normalt til samlinger tre ganger i semesteret. Leder av en arbeidsgruppe advarer mot at nett- og samlingsbasert lærerutdanning skal blir normalen. Bildet er et illustrasjonsfoto fra en skoleklasse.
Publisert Oppdatert

Søkertallene til lærerutdanningene har sunket kraftig de siste årene, og spesielt alvorlig er situasjonen i Nord-Norge.

Fakta

Dette foreslår arbeidsgruppa

 En arbeidsgruppe nedsatt av rektor foreslår at Nord universitet høsten 2025 skal ha elleve tilbud:

  • Levanger: Campusutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, nett- og samlingsbasert for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
  • Bodø: Campus for 1.-7 og 5.-10, nett- og samling for 1.-7. og 5.-10.
  • Nesna: Nett- og samling for 1.-7. og 5.-10 og pilot 1.-10 (piloten er avhengig av godkjenning fra departementet).

I rapporten blir tilbudet sammenlignet med tilbudet høsten 2023. Da hadde Nord åtte tilbud, tre færre nett- og samlingstilbud enn det arbeidsgruppa foreslår for 2025 (ett færre på hvert av studiestedene). I fjor vedtok universitetet  å  sette campustilbudet  i Bodø på pause, og kun lyse ut  nett- og samlingsbaserte tilbud i Bodø kommende studieår. 

Ved Nord universitet har søkertallene til grunnskolelærerutdanningene gått ned med mer enn 60 prosent siden 2021, og universitet har anslått et stort fall i antall ferdigutdannede lærere i årene framover.

De ser samtidig at flere søker seg til såkalte nett- og samlingsbaserte utdanninger, der studentene møtes fysisk noen ganger i semesteret, og resten av undervisningen foregår på nett.

Universitetet planlegger nå hvordan de skal organisere utdanningen i framtiden. Hvor mye av tilbudet deres skal foregå på campus og hvor mye skal være samlingsbasert?

Men å prioritere samlingsbasert lærerutdanning over campusutdanning, er ikke ukontroversielt. Saken ved Nord universitet har også blitt tema i Stortinget. 

— Det er dramatisk dersom morgendagens lærere kun skal utdannes gjennom en nett- og samlingsbasert modell, sier Kari-Anne Jønnes (H) til Khrono.

Hun har stilt spørsmål til statsråden om saken. 

Dette er anbefalingene 

En arbeidsgruppe nedsatt av Nords rektor har vurdert hva universitetet skal tilby av lærerutdanninger framover. Nylig la de fram sin anbefaling for styret.

I fjor vedtok styret å kutte campustilbudet i Bodø midlertidig, til store protester. 

 Da tilbudet i Bodø ble omgjort til nett- og samlingsbasert, doblet søkertallene seg.

Men arbeidsgruppa vil ikke foreslå å kutte noen campustilbud permanent. Den anbefaler at studiestedene i Bodø og Levanger skal fortsette å tilby begge grunnskolelærerutdanningene.

Rundt 140 ansatte ved Nord protesterte 29. november i fjor mot hvordan rektor Hanne Solheim Hansen har håndtert nedleggingen av lærerutdanninger.
Fakta

Dette vedtok styret 8. mai

  • Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser ved utlysning av både campus- og nett- og samlingsbasert modell for grunnskolelærerutdanningene, alternativt kun campusmodell eller kun nett- og samlingsmodell.
  •  Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser av utlysning av både grunnskolelærerutdnaningene for 1.-7. trinn, 5.-10. trinn og og pilot 1.-10. trinn, alternativt kun 1.-7. og 5.-10. eller kun pilot 1.-10.

Den anbefaler også at universitetet skal ha flere nett- og samlingsbaserte tilbud enn i dag. 

Men om styret kommer til å følge anbefalingen, er i det blå. Å legge ned campustilbud er fortsatt på bordet. 

— Det ville ikke vært sunt

Leder av arbeidsgruppen Tove Anita Fiskum sier til Khrono:

— Det er jo flere som tilbyr mer og mer nett- og samlingsbaserte studier. Men er det en trend som samfunnet egentlig ønsker? Jeg er litt redd for det.

Tove Anita Fiskum

Hun skjønner at de som ikke har mulighet til noe annet, velger samlingsbaserte tilbud, og minner om at denne studentgruppa er eldre, ofte er etablerte og har praksis. 

— Jeg håper nett- og samlingsbaserte studier blir forbeholdt dem, og at det ikke blir trenden. Det ville ikke vært sunt, tror du det? At man sitter på rommet sitt og blir lærer, sier Fiskum, som er professor ved universitetets Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Arbeidsgruppa foreslår å tilby totalt 11 grunnskolelærermastere, mot 8 høsten 2023. 

Møtes tre ganger hvert semester

De tre nye er nett- og samlingsbaserte studieprogrammer, én på hver av campusene i Bodø, Levanger og på Nesna. Det nye Nesna-tilbudet er et pilotprosjekt som forutsetter tommel opp fra Kunnskapsdepartementet.

Nett- og samlingsstudentene skal ifølge forslaget som hovedregel få tre faste samlinger hvert semester. 

Styret vedtok å be rektor om å komme tilbake til dem med en økonomisk vurdering av konsekvensene av ulike alternativer, blant annet å tilby både en campus- og nett- og samlingsbasert lærerutdanning, eller bare én av delene. 

— Å legge ned campustilbud kan bli et mulig utfall av styrebehandlingen. Jeg ser ikke bort fra at det kan skje, men det vil vi i så fall beklage, sier Per Jarle Bekken, leder for Forskerforbundet ved Nord universitet. 

I oktober skal styret ta stilling til hva slags lærerutdanninger universitetet skal tilby høsten 2025. 

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk skriver i saksframstillingen:

«De lave søkertallene er likevel fortsatt en utfordring, og det må kontinuerlig vurderes hvor mange studietilbud som skal lyses ut. Etter at rapporten er levert er prognoser for den økonomiske situasjonen fra 2025 og fremover forverret. Dette tilsier at også økonomiske beregninger av konsekvenser av ulike modeller må gjøres før det besluttes hvilke MAGLU tilbud som skal utlyses fra 2025.»

MAGLU er koden for masterutdanningen for grunnskolelærere. 

Fornøyd tillitsvalgt 

Fagforeningene har engasjert seg sterkt imot nedleggelse av campustilbud, og Forskerforbundets Per Jarle Bekken er fornøyd med rapporten fra arbeidsgruppa.

— Jeg stiller meg helt bak alle anbefalingene. Jeg mener den er solid faglig begrunnet. 

Ifølge arbeidsgruppas rapport ligger det betydelige innsparinger i organiseringen de foreslår, blant annet fordi mye undervisning samkjøres. 

Lave søkertall: — Vi bør stå i det

Leder av arbeidsgruppa, Tove Anita Fiskum, understreker at de mener campusundervisning skal være hovedaktivitetene og Bodø og Levanger. Nett- og samlingsutdanningen skal være et supplement. De vil rendyrke campusutdanningene mer. 

— Campusstudentene har flyttet til en campus for å studere jevnlig og være i et miljø. Studentene er i sine tilbakemeldinger også veldig tydelige på at de ikke ønsker nettundervisning. Når søkingen til lærerutdanningene går ned, hvordan skal vi rigge oss da? Da tenker vi at det er bedre å rendyrkede de to ulike gruppene. For de bor på forskjellige steder og er i forskjellige livssituasjoner, sier Fiskum. 

— Vi har en periode med lav søkning, men det gjelder over alt. Vi mener at vi bør stå i det. Hvis vi begynner å legge ned campusstudier, er det veldig vanskelig å bygge dem opp igjen. 

Spørsmål om saken i Stortinget

Khrono skrev forrige uke at stortingspolitiker Kari-Anne Jønnes (H) mener at regjeringen, med sin satsing på desentraliserte utdanninger, nedprioriterer campusene. 

Med utgangspunkt i prosessen ved Nord universitet, har hun stilt skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i Stortinget:

«Hva er statsrådens vurdering av en eventuell kun «nett- og samlingsmodell» for utdanning av morgendagens lærere?»

I sitt svar skriver Hoel blant annet at han mener nett- og samlingsbaserte utdanninger er et godt supplement til campusutdanninger, hvis man ser landet under ett. Han viser til at forskningsinstituttet Nifu ikke fant mer frafall og dårligere gjennomføring blant disse studentene.

Statsråd Hoel advarer mot å legge ned

Han skriver at det ikke er grunnlag for å gå bort fra campusmodellen, men ønsker ikke å ha noen mening om hvordan de enkelte institusjonene løser dette. 

«Eg veit at mange av universiteta og høgskulane slit med å rekruttere nok lærarstudentar. Då er det prisverdig at dei bruker det handlingsrommet dei har til å utvikle berekraftige tilbod. Eg finn det innovativt og konstruktivt, og samfunnet treng fleire lærarar», skriver han.

Men legger til:

«Generelt vil eg åtvare mot at tilbod blir lagt ned permanent sjølv om rekrutteringa er vanskeleg nett no. Å byggje ned fagmiljø, kan få uønskte konsekvensar fram i tid, og vi må tenkje langsiktig også i denne saka.»

Powered by Labrador CMS