høgskolen i Innlandet

Innfrir kravene for å bli universitet

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets universitetssøknad, innstiller på at høgskolen skal kunne bli universitet.

Styret ved Høgskolen i Innlandet og rektor Peer Jacob Svenkerud er svært glade for de positive signalene fra Nokuts sakkyndige komite som de fikk midt under siste styremøte før sommeren.
Publisert Oppdatert

Høgskolen i Innlandet innfrir kravene for status som universitet, konkluderer den sakkyndige komitéen som har vurdert høgskolens universitetssøknad.

Fakta

Lang søknadsprosess

  •  Høgskolen i Innlandet (HINN) søkte første gang om akkreditering som universitet i desember 2018. 
  • Den sakkyndige komiteen anbefalte da Nokut  å ikke akkreditere HINN som universitet, ettersom komiteen mente at høgskolen ikke oppfylte tre krav.
  • Det ene punktet gjaldt tilstrekkelig antall faglig ansatte. Det andre var manglende stabil forskerutdanning og det tredje var at kravet om høy internasjonal kvalitet ikke var oppfylt.
  •  Nokuts styre fulgte komiteens anbefaling og fattet i juni 2020 vedtak om å avslå søknaden. 
  • Nokut mottok ny søknad fra HINN i desember 2022. 
  • På grunn av begrensninger i saksbehandlingskapasiteten hos Nokut ble det ikke gjennomført en administrativ vurdering av søknaden før i juni 2023. 
  • Den sakkyndige komiteen og faggruppene ble oppnevnt i august 2023 og begynte sitt arbeid i november 2023.
  • Faggruppene leverte sine rapporter og presenterte sine vurderinger for komiteen i januar 2024. 
  • På vegne av faggruppene og komiteen etterspurte Nokut supplerende dokumentasjon fra HINN i to omganger, først i desember 2023 og deretter i februar 2024. 
  • 19. juni 2024 får HINN beskjed om at Nokuts sakkyndige anbefaler søknaden.

Kilde: Nokut

— Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon. Vi skal ikke bare være et universitet, men et godt universitet som er kjent for faglig kvalitet i våre utdanninger, og et tett samarbeid med omgivelsene våre, sier styreleder Maren Kyllingstad, i en pressemelding fra høgskolen.

Rapporten fra Nokuts sakkyndige komité skal formelt behandles av styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus. Dette møtet er i september. Det er Kongen i statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.

Gode ord fra komiteen

Høgskolen trekker fram at komiteen blant annet skriver:

«Den sakkyndige komiteen vurderer det slik at HINN har tatt store steg siden avslaget på den første søknaden om universitetsakkreditering i 2020. Høgskolen har vist en tillitvekkende og god utvikling, og den har oppnådd mye på kort tid.»

«Den sakkyndige komiteen ser særlig hvordan HINN har styrket forskningsvirksomheten og videreutviklet doktorgradsområdene siden avslaget i 2020. Høgskolen har gått fra å være en tradisjonell utdanningsinstitusjon til en mer forskningsintensiv institusjon, og fremstår i dag med en god balanse mellom de to virksomhetsområdene utdanning og FoU.»

Hele rapporten kan leses her.

«God prosess»

Seksjonssjef for høyere utdanning i Avdeling for akkreditering og tilsyn i Nokut, Hege Brodahl, er fornøyd med prosessen.

— Jeg synes det har vært en god prosess og alt har gått som planlagt, sier hun til Khrono.

Hun legger til at i og med at den sakkyndige komitéens rapport ble ferdig nå og er sendt til HINN for offentlig uttalelse, så kan universitetssøknaden avgjøres i Nokuts styre i september, i stedet for i oktober som opprinnelig planlagt.

— En stor anerkjennelse

Høgskolens universitetssøknad ble sendt i desember 2022. Den formelle behandlingen startet ikke før høsten 2023 på grunn av kapasitetsmangel hos Nokut.

Nokut oppnevnte en sakkyndig komité til å gjennomgå og vurdere søknaden. Komiteen har nå levert rapporten sin, med positiv konklusjon. 

— Vi har mottatt en svært gjennomarbeidet og solid rapport fra komiteen. Vi opplever at vi har kommet godt over lista for å bli universitet. Jeg opplever det som en stor anerkjennelse for den jobben vi har gjort for å styrke den faglige kvaliteten vår. Alle ansatte fortjener en stor takk for bidragene de har gitt fram til denne konklusjonen, sier rektor Peer Jacob Svenkerud, i samme pressemelding.

HVL: Leverer søknad i morgen

Gunnar Yttri er rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han forteller at resultatet Innlandet nå har oppnådd er til stor inspirasjon.

— De største gratulasjoner herfra, sier Yttri til Khrono.

— Når kommer HVL etter?

— Vi leverer vår søknad om å bli universitet i morgen faktisk, 20. juni, sier Yttri.

Fikk avslag i 2020

Høgskolen i Innlandet fikk nei på søknaden om å bli universitet i 2020. 

Da de fikk avslag i 2020, rustet de seg til en ny søknad ved å ansette nye folk i stor skala. I det siste året har det vært 25 interne opprykk, hvorav 15 er nye professorer.

Dette henger nøye sammen med muligheten deres for å bli universitet. For forskriften stiller en rekke krav til høgskoler som vil ta steget opp. Det er Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som skal behandle søknaden.

Da Nokut vendte tommelen ned i 2020, begrunnet man det med at høgskolen hadde for få avlagte doktorgrader, for mange studenter per faglig ansatt, for lav formell kompetanse hos de ansatte, samt at forskningen ikke holdt høy nok kvalitet.

Får ros for kulturendring

I sin vurdering rekker Nokuts sakkyndige komité blant annet fram at HINN har arbeidet systematisk for en kulturendring i organisasjonen etter avslaget i 2020, fra en mer tradisjonell undervisningsinstitusjon til en mer forskningsintensiv institusjon.

— Komiteen vil særlig trekke frem hvordan HINN gjennom en rekke ulike organisatoriske tiltak har lagt stein på stein for å styrke forskningsvirksomheten, herunder å tilsette en forskningsdirektør. HINN har også fått på plass et betydelig større forskningsadministrativt apparat som er både nasjonalt og internasjonalt orientert. Den faglige ledelsen av fakultetene og instituttene fremstår også som styrket, skriver komiteen.

— Har jobbet aktivt

— Vi har jobbet aktivt for å forbedre oss på de områdene vi ble vurdert som for svake. Vi har økt antall faglige årsverk, satset på doktorgradsområdene våre og utvidet og styrket den internasjonale kvaliteten i den faglige virksomheten. Komiteens konklusjon viser at vi har lyktes, sier Svenkerud. 

Han trekker fram at det er flere grunner til at høgskolen ønsker å bli universitet. 

— En slik status vil løfte den faglige aktiviteten ytterligere, åpne for at vi kan tiltrekke oss ytterligere høy faglig kompetanse, gi styrket posisjon i internasjonal konkurranse om forskningsmidler og gjøre oss mer attraktiv som samarbeidspartner og i rekruttering av studenter. 

Powered by Labrador CMS