Bildet er fra et allmøte på campus Kjeller. Asbjørn Seim står foran. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kjeller-saken berører hele OsloMet

Lokalisering. Et endelig vedtak om leiekontrakten på Kjeller må tas raskt, for å ha nok tid frem mot 2023 til å planlegge hvordan den skal implementeres best mulig for alle involverte, skriver direktør Asbjørn Seim.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi diskuterer om OsloMet skal inngå en forlenget leiekontrakt på Kjeller for de neste 20 årene, eller ikke.

Dette er en krevende sak. Både fordi det er mange hensyn å ta og behov som må vurderes opp mot hverandre. Derfor er det nødvendig at vi har det samme bakteppe for våre vurderinger, nå som hele organisasjonen involveres i arbeidet.

Det er et faktum at stadig flere fagmiljøer fra Kjeller har blitt samlokalisert i Pilestredet etter eget ønske, og det har dermed gjort bygget på Kjeller mindre arealeffektivt.

Asbjørn Seim

Fakultetsstyrene, sentrene og Studentparlamentet ved OsloMet er bedt om å komme med sine vurderinger av om vi skal fortsette å leie lokalene vi i dag disponerer på Kjeller frem til 2043, eller om vi bør satse på en samlokalisering av fagmiljøene, og finne andre former for samarbeid og tilstedeværelse på Romerike.

Uansett hvilken beslutning som tas, vil den berøre hele OsloMet. Derfor angår denne saken alle, og ikke bare de som studerer og jobber på studiested Kjeller i dag.

Blir vi i lokalene på Kjeller, må mer av vår virksomhet flyttes dit for å klare å skape et levende universitetsmiljø, i tett samarbeid med Lillestrøm kommune. Forlenger vi ikke kontrakten, skal vi finne plass til ca. 200 ansatte og 3000 studenter i Pilestredet.

Vi må også ha med oss konteksten vi skal ta denne beslutningen i. Utviklingen i samfunnet går raskt, med digitalisering, innovasjon, og ikke minst krav til bærekraftige løsninger. Dette gjør at behovet for lokaler, og måten man driver undervisning og vurdering, og forskningssamarbeid på stadig endres. I tillegg vil det kreves tettere kobling mellom utdanning og arbeids- og næringsliv fremover, som følge av et kontinuerlig behov for kompetanseheving gjennom en yrkeskarriere.

Fakultetsstyrene, sentrene og Studentparlamentet bør ha med seg flere momenter når de skal ta stilling til spørsmålet om fremtiden for studiested Kjeller:

  • Arealbruk og økonomi: Vi har fått krav fra våre eiere om å være mer arealeffektive og miljøvennlige, og spare inn penger på husleie. Veien fra politiske signaler til faktiske konsekvenser er kort, og vi må justere oss raskt. Utgangspunktet vårt er en utfordrende økonomisk situasjon som vi er ganske alene om i sektoren: Vi leier nær 90 prosent av vår bygningsmasse av kommersielle aktører. De neste årene må vi reforhandle kontrakter for åtte av byggene vi leier. Samtidig må vi vurdere hvor det vil være mest strategisk og bærekraftig å tilby utdanning de neste 20-30 årene.
  • Bærekraft og miljø: Klima- og miljøvennlige løsninger må stadig prioriteres høyere, både av universitetene, myndighetene, og samfunnet som helhet. Det er viktig at vår arealbruk er nøktern og kostnadseffektiv, og proporsjonal med aktiviteten i hvert enkelt bygg. Bærekraft må gjelde for både driften av byggene på campus og for beliggenhet.

Det er et faktum at stadig flere fagmiljøer fra Kjeller har blitt samlokalisert i Pilestredet etter eget ønske, og det har dermed gjort bygget på Kjeller mindre arealeffektivt. Kollektivtilbudene til Kjeller har også blitt dårligere, og mange studenter og ansatte er avhengige av å bruke egen bil. Dette stiller store krav til parkeringsplasser, og har et klimaavtrykk som også må tas i betraktning.

  • Faglig utvikling i et godt arbeids- og studentmiljø: Verdien av å samles for å skape synergier både for organisasjonen, student- og fagmiljøene, er tydelig for mange. Dette må gjelde uansett beliggenhet. Dersom enhetene ønsker at OsloMet skal forlenge leiekontrakten på Kjeller, må de vurdere hvordan de selv ønsker å drive utdanning og forskning der.

Dersom de ønsker samlokalisering, bør de vurdere hvordan de kan styrke tverrfaglig virksomhet og være nytenkende om undervisnings- og arbeidsformer. Fortetting skal løses på en måte som ivaretar læringsmiljøet til studentene og arbeidsmiljøet til de ansatte. Institusjonen har arbeidet for å ivareta studenter og ansatte ved studiested Kjeller i mange år, men det har vist seg vanskelig å bygge opp et vitalt studiemiljø, blant annet pga. transportutfordringer og mangel på infrastruktur.

  • Samarbeid med regionen: Det er viktig å understreke at vårt ansvar for å bidra til kunnskap og kompetanse i regionen rundt Kjeller skal ivaretas i videre campusutvikling. OsloMet dels har og dels utvikler viktige samarbeid i regionen, blant annet med Ahus, praksisplasser for lærerutdanning, og med skoler og barnehager. Det er verdt å ha med seg i vurderingen hvordan universitetet kan videreutvikle disse.

Et endelig vedtak om leiekontrakten på Kjeller må tas raskt, for å ha nok tid frem mot 2023 til å planlegge hvordan den skal implementeres best mulig for alle involverte.

For å avslutte der jeg begynte, så handler denne saken om hele OsloMet.

Derfor ønsker vi velkommen til et nytt allmøte, denne gangen i Athene i 1. etasje i Pilestredet 46, onsdag 29. januar kl. 09.00.

Powered by Labrador CMS