re­krut­te­ring

Lok­ker stu­den­ter med del­tids­jobb og sti­pend

Nar­vik kom­mu­ne fris­ter med del­tids­jobb og sti­pend for stu­den­ter som vil bli læ­re­re i grunn­sko­len. — Vil prø­ve om det kan vir­ke, sier kom­mu­nal­sjef.

Tilbud om deltidsjobb og stipend skal lokke lærerstudenter hit til UiTs campus i Narvik.
Publisert Oppdatert

Nar­vik kom­mu­ne føy­er seg inn i rekken av and­re kom­mu­ner som prø­ver å lok­ke til seg stu­den­ter med del­tids­jobb og sti­pen­der.

Kom­mu­nen vil til­by stu­den­ter som be­gyn­ner på en ny, sam­lings­ba­sert læ­rer­ut­dan­ning for grunn­sko­lens 1. — 7. trinn del­tids­jobb i sko­le­ver­ket og mu­lig­het for å søke sti­pend. 

Det nye ut­dan­nings­til­bu­det skal set­tes i gang fra høs­ten 2024 i regi av UiT Norges ark­tis­ke uni­ver­si­tet.

— Grun­nen til at vi ser på slike in­sen­ti­ver er at vi ser at vi vil ha ut­ford­rin­ger med å re­krut­te­re nok læ­re­re fram­over, og de vi tren­ger mest er læ­re­re på trinn 1—7. Der­for øns­ker vi å prø­ve ut om det­te vir­ker, sier Tom­my And­re Eide, kom­mu­nal­sjef for opp­vekst i Nar­vik kom­mu­ne.

De­tal­je­ne rundt ord­nin­ge­ne er ikke en­de­lig be­stemt og skal til po­li­tisk be­hand­ling i kom­mu­nen i juni, opp­ly­ser han.

Stu­di­et vil være fem­årig på full­tid, og sam­lings­ba­sert med nett­støt­te. Sam­lin­ge­ne skal fore­gå på UiTs cam­pus i Nar­vik og prak­sis skal fore­gå i re­gi­o­nen el­ler nært hjem­ste­det. Del­tids­job­bin­gen skal ikke over­skri­de 20 pro­sent, har UiT anbefalt.

Kommunalsjef Tommy Andre Eide, Narvik kommune.

— Hvem ser dere for dere som mål­grup­pe for stu­die­til­bu­det?

— Egne an­sat­te i kom­mu­nen vil være ak­tu­el­le og for dis­se vil vi etab­le­re rau­se og gode ord­nin­ger, blant an­net for per­mi­sjon og mu­lig­het for å job­be del­tid. El­lers ten­ker vi at til­bu­det vil pas­se for folk som er i livs­si­tua­sjo­ner med fa­mi­lie og and­re for­plik­tel­ser, og også fag­ar­bei­de­re el­ler ufag­lær­te og folk som ikke har full­ført læ­rer­ut­dan­ning, sier Eide.

Hå­per å knyt­te dem til seg

Ved å til­by del­tids­stil­lin­ger på 20 pro­sent til stu­den­te­ne, øns­ker kom­mu­nen å knyt­te stu­den­te­ne til seg og grad­vis til­ven­ne dem til ar­bei­det som læ­rer. Håpet er at de da vil gå inn i læ­rer­job­ber i kom­mu­nen et­ter endt ut­dan­ning.

— Hvor stor er læ­rer­man­ge­len i Nar­vik i dag?

— Hit­til har vi stort sett har klart å re­krut­te­re læ­re­re inn i alle fas­te stil­lin­ger, men vi mangler til­gang på kva­li­fi­ser­te vi­ka­rer. Ar­beids­mar­ke­det er stramt og fra 1. au­gust kom­mer det en end­ring i opplæringsloven som gjør at vi blir for­plik­tet til å ha en kva­li­fi­sert vi­kar­re­ser­ve, sier han.

Man­ge­len mer­kes

UiT sat­te i gang til­sva­ren­de type sam­lings­ba­sert grunn­sko­le­læ­rer­ut­dan­ning for 1. — 7. trinn i Har­stad i 2002, på Finns­nes i 2023 og nå også Nar­vik. Pla­nen er å prø­ve med ett kull på hvert av ste­de­ne. Bak­tep­pet er man­ge­len på kva­li­fi­ser­te læ­re­re, spe­si­elt på læ­re­re for de yng­ste ele­ve­ne.

Både i Har­stad og Finns­nes er det rett un­der 20 stu­den­ter på pro­gram­me­ne.

Stu­die­pro­gram­le­der for grunn­sko­le­læ­rer­ut­dan­ning 1—7 ved UiT, Kari-Anne Sæ­ther, sier at tan­ken er å re­krut­te­re sam­me type stu­den­ter som de fle­ks­ible stu­die­til­bu­de­ne van­lig­vis er ret­tet mot, det vil si stu­den­ter som gjer­ne har fa­mi­lie og and­re for­plik­tel­ser.

Hun på­pe­ker at det ikke bare er grunn­sko­le­læ­re­re som mang­ler, men også for ek­sem­pel bar­ne­ha­ge­læ­re­re og sy­ke­plei­e­re.

— Man­ge­len be­gyn­ner å mer­kes i by­ene også nå, og uli­ke kom­mu­ner fin­ner på uli­ke ting for å re­krut­te­re stu­den­ter. Det er ikke len­ger så uvan­lig at kom­mu­ner i vår re­gi­on til­byr sti­pend og del­stil­lin­ger som et re­krut­te­rings­til­tak, sier Sæ­ther.

Hun opp­ly­ser at UiT sam­ar­bei­der både på po­li­tisk og fag­lig nivå i kom­mu­ne­ne i re­gi­o­ne­ne om in­for­ma­sjons- og re­krut­te­rings­mø­ter. 

Hallingdal også

Fra høsten 2024 tilbyr Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en ny lærerutdanning 1.-7. klasse i samarbeid med kommuner i Hallingdal og Valdres. Også her tilbyr kommunene 20 prosent jobb og lønn til studentene som blir tatt opp. 

— Vi er kommet godt i gang med planleggingen og studieopplegget blir tilpasset slik at studentene har undervisningsfri en dag i uka, sier Helle Friis Knutzen ved USN.

Hun forteller at studiet er på heltid, og er nett- og samlingsbasert. 

— Samlingene er i Gol og der jobbes det godt for at studentene skal ha sosiale og faglige samlingsplasser og et godt studentmiljø også innimellom samlingene, sier hun.

Endringslogg: Lagt inn torsdag kl 11 at også USN starter et tilsvarende opplegg i Hallingdal fra høsten av.

Powered by Labrador CMS