Debatt oline sæther

Nokut må klare å nå studentene

Studiebarometeret vil få økt nytteverdi om studentene blir bedre samarbeidspartnere i utdannings­institusjonens kvalitetsarbeid. Dette krever opplæring av studentene, mener Oline Sæther, påtroppende studentleder ved UiO.

Påtroppende studentleder ved UiO, Oline Sæther, holder innlegg under Nokuts evalueringsseminar om Studiebarometeret.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Denne uken ble Nokut overlevert en evalueringsrapport av Studiebarometeret. Rapporten lister opp styrker og svakheter med dagens studiebarometer og gir en rekke anbefalinger om hvilke steg Nokut kan ta for å forbedre studiebarometeret.

Studiebarometeret er et viktig verktøy når studenter og institusjon diskuterer studiekvalitet. Men selv et godt verktøy krever at brukerne vet hvordan det skal brukes. Studiekvalitet er noe som utvikles i dialog mellom studenter og institusjon.

I denne dialogen må institusjonen ha respekt for og prøve å forstå tilbakemeldingene studentene kommer med. På samme vis vil studentene være bedre samarbeidspartnere i kvalitetsarbeidet om de kjenner til hvilke premisser institusjonene jobber under.

For eksempel, hvor mye penger kan brukes på ulike tiltak? Hvorfor er gjennomstrømning av studenter viktig for institusjonen? Hvilke lover og regler er det som styrer hva institusjonen kan og ikke kan gjøre?

Kunnskapen om slike spørsmål blant studenter er i dag svært lav. Man kan lett argumentere for at det heller ikke er veldig viktig at studentene vet så mye om hvordan institusjonene fungerer. De skal jo tross alt først og fremst studere, oppnå en grad og bli arbeidstakere.

I dag vet studentene alt for lite til å være gode samarbeidspartnere i kvalitetsarbeidet.

Oline Sæther, medisinstudent og påtroppende leder for Studentparlamentet ved UiO

Hvorfor trenger de å vite noe om hva foreleserne gjør når de trer ut av forelesningssalen eller at kvalitetssystemet dikterer at hvert emne skal evalueres hver gang det gjennomføres?

Når jeg tenker tilbake til mitt første semester som student, tenker jeg at tilbakemeldingene jeg ga underviserne mine ikke var særlig gode. Forslagene jeg ga på hva som kunne endres for å gi bedre undervisning kunne vært mer konstruktive. Samtidig; hvordan kunne jeg vært mer konstruktiv når jeg visste så lite om hvilke rammer som lå til grunn for undervisningen jeg fikk?

Lite konstruktive tilbakemeldinger er også vanskelig å bruke for lærestedet. Samtidig er tilbakemeldinger fra studentene helt essensielle for kvalitetsutviklingen.

Noen av anbefalingene Nokut fikk på studiebarometeret var å korte ned antall spørsmål og gjøre den mer brukervennlig for studentene å svare på. I rapporten ble det også påpekt at noen av spørsmålene muligens misforstås av studentene.

Spørsmålet om medvirkning ble brukt som eksempel, og det påpekes at mange studenter ikke vet om hvilke lovfestede rettigheter og muligheter de faktisk har. Denne mangelen på kunnskap kan påvirke hvordan studentene svarer og kan gi et feilaktig bilde.

Det tror jeg absolutt kan stemme. Av erfaring kan jeg iallfall si at svært få studenter ved Universitetet i Oslo kjenner til studentutvalget ved fakultetet sitt eller at det er lovfestet at institusjonen skal legge til rette for at studentene engasjerer seg i studentorgan.

Mangelen på kunnskap blant studentene gjør det vanskelig for studentorganene å rekruttere folk til å stille til valg som tillitsvalgte eller øke valgdeltakelsen i studentparlamentsvalg.

Jeg tror også at mangelen på kunnskap bidrar til at mange studenter ikke er motivert for å svare på studiebarometeret. Vet ikke studentene hva Nokut er eller hvordan studiebarometeret er viktig i kvalitetsarbeidet på studieprogrammet, øker også terskelen for å sette av ti minutter til å svare.

UiO og Studentparlamentet ved UiO jobber med å utvikle retningslinjer for hvordan UiO kan styrke studentdemokratiet. Et av tiltakene vi ser på er fokus på opplæring av studenter, for å for eksempel spre kunnskap om UiO, om sektoren og om studenters rettigheter.

Vet studentene at studentorganene jobber tett med lærestedet for å gjøre studentenes hverdag bedre, er håpet at det vil være lettere for studentorganene å rekruttere studenter som tillitsvalgte.

Kanskje vil studenter som vet mer om lærestedets kvalitetsarbeid, også være mer motiverte til å svare på studiebarometeret eller svare annerledes på deres mulighet for å medvirke, slik evalueringsrapporten hinter om.

Nokut har et nasjonalt ansvar for å bidra til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Legger man til grunn at studenter er viktige i arbeidet med kvalitetsutvikling og er bedre bidragsytere om de har grunnleggende kunnskap om arbeidet, så kan Nokut også ha en rolle i å hjelpe lærestedene i å gi studentene bedre forutsetninger for å bidra i kvalitetsarbeidet.

Studiebarometeret har et stort uutnyttet potensial. Skal studenter og utdanningsinstitusjoner oppnå en god dialog om studiekvalitet, må studentene ha en forståelse av hvordan institusjonen jobber.

I dag vet studentene alt for lite til å være gode samarbeidspartnere i kvalitetsarbeidet.

Kvalitet er et bredt begrep og må jobbes kontinuerlig med. Men jeg har troa: når studenter og utdanningsinstitusjoner jobber sammen, kan vi få til gode endringer som gagner oss alle.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS