Debatt ● Levi Gårseth-Nesbakk og Ida Charlotte Jakobsen

Om verdien av internasjonalisering og student­utveksling

Vår egen kandidatundersøkelse viser at studenter som har vært på utveksling har svært ulik oppfatning av verdien utenlandsoppholdet har for videre arbeid og karriere, sammenlignet med Nifus arbeidsgiverundersøkelse.

Av de som har vært på utveksling i løpet av utdanningen sin, oppgir hele 86 prosent at erfaringen har vært svært nyttig eller nyttig for videre karriere og arbeidsliv, skriver kronikkforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Heldigvis står regjeringen fast på sin ambisjon om at halvparten av studenter i norsk høyere utdanning skal på utenlandsopphold, men det er fortsatt nødvendig å nyansere debatten om internasjonalisering.

Det har blitt hevdet at et utenlandsopphold har liten verdi for studenters karrieremuligheter etter endt utdanning, fordi arbeidsgivere i liten grad verdsetter det. Nord universitet er enig med Universitetet i Agder om at debatten om internasjonalisering i høyere utdanning blant annet må inkludere den faktiske verdien internasjonalisering og utveksling har for studenter, utdanningssektoren, norsk arbeidsliv og det større samfunnet.

Nifus arbeidsgiverundersøkelse sies å utfordre oppfatningen om at studentutveksling gir et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet, men hvordan har erfaringen studentutveksling gir, kommet til uttrykk i undersøkelsen? Undersøkelsen tar også for seg hvordan virksomhetene vurderer viktigheten av ulike ferdigheter når de ansetter nyutdannede. Ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og formidling ansees som viktige, sammen med teoretiske og praktiske fagkunnskaper. Problemløsning virker å være mindre viktig enn forannevnte, men likevel viktigere enn bransje/virksomhetsforståelse, kritisk og analytisk tenkning, kreativitet og ledelse.

I vår egen kandidatundersøkelse svarer hele 74 prosent av deltakerne at de benytter engelsk språk i jobbsammenheng, selv om 99 prosent har sin arbeidsplass i Norge. Av de som har svart at de har vært på utvekslingsopphold i 3 måneder eller mer i løpet av utdanningen sin, oppgir hele 86 prosent at erfaringen har vært svært nyttig eller nyttig for videre karriere og arbeidsliv.

Hvordan kan det ha seg at studenter som har vært på utveksling, har så ulik oppfatning av verdien utenlandsoppholdet har for videre arbeid og karriere, sammenlignet med Nifus arbeidsgiverundersøkelse? Kan det være fordi studentene som har vært på utveksling i løpet av utdanningen har tilegnet seg ferdigheter i løpet av utvekslingsoppholdet som har gjort dem mer kvalifisert og egnet for arbeidslivet? De har trolig blitt tryggere på seg selv og har fått brynet seg på mange utfordringer og fått mange nye erfaringer i løpet av kort tid.

Internasjonalisering i høyere utdanning handler heller ikke bare om hvordan det kan gi studenter et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet, det har en verdi i et større samfunnsperspektiv. Internasjonalt samarbeid i høyere utdanning og studentutveksling er en brobyggende mulighet som tillater unge mennesker å lære mer om verden, kultur, religion og seg selv. 

De har trolig blitt tryggere på seg selv og har fått brynet seg på mange utfordringer og fått mange nye erfaringer i løpet av kort tid.

Levi Gårseth-Nesbakk og Ida Charlotte Jakobsen

Unge mennesker som er i en periode i livet hvor de formes og suger til seg kunnskap som har stor betydning for deres videre liv, både profesjonelt og personlig. Dette viser Erasmus Higher Education impact studie fra 2018, hvor hele 9/10 tidligere Erasmus-deltakere melder om økt kunnskap om vertslandet, tilpasningsdyktighet, og ikke minst økt interkulturell forståelse. Undersøkelsen viser også at over 90 prosent av deltakerne fikk videreutviklet egenskaper som fremmer sosialt samhold, eksempelvis det å ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv og holdninger samt bedre kommunikasjonsevner. 

Et raskt blikk på dagens nyhetsbilde understreker hvorfor dette er svært verdifulle læringsutbytter å ta med seg fra utdanningsløpet, i tillegg til teoretiske og praktiske fagkunnskaper.

Omtalen av Arbeidsgiverundersøkelsen fokuserte på hvordan arbeidsgivere vektla utdanning fra utlandet som en isolert erfaring, uten å gå tilstrekkelig inn på den personlige og kompetansemessige utviklingen som også medfølger et utenlandsopphold. En mer nyansert og helhetlig tilnærming vil være å se på sammenhengen mellom attraktive ferdigheter og hvordan et utenlandsopphold kan forsterke disse ferdighetene hos studenter. 

Nord universitet jobber aktivt for økt internasjonalisering, herunder også økt studentmobilitet. Vi ønsker i større grad at debatten om internasjonalisering i høyere utdanning belyser de viktige og svært verdifulle aspektene som internasjonalisering kan bidra til. Vi tror også arbeidsgivere setter pris på at ansatte og jobbsøkere ikke bare har styrket sine språkferdigheter, men også våger å utfordre seg selv, være utenfor komfortsonen og har variert livserfaring som også styrker deres sosiale og relasjonelle ferdigheter, og er flinke til å se ting fra ulike perspektiver. 

Alt dette og mer vil veldig mange som drar på utenlandsopphold få videreutviklet. I dette ligger det personlig utvikling og viktig kompetanseutvikling som er mye vanskeligere å oppnå dersom man kun studerer i Norge.

Powered by Labrador CMS