Debatt Nina Waaler

OsloMet vil utdanne psykologer

At OsloMet vil satse på psykologutdanning på Romerike fra 2024, skriver konstituert rektor Nina Waaler.

Konstituert rektor ved OsloMet, Nina Waaler ønsker å starte opp profesjonsutdanning i psykologi på Romeriket sammen med Ahus, blant andre. .
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Da regjeringen opphevet gradsforskriften før sommeren, forsvant monopolet på enkelte profesjonsutdanninger. OsloMet har allerede et stort fagmiljø innenfor psykologifaget, og siden stadig flere får psykiske helseplager, har vi startet arbeidet med å etablere profesjonsstudiet i psykologi.

Fra 2020 ble det et lovfestet krav om at alle kommuner skal ha både psykolog og ergoterapeut i tillegg til lege, jordmor, helsesykepleiere, sykepleiere og fysioterapeuter. Men køene for å få behandling hos psykolog er lange. Noen kommuner har heller ikke nok fagpersoner til å kunne gi tilbudet de skal. Derfor er det nødvendig å utdanne flere psykologer.

OsloMet setter arbeidet med å etablere psykologiutdanning i sammenheng med satsingen på virksomheten på Romerike. Når vi skal etablere en ny campus på Romerike innen 2024, er det viktigste at vi skal drive utdanning og forskning som regionen har behov for. Å tilby profesjonsstudium i psykologi vil være et godt eksempel på dette.

Praksisfeltet, kommunehelsetjenestene og Ahus utgjør store fagmiljøer innenfor psykologi i regionen som vi vil samarbeide med om å etablere en psykologutdanning.

Nina Waaler, OsloMet

Tall fra SSB viser at Lillestrøm kommune i 2020 hadde 0,9 psykologer i den kommunale helsetjenesten per 10 000 innbyggere, noe som er betydelig lavere enn andre kommuner på Romerike. Videre viser FHI sitt folkehelsebarometer fra 2021 at Ullensaker kommune kommer signifikant dårligere ut enn landet som helhet når det gjelder antall innbyggere med psykiske symptomer og lidelser.

Praksisfeltet, kommunehelsetjenestene og Ahus utgjør store fagmiljøer innenfor psykologi i regionen som vi vil samarbeide med om å etablere en psykologutdanning. Det gir muligheter for å etablere et solid program som oppfyller de nasjonale kravene som stilles til et profesjonsstudium i psykologi, hva angår forskning, undervisning og klinisk praksis.

For OsloMet er satsingen et universitetsprosjekt, ved at vi samler ekspertise på tvers av universitetet for å bygge et sterkt og relevant fagmiljø rundt en profesjonsutdanning i psykologi.

Ved institutt for adferdsvitenskap (AV) har OsloMet allerede et stort fagmiljø i psykologi: det største i landet utenom de fire institusjonene som allerede har psykologstudiet. AV tilbyr i dag en bachelor i psykologi, en master i adferdsvitenskap og et ph.d.-program i adferdsanalyse, og mange av emnene herfra kan brukes i et profesjonsstudium.

Adferdsvitenskap har fagkompetanse som dekker de viktigste under-disiplinene i psykologi, som for eksempel biologisk psykologi, sosial- og utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, og klinisk psykologi. Det drives omfattende nasjonal og internasjonal forskingsaktivitet, flere ansatte har et stort internasjonalt nettverk, og det er mye studentutveksling fra og til instituttet.

I tillegg har OsloMet relevant fagkompetanse ved andre institutter på Fakultet for helsevitenskap, som blant annet tilbyr masterutdanninger i psykisk helsearbeid og psykomotorisk fysioterapi. Også andre fakultet og sentre ved universitetet har relevant kompetanse som kan inngå i en slik utdanning. At OsloMet har et bredt og stabilt fagmiljø på plass allerede, gjør det derfor mulig for oss å etablere en psykologutdanning relativt raskt, med mindre krav til ressurser og lav risiko.

OsloMet håper å få med oss myndighetene og regionen på satsingen for å øke psykologkompetansen i samfunnet, ved at det legges til rette for studieplasser, praksisplasser og faglig godt samarbeid.

Endringslogg: 25.08.: Helsesøstre er endret til helsesykepleiere.

Powered by Labrador CMS