humaniora

Skal avklare finansieringen av små humaniorafag i styringsmeldingen

I dialog med universitets- og høgskolesektoren skal Kunnskapsdepartementet vurdere behovet for en særfinansieringsordning for utsatte humaniorafag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim sier at både Lie-rapporten og tilbakemeldingene har vist at dette er en komplisert sak.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til våren skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om styring av universitetene og høgskolene. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) sier at spørsmålene om finansiering av utsatte humaniorafag og størrelsen på fagtilbud hører hjemme der, og derfor vil bli tema i stortingsmeldingen.

Fakta

Oppdraget til ekspertgruppen var å vurdere:

  • Hva som kan føre til at et fag blir utsatt og vurdert nedlagt
  • Hva som skal til for å opprettholde mindre fag over tid
  • Hvilke samfunnsbehov som eventuelt kan legitimere særfinansiering og hvilke alternative løsninger for en slik særfinsansieringsordning ekspertgruppen vil trekke frem

I dag er det opp til hver enkelt institusjon å opprette eller legge ned fag og tilpasse størrelsen av fagtilbudet. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, er det vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være mindre språkfag eller andre kulturfag med få søkere.

I september 2019 leverte en ekspertgruppe under ledelse av professor Einar Lie sin rapport om utsatte humaniorafag. Utvalget anbefalte en «beredskapsløsning» hvor det helt unntaksvis gis ekstra midler til fag på masternivå som oppfyller visse kriterier.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim sier i en pressemelding at både rapporten og tilbakemeldingene har vist at dette er en komplisert sak.

Fakta

Beredskapsløsningen som foreslås i Lie-rapporten

Beredskapsløsningen kan i gitte situasjoner rettes mot fag som oppfyller følgende tre kriterier.

Med en beredskapsløsning menes det at det tilføres finansielle midler direkte til institusjonen, som skal brukes til å redde det aktuelle faget.

Faget må oppfylle tre ulike kriterier for å være aktuell for beredskapsløsningen:
1. At faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå.
2. At det er tale om et tilbud på masternivå.
3. At det gjelder fag som universiteter og høyskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov.

Kilde: Lie-rapporten

— Men jeg mener vi må finne en bedre løsning enn vi har i dag, sier Asheim.

Flere er kritiske til rapporten

Ekspertgruppen ble nedsatt som en oppfølging av regjeringens humanioramelding, og deres rapport ble sendt på høring.

Det kom inn rundt 35 høringsinnspill. Noen få instanser har støttet helheten i rapporten. De øvrige er kritiske til analysen og/eller anbefalingene. Oppsummert mener mange at ekspertgruppen har definert «utsatte fag» for snevert, at problemene er større enn analysen viser, og at beredskapsordningen ikke vil løse problemene.

I rapporten konkluderte utvalget med at beredskapsløsningen kan rettes mot fag som oppfyller tre kriterier. Det første er at faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå. Det andre er at det normalt sett må være et tilbud på masternivå, mens det tredje er at det skal gjelde fag som universiteter og høyskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov.

— Med det siste mener vi behov som følger av lovbaserte krav og folkerettslige forpliktelser, som for eksempel samisk, eller fag som vi må ta vare på av hensyn til forvaltningen av kulturarven vår, og selvsagt også skolevesenets behov for kunnskap og kandidater, sa Einar Lie til Khrono da rapporten var ferdig.

Vil gå i dialog med flere

Kunnskapsdepartementet skriver i meldingen at de nå blant annet vil gå i dialog med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og utdanningsinstitusjonene for å undersøke situasjonen for små fagområder som tidligere har tilhørt større studiefag.

De skriver at de også skal gå i dialog med Kulturdepartementet for å vurdere hvordan sektorprinsippet skal forstås for små humaniorafag som er særlig innrettet mot den norske kultursektoren. Basert på dette vil Kunnskapsdepartementet vurdere behovet for en særfinansieringsordning for utsatte fag i styringsmeldingen.

Powered by Labrador CMS