oslomet

Blir bedt om å utsette vedtak om ny campus på Romerike

Kommunene på Øvre Romerike mener OsloMets flyttesak er for dårlig utredet, og ber styret utsette avgjørelsen som etter planen skal tas onsdag.

Trine Syvertsen, styreleder ved OsloMet, har vært klar på at universitetet må bort fra Kjeller, der campus på Romerike ligger i dag. Om det blir til Ahus, Lillestrøm sentrum eller Jessheim skal styret bestemme onsdag 8. desember..
Publisert Oppdatert

Fredag 3. desember sendte kommunene på Øvre Romerike, kalt Gardermoregionen, et brev til styreleder på OsloMet der de ber styret om å utsette beslutningen om hvor et nytt Campus Romerike skal ligge. Brevet er også sendt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Kommunene minner om fusjonsplattformen fra fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011, der det sto at de to lærestedene skulle utvikles og være jevnbyrdige.

Planen er at styret ved OsloMet skal behandle saken om ny campus på Romerike førstkommende onsdag.

OsloMet skal flytte fra dagens bygg på Kjeller i Lillestrøm kommune, og rektor Nina Waaler innstiller på at universitetet skal flytte til et nybygg ved Ahus i Lørenskog.

— Svakt utredet, må utsette

Paul Johan Moltzau (Sp) er ordfører i Hurdal kommune, men snakker i denne sammenheng på vegne av alle kommunene på Øvre Romerike, det de kaller Gardermoregionen: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner.

— Vi mener summen av svakhetene i prosessen, kunnskapsgrunnlaget og anbefalingen innebærer at den eneste forsvarlige beslutningen nå er å utsette saken, sier Moltzau til Khrono.

Gikk videre med fire steder i juni

I juni vedtok styret ved OsloMet å gå videre med fire alternative lokaliseringer på Romerike; et mindre og et større alternativ på Ahus, et i Lillestrøm sentrum og et på Jessheim. Vedtaket ble gjort med 9 mot 2 stemmer, og mindretallet mente at saken var for dårlig utredet. Også andre i styret etterlyste mer informasjon om hvorfor de fire konseptene ble valgt ut fra en liste på i alt ni.

Av de fire finalistene er det største alternativet på Ahus det beste, ifølge innstillingen til fungerende rektor Nina Waaler. Dette vil gi 1900 heltidsstudenter, mens det til sammenligning er 3345 registrerte studenter på dagens Romerike-campus på Kjeller, ifølge Database for høyere utdanning. Tall fra OsloMet viser at av disse 3345 er det 385 som tar nettbasert eller desentralisert utdanning. Av de resterende 2980 er det 1845 heltidsstudenter og resten på deltid.

Flere spørsmål fra regionen

Ordfører Moltzau trekker i en epost til Khrono fram en rekke spørsmål regionen hans stiller seg:

Ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzau.
  • Vi måtte henvende oss gjentatte ganger før vi fikk innsyn i konsekvensutredningen før innstillingen ble forelagt styret. Burde ikke alle ha interesse av å avdekke feil og mangler i en så viktig beslutning?
  • Hvordan kan Jessheim-alternativet fremstilles som mindre fleksibelt enn Ahus?
  • Hvor ble det av beslutningen om et fullverdig campus med yrende studentliv og uten studentlekkasje til Oslo? Er det lettere å få til det på Ahus enn i Lillestrøm og Jessheim sentrum?
  • Vi får beskrevet at det har vært tett samarbeid i prosessen, men likevel ikke så tett og detaljert som mot Ahus, viser det seg nå.

— Hvor blir det av løfter fra fusjonsplattformen?

Moltzau påpeker at regionen mister opp mot halvparten av studieplassene på Romerike med Ahus-alternativet som nå anbefales.

— Vi hadde Høgskolen i Akershus som fusjonerte med Høgskolen i Oslo. Lærestedene skulle utvikles og være jevnbyrdige. Blir innstillingen vedtatt slik den ligger nå sitter vi igjen med en nedskalert forskningscampus så tett på Pilestredet som mulig, beskriver Moltzau.

Da innstillingen ble kjent i slutten av november sa Nina Waaler til Khrono at det ikke er gitt at det blir færre antall studenter samlet enn det som er på Kjeller i dag. Hun viste til at deltidsstudenter kommer i tillegg, og at det dessuten vil være praksisstudenter på Ahus og etter- og videreutdanningsaktiviteter.

Moltzau mener styret ved OsloMet må ta samfunnsoppdraget sitt i Akershus på langt større alvor enn det innstillingen legger opp til.

— Denne beslutningen vil påvirke både OsloMet, men også Romerike, i generasjoner framover. Styret på OsloMet må ta samfunnsoppdraget mer på alvor enn det som kommer fram i innstillingen. derfor ber vi dem om å utsette saken nå, og ta den opp når saken er bedre utredet, sier Moltzau til Khrono.

Waaler: — Mange meninger

Nina Waaler er fungerende rektor ved OsloMet. Khrono har stilt henne tre spørsmål:

  • Hva tenker du om et utsettelsesvedtak?
  • Hva sier du til kritikken fra Gardermoregionen?
  • Er OsloMet i ferd med å få sin egen Nesnasak?

Waller svarer samlet i en epost:

Gjennom hele prosessen med å utrede konsepter for en ny campus på Romerike har det vært mange meninger både internt og eksternt om hva som vil være det beste for OsloMet, og det fortsetter det naturlig nok å være. Etter et omfattende utredningsarbeid har jeg levert min anbefaling til universitetsstyret, som skal fatte vedtak i saken 8. desember, skriver hun.

Bekymring i Viken

To av fylkesrådene i Viken skriver i et innlegg i Khrono at de ser med bekymring på nedbyggingen av OsloMets aktivitet på Romerike. De sier at den har pågått over lang tid og har ført til stadig sterkere sentralisering i Oslo sentrum.

— Vi minner om at OsloMet er en sammenslutning av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus og at det er viktig med god tilhørighet og lokasjon i tidligere Akershus, skriver fylkesrådene Heidi Westbye Nyhus (Ap) og Johan Edvard Grimstad (Sp).

— Det betyr at det på Romerike må være et bredt spekter av studietilbud, et fullverdig studiested, og at studiestedet ikke kun må bli sett på som et supplement til aktiviteten i Oslo sentrum med få og smale tilbud. Det er avgjørende for kompetanseutvikling og næringsutvikling, og for næringsklynger og utvikling av offentlige arbeidsplasser, skriver de videre.

Helsefag helt delt

Det fakultetet ved OsloMet som er mest berørt av flyttingen og valg av nytt sted for campus er Fakultet for helsevitenskap.

Der drøftet fakultetsstyret saken for foreløpig siste gang sist torsdag. Og her ble det stemmelikhet, og det ble flertall for Ahus med dekanens dobbeltstemme.

I tillegg ble det under møtet stilt spørsmål ved habiliteten til en av representantene som sitter i ledelsen ved Ahus. Både OsloMet og Ahus, dekanen og representanten, mente imidlertid at vedkommende ikke var inhabil.

Sykepleiere for Lillestrøm

I forrige uke sendte Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved OsloMet en uttalelse til styret vedrørende saken om Campus Romerike. Det samme gjorde sykepleierforbundet i Viken.

Begge forbundene mener det er Lillestrøm-alternativet som er best.

NSF ved OsloMet trekker fram blant annet at Lillestrøm-alternativet gir større potensialer for samhandling og innovasjon mellom kommunale helsetjenester og universitetet og det gir et mer levende og sterkere studie- og fagmiljø som det nye Campus Romerike.

NSF Viken skriver blant annet:

«For at et slikt campus skal være bærekraftig er det avgjørende at det planlegges og driftes på en måte som gjør det attraktivt både for studenter og ansatte. Både undervisningstilbud og beliggenhet vil her være av betydning. Vi mener at Campus Lillestrøm har potensiale til å innfri på begge disse punktene, men at studietilbudet bør styrkes mer enn det som skisseres.»

De avslutter med en utfordring til OsloMet:

«Norsk Sykepleierforbund i Viken mener alternativ K5, Campus Lillestrøm, vil være klart beste alternativet for nytt campus. Vi ønsker imidlertid å tilføye at studietilbudet bør utvides dersom man virkelig ønsker et attraktivt og levedyktig campus på Romerike.»

Powered by Labrador CMS