Nye tiltak

Koronapause for grønn konkurranse. Letter på rapporteringskrav

Rapportering av koronasmitte og karantene kuttes ut. Grønn konkurranse i sektoren settes på pause. Det samme gjør tilsyn fra Nokut.

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø lanserte en grønn konkurranse i ni punkter 14. januar. Nå er konkurransen lagt på is.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar lanserte daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, med brask og bram en «grønn konkurranse» på Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse, som i år var viet i sin helhet til det grønne skiftet.

Universiteter og høgskoler skulle klimasjekkes på ni punkter og få karakterer på punkter som avfall, arealutnyttelse, innkjøp, energiforbruk, flyreiser, bærekraft i utdanningene og forskning for det grønne skiftet.

Nå er hele den grønne konkurransen lagt på is grunn av koronakrisen.

«Dette arbeidet stilles i bero, så sektoren kan konsentrere seg om det viktigste. Vi lar høringen gå sin gang, men det vil ikke komme krav om rapportering for 2020», heter det i referatet fra et videomøte som forsknings-og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hadde med Universitets-og høgskolerådet, Norsk studentorganisasjon, Nokut og fagskolene denne uken.

Rapporten «Grønne indikatorer for universitets- og høgskolesektoren» er sendt på høring med frist 8. mai 2020.

Slutt på smitterapportering

Etter møtet ned statsråd Asheim, lover nå Kunnskapsdepartementet også en slutt på den omstridte koronarapporteringen som ble satt i gang i sektoren.

Det kom ganske tydelige reaksjoner denne uken mot at universiteter og høgskoler ble pålagt å rapportere til departementet på antall smittede og folk i karantene blant ansatte og studenter.

I et brev sendt til nesten 50 virksomheter i universitetet- og høgskolesektoren ba Kunnskapsdepartementet (KD) om en ukentlig rapport med en oversikt over antall ansatte og studenter i karantene, og antall smittede.

Nå går Kunnskapsdepartementet tilbake på dette og spørsmål om smittede og folk i karantene er tatt ut av skjemaet som institusjonene skal rapportere på.

— Det er viktig for oss å bruke tid på de viktigste oppgavene våre; å jobbe med hvordan vi skal klare å utføre samfunnsoppdraget vårt innen forskning og utdanning, sier Dag Rune Olsen, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Bergen etter møtet med statsråden.

På møtet spurte han om det virkelig er behov for rapportering på antall smittede og folk i karantene.

— Helsemyndighetene har kontroll på det, og det er ikke noe i bør bruke tid på, sier han.

Høgskolen i Innlandet var en av dem som reagerte på rapporteringskravet.

«...vi vil påpeke at rapporteringen ikke gir et riktig bilde over antall smittede eller personer i karantene. Dette fordi høgskolen ikke har, og kommer heller ikke til å få, kjennskap til korrekt antall smittede eller personer i karantene», skrev rektor Kathrine Skretting og beredskapsleder Marit Torgersen i et brev til Kunnskapsdepartementet tidligere denne uken.

De påpekte at de er av største betydning for dem å benytte sine ressurser til å håndtere egen drift, og at rutinemessig rapportering uten særlig verdi ikke fremstår som en riktig prioritering.

Les også: Reagerer på korona-rapportering

Vurderer å lempe på styrebehandling

Omlegging av eksamen på grunn av koronakrisen var også tema på møtet med Asheim.

Blant annet har departementet fått mange spørsmål ved at det er styrene ved universiteter og høgskoler som må vedta endringer i eksamen og sensur.

Kunnskapsdepartementet vil nå se på om det er mulig å lempe på dette.

«Departementet ser på om vi kan gjøre tilpasninger i regelverk. Imidlertid vil vi minne om at loven ikke er til hinder for å innkalle til ad hoc-styremøter for å ta hurtige avgjørelser over telefon eller video», skriver departementet etter møtet.

Les også: Hva skjer med eksamen? Sjekk her.

Lover økonomisk hjelp til studenter

Studentenes økonomiske situasjon, og da spesielt situasjonen til studenter som er permittert fra deltidsjobb, var også tema på møtet.

«Vi forstår bekymringene. Myndighetene har i første omgang prioritert dem som opplever at teppet rives bort, for eksempel familier der begge foreldrene blir permittert. Vi må se videre på dette temaet for studentene.»

Torsdag vedtok Stortinget en krisepakke, der det blir lovet at Kunnskapsdepartementet skal finne en løsning for disse studentene gjennom Lånekassen.

Utsetter frister

Som Khrono skrev fredag har Forskningsrådet bestemt å utsette årets frist for å søke forskningsmidler til 20. mai.

EU har allerede endret sine søknadsfrister.

Men fristene på ulike høringer kommer på løpende bånd utover våren. Blant annet er høringsfristen for ny universitets- og høyskolelov 22. mai.

Samme dato er frist for å komme med innspill til stortingsmeldingen om styring av høyere utdanning.

Svaret fra Kunnskapsdepartementet er: «Departementet går gjennom og vurderer om frister, eksempelvis høringsfrister, kan utsettes. Det er viktig at virusutbruddet ikke får for store ringvirkninger.»

Dette er Dag Rune Olsen enig i.

— På den ene siden trenger vi utsettelse, men på den annen side er vi interessert i at arbeidet skal gå videre, spesielt arbeid med ny UH-lov og stortingsmeldingen om styring av sektoren, sier han.

Uklart om opptaksprøver

Et spørsmål som det foreløpig ikke er kommet noe svar på gjelder utdanninger som har opptaksprøver. Paramedic har for eksempel fysisk oppmøte med opptaksprøver, og det samme gjelder mange kunstfaglige utdanninger.

«Departementet ønsker å få meldt inn andre utfordringer der vi må bidra. Vi vet dette finnes spesielt innen kunstfaglige utdanninger», heter det.

Hjemvendte studenter

Når det gjelder hjemvendte utenlandsstudenter uten bosted, er Kunnskapsdepartementet i kontakt med Samskipnadsrådet for å løse boligproblemet.

Utvekslingsstudenter som avbryter oppholdet kan få problemer. Departementet sier at det avhenger av hva den utenlandske institusjonen gjør om et studieopphold vil bli godkjent. Enkeltstudenter må følge opp med institusjonen der de har vært, heter det.

Men Lånekassen stopper ikke utbetalingene, slik den vanligvis gjør ved avbrudd, lover departementet.

Jobber på spreng med it-kapasitet

Kapasiteten i de digitale systemene bekymrer UH-sektoren og var tema på møtet med Asheim. Svaret etter møtet er at Unit og Lånekassen jobber på spreng for at dette skal fungere.

Den store prøven kommer mandag 23. mars, når mange institusjoner for alvor setter i gang med digital undervisning.

Lover å løse praksis

Kunnskapsdepartementet har allerede laget en forskrift som gir institusjonene anledning til unntak fra krav i rammeplaner og nasjonale retningslinjer om praksis.

«Unntak kan bare gjøres så langt det er forsvarlig og nødvendig. Læringsutbyttet må opprettholdes.»

Praksisproblemene skal løses, lover Randi Skår i Khrono fredag. Hun er kontaktperson for universiteter og høgskoler i et nylig opprettet knutepunkt mellom utdanningsinstitusjonene, kommuner (ved KS) og helseforetakene.

Tilsyn satt på pause

Styret i Nokut vedtok torsdag å gi dispensasjoner som gjør det mulig for lærestedene å bestemme hvilke undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes denne våren, uten å risikere å miste akkrediteringen.

Nasjonal deleksamen for sykepleiere er utsatt til høsten, mens det er samtaler rundt nasjonal deleksamen for lærere. Ifølge svar fra Kunnskapsdepartementet blir denne enten digital eller utsatt.

Konte-eksamen i vår er utsatt, unntatt de som absolutt trenger den for å fullføre utdanning, de må vi løse digitalt, heter det.

I referatet fra møtet med Asheim, der Nokut også deltok, står det at Nokut skal stille egne aktiviteter i bero. Det gjelder blant annet en rekke tilsynsaktiviteter.

Blant annet er Nokut i gang med et omfattende tilsyn med kvalitetsarbeidet ved universiteter og høgskoler, som nå blir satt på pause.

Powered by Labrador CMS