Debatt ● 7 forfattere fra LINK og Universitetsbiblioteket, UiO

Kunstig intelligens i utdanning og læring

Undervisere og studenter må sammen utforske og forstå hvordan bruk av intelligente teknologier påvirker kunnskapsarbeid og læring, og hva som er læringsfremmende og ansvarlig bruk av teknologien

Teknologien kan finne ut ting som selv de flinkeste forskerne ikke klarer, og gjøre oss klokere og mer effektive. Men den kan også gjøre oss latere, dummere og mer fordomsfulle, skriver kronikkforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi er glade for å se at debatten om KI i høyere utdanning har tatt en vending, fra et veldig fokus på fusk til fokus på studentenes utdanning og læring. KI representerer mulige snarveier og en risiko for at studenter, og til og med akademikere, overlater skriving til ChatGPT. 

Slik utgjør den en potensiell trussel mot læring, refleksjon, kritisk tenkning og kreativ nyskaping, slik som for eksempel Lars Magne Lundheim og Henriette Høgvold beskriver. Men det kan også være slik at mulighetene for læring og kritisk tenkning suppleres og utvides med ChatGPT og tilsvarende verktøy, slik Petter Bae Brandtzæg argumenterer og praktiserer i egen undervisning. 

Både truslene og mulighetene er reelle. Derfor blir det, som argumentert av Ørjan Flygt Lanfald, viktig at debatten om KI i høyere utdanning handler mindre om juks og mer om hvordan vi som jobber i høyere utdanning kan hjelpe studentene å forholde seg til verktøyene på en måte som støtter, og ikke hindrer læring, refleksjon, og kritisk og kreativ tenkning.

Teknologilandskapet er uoversiktlig og i stadig bevegelse, men det er liten grunn til å tro eller håpe at den ikke blir viktig i utdanning og arbeidsliv fremover. Allerede er det slik at KI kan vinne kunstkonkurranser, og at vi i mange tilfeller ikke kan vite om det er menneske, maskin, eller en kombinasjon av de to som har skrevet en tekst. KI påvirker politiske strømninger og forsterker polarisering i samfunnet. 

Teknologien kan finne ut ting som selv de flinkeste forskerne ikke klarer, og gjøre oss klokere og mer effektive. Men den kan også gjøre oss latere, dummere og mer fordomsfulle. Vi kan bruke teknologien til å lære mer, men den kan også stå i veien for god læring.

Kunnskap om og innsikt i kunstig intelligens (KI) er avgjørende for å kunne anvende teknologien på forsvarlige og produktive måter. Samtidig hjelper slik innsikt oss med å forstå mye av det som skjer rundt oss og med oss. Denne forståelsen er viktig for å ta del i den offentlige diskusjonen hvordan vi ønsker at teknologien skal, og ikke skal, påvirke samfunnet vårt. Det hele kan oppleves uoversiktlig og krevende. 

Og her befinner undervisere og studenter seg i ganske samme båt. I stedet for å skille mellom oss som underviser og sensurerer, og dem som kanskje jukser, eller blir late og dermed går glipp av læring og utvikling, la oss gå sammen. Sammen kan undervisere og studenter utforske og forstå hvordan bruk av intelligente teknologier påvirker kunnskapsarbeid og læring, og hva som er læringsfremmende og ansvarlig bruk av teknologien, slik som Brandtzæg beskriver at han gjør i sin undervisning.

Noe av det aller viktigste vi gjør i høyere utdanning er å utdanne mennesker som kan forholde seg aktivt, kritisk, selvstendig og reflektert til teknologier, tekster, kunnskap og praksiser. Vår oppgave er å utdanne fagpersoner og samfunnsborgere som har den innsikt og aktørskap som er nødvendig for ikke å la seg kontrollere verken av tradisjon eller teknologi, men henter hjelp fra dem på gode måter, i arbeidsliv, eget liv og samfunnsliv. 

Det innebærer at vi må tenke nytt om hva slike egenskaper innebærer, og hva det betyr for undervisning, læringsaktiviteter, læringsmiljø — og vurdering. 

Forfatterne

Hvordan dette kan se ut fremover, er en viktigere og mer dyptpløyende diskusjon enn den som fokuserer ensidig på fusk. Det innebærer at vi må tenke nytt om hva slike egenskaper innebærer, og hva det betyr for undervisning, læringsaktiviteter, læringsmiljø — og vurdering. 

For å mestre og for å være med å påvirke fremtidig arbeid- og samfunnsliv, trenger vi å forstå hva teknologien innebærer, generelt, og ikke minst for vårt spesifikke fagfelt og virksomhet. For oss som jobber med undervisning og undervisningsutvikling innen høyere utdanning, er det avgjørende at vi søker å forstå hva KI betyr for hva det er viktig at studentene lærer, i lys av de krav og forventninger de vil møte i fremtidig arbeidsliv. Vi trenger også økt forståelse for hvordan bruk av teknologier kan styrke og svekke læring, kunnskapsutvikling og akademisk arbeid.

Men hvordan kan vi gå frem for å utvikle slik forståelse? For det første er det avgjørende å sette seg inn i hovedtrekkene ved teknologien bak verktøyene; hva er de basert på, hvordan fungerer de, hvilke begrensninger har de, og hvilke etiske problemstillinger gjør seg gjeldende. Deretter er det et poeng å teste ut teknologien for å erfare hvordan den fungerer. Gjerne sammen med andre. Oppsøk ressurser som viser hvordan teknologien kan brukes på gode måter og hva det er viktig å tenke på. De fleste institusjoner har nå en nettside som viser litt vei inn i teknologi og verktøy. Det er viktig å huske på at teknologien utvikler seg hele tiden, men også at hva den kan prestere avhenger av hvor god brukeren er til å instruere og spørre den.

Dersom du underviser studenter, kan det være hensiktsmessig å utforske og bruke KI til ulike læringsaktiviteter sammen med studenter. Men vær oppmerksom på personvern og opphavsrett. Hvordan kan teknologien støtte læring i din spesifikke fagkontekst, og hvordan kan dere unngå at teknologien kommer i veien for læringen? De konkrete, fagspesifikke svarene må fagmiljøene selv utvikle, sammen med studentene.

Er du student, kan det være hensiktsmessig å utforske hvordan du kan bruke verktøyene på en måte som støtter og gir deg god kontroll over arbeidsprosessen. Mye læring og refleksjon utvikles gjennom å skrive og løse andre type oppgaver. Eksperimenter gjerne med hvordan du kan skrive eller på annet måte løse oppgavermed KI, men la ikke KI skrive eller løse oppgaven for deg, for da mister du viktige muligheter for å utvikle egen forståelse og tenkning, og til å utvikle og formidle med din egen stemme.

Ved UiO har vi etablert et nettverkssamarbeid mellom IT-avdelingen, Studieavdelingen, Universitetsbiblioteket og LINK — Senter for læring og utdanning. Formålet med dette nettverket er nettopp å samarbeide om å bidra til at vi som institusjon styrker studentenes mulighet til å gjøre seg kjent med teknologien, og — om de tar den i bruk — gjør det på måter som er etisk og akademisk forsvarlig, og produktivt for deres læring. 

Vi har utviklet denne ressurssiden for studenter. En tilsvarende side for undervisere er nært forestående. Inntil videre kan denne siden om hvordan vi kan forholde oss til at KI er tilgjengelig, denne siden om etiske og juridiske hensyn og denne siden om KI i undervisning være til nytte.

Innlegget er skrevet av:

Ester Fremstad, LINK — Senter for læring og utdanning, UiO
Helene Aalborg Christiansen, LINK — Senter for læring og utdanning, UiO
Mirjana Coh, LINK — Senter for læring og utdanning, UiO
Mikkel Skjeflo, LINK — Senter for læring og utdanning, UiO
Tatsiana Komissarova, LINK — Senter for læring og utdanning, UiO
Hilde Westbye, Universitetsbiblioteket, UiO
Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket, UiO

Powered by Labrador CMS