koronaEksamen

Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen

De fleste universiteter og høgskoler har planene klare for hvordan vårens koronaeksamener skal foregå hjemmefra. Men flere er bekymret for juks.

Mange studenter vil gjennomføre eksamen hjemmefra denne koronavåren. Illustrasjonsfoto. .
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Campus og studiestedene landet rundt har vært stengt i snart tre uker, og de fleste er nå i ferd med å lande hvordan vårens eksamen skal gjennomføres og vurderes.

Khrono har fått svar fra 18 universiteter og høgskoler på hvordan de har tenkt å gjennomføre vårens «koronaeksamen».

Flere er bekymret for at det er enklere for studentene å jukse på hjemmeeksamen.

— Vi må likevel ikke la faren for juks hindre oss i å gjennomføre eksamen i den spesielle situasjonen vi er i nå, mener prorektor ved NMBU, Solve Sæbø.

Og det tas ulike metoder i bruk for å hindre eventuell fusk.

HVL har allerede gjennomført noen

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bjørg Kristin Selvik, sier til Khrono at alle eksamener ved HVL dette semesteret vil gjennomføres hjemmefra, men det vil variere på hvilken måte.

HVL utdanner til mange profesjonsfag, som sykepleier og lærer, og har fem campus spredt over hele Vestlandet.

— Vi må se på hvordan eksamensoppgavene skal lages for å passe til dette formatet. Det er ikke gitt at den typen spørsmål man stiller fungerer når eksamen skal tas hjemmefra. Dette er en diskusjon nå. Like før påske kommer vi med konkret informasjon til studentene om dette, sier hun.

Selvik forteller at det allerede har blitt gjennomført eksamener de siste par ukene.

Prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

— Jeg vet at vi har hatt noen muntlige eksamener på video. Det har gått rimelig greit! Dette har flere av våre fagmiljøer erfaring med fra tidligere. Vi har også gjennomført en én times flervalgsprøve. Her var det litt tekniske problemer, men alle fikk levert, sier hun.

Selvik erkjenner at noen muntlige eksamener kan bli vanskelige å gjennomføre, og at de derfor må gjøres om til skriftlig eksamen. Det er satt en frist til 15. april for fagmiljøene til å sette rammene for eksamen.

— Hva skal dere gjøre for å unngå juks?

— Det handler om hvordan man lager eksamensoppgavene. Vi vil bruke plagiatkontroll, slik vi alltid gjør. Den typen hjemmeeksamen som går over tre dager med alle tilgjengelige hjelpemidler har vi også erfaring med, sier hun.

— Skal dere gi bokstavkarakterer?

— Vi har åpnet for at karakterskala kan endres til bestått/ikke bestått, men vi har ikke gått ut og sagt at den endres. Vi er i dialog med studentene, som har ulik oppfatning om dette. Noen er redde for at de ikke skal få bokstavkarakter. Andre ønsker å bli vurdert etter den andre skalaen. Her vil det nok bli variasjoner, sier hun.

NHH har involvert studenter

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) kan kursansvarlige velge mellom en skriftlig hjemmeeksamen på 3-7 timer eller muntlig eksamen med presentasjon som lastes opp eller utspørring direkte på video.

— De fleste vil nok velge skriftlig hjemmeeksamen, tror prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, til Khrono.

Hun har også oppfordret instituttene til å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre slutteksamen i kurset, eller om man får vurdert om studentene har oppnådd læringsutbyttet gjennom andre planlagte aktiviteter i kurset.

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken.

Hjemmeeksamener som allerede har vært annonsert går som vanlig. I tillegg er det en del kurs som har semesteroppgaver.

Nøstbakken sier at de på NHH har tenkt mye på hvordan de kan unngå juks.

— Da vi annonserte at det kom til å bli hjemmeeksamen, istedenfor skoleeksamen, førte dette til et stort engasjement blant studentene. De var blant annet bekymret for juks, og særlig i kurs der man vurderes etter en A-F-skala, sier hun.

NHHs ledelsen og studentutvalget, samt fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret har samarbeidet om en spørreundersøkelse om man vil ha bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer.

De er blitt enige om et sett med kriterier som skal brukes for å bestemme hvilken karakterskala som skal brukes i ulike kurs, forteller Nøstbakken.

Prorektoren sier at cirka halvparten av kursene hvor eksamen ble omgjort til hjemmeeksamen vil bli vurdert etter karakterskalaen bestått/ikke bestått dette semesteret.

Nøstbakken sier det også er sendt ut informasjon til alle kursansvarlige med en oppfordring om å tenke på mulighetene for juks når eksamen blir utformet.

— Da kan det være naturlig å legge mer til rette for oppgaver der studenten må vise forståelse og diskutere, heller enn at det finnes ett rett svar som man kan sette to streker under, sier hun.

UiO: Ulike praksiser

Prorektor for utdanning ved Norges eldste universitet, Universitetet i Oslo (UiO), Gro Bjørnerud Mo sier at de nå jobber med å skreddersy måter å gjennomføre eksamen på som passer med at de er et forskningsintensivt breddeuniversitet.

— Hvordan skal hjemmeeksamen foregå? Tradisjonelt har jo hjemmeeksamen et annet format enn skoleeksamen?

Prorektor Gro Bjørnerud Mo

— Her vil det rett og slett være ulike praksiser. Eksamenformen må tilpasses de ulike fagene og undervisningen som tilbys. Noen enheter velger en hjemmeeksamensform som går over flere dager. Andre vil løse det ved at eksamen går i samme tidsrom som den opprinnelige eksamenen. Noen går for muntlig eksamen. Det vil være ulike løsninger. Det er viktig at beslutningene kan fattes i en faglig kontekst, og at vi får kvalitetssikret arbeidet. Derfor tar arbeidet litt tid, sier hun.

— Hvordan vil dere unngå juks?

— Mange fag har allerede mye erfaring med å gjennomføre hjemmeeksamen. Der dette er nytt må vi sørge for at sensor er klar over at oppgaven er tatt hjemmefra med alle hjelpemidler tilgjengelig, sier hun.

— Vil bokstavkarakteren bestå?

— Også her finner vi ulike løsninger. Noen vil beholde denne karakterskalaen, andre vil endre til bestått/ikke bestått, sier hun.

UiT vurderer medikamentlære-eksamen

Prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen, sier til Khrono at alle eksamener hos dem vil foregå hjemmefra. Det kan likevel være at noen studier vil få unntak fra denne regelen.

Det er satt ned en arbeidsgruppe for å se på dette, opplyser hun.

Wenche Jakobsen prorektor ved UiT.

— Det er noen typer eksamener som det er vanskelig å gjennomføre hjemmefra, for eksempel medikamentlære for sykepleiestudentene. Der kan de ikke ha én eneste feil. Det er vanskelig med hjemmeeksamen innenfor noen praktisk-estetike kunstneriske fag også, sier Jakobsen.

Mandag hadde UiT et nytt beredskapsmøte.

— Hvordan skal hjemmeeksamen foregå?

— Det må fagmiljøene selv vurdere. I mange fag kan nok eksamen tas hjemme, med alle hjelpemidler tilgjengelig, sier hun.

— Hvordan vil dere unngå juks?

— Det har vi tenkt på. Dette er en problematikk ved for eksempel eksamenen i medikamentlære. Dette ser arbeidsguppen på hvordan vi kan løse, sier hun.

— Skal dere gi bokstavkarakterer?

— Det vurderer fagmiljøene selv. En del eksamener vi bli vurdert etter skalaen bestått/ikke bestått.

Les også: Synd at strykprosenten ikke går ned på sykepleieeksamen

UiB: — Naturlig med mer refleksjon

Ved Universitetet i Bergen er det allerede bestemt at all undervisning blir digital ut dette semesteret. Denne informasjonen er sendt ut til både studenter og ansatte. Alle eksamener skal også avvikles som hjemmeeksamen.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal

UiB-ledelsen anbefaler også at vanlig karakterskala ikke blir brukt ved digital hjemmeeksamen under koronakrisen.

— Vi har laget en veileder for hvordan eksamensoppgaver kan tilrettelegges for hjemmeeksamen. Det er naturlig at det er mer refleksjon i en hjemmeeksamen, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

For å unngå juks må studenter ved visse fakultet signere under på en erklæring som sier at eksamen er gjennomført uten hjelp.

Nord: — Gjør oppgavene omfattende

Prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk, forklarer at det er opp til fakultetene å gjøre vurderinger i hvert enkelt emne og studieprogram, og planene skal være klare i løpet av uka.

— Det drøftes nå hvordan hjemmeeksamener skal vurderes, og hva som må endres. En løsning kan være å kombinere flere eksamensformer, for eksempel muntlig og skriftlig. I tillegg jobber vi blant annet med å legge inn drøftinger og casebaserte oppgaver i eksamensoppgavene. Der hvor det ikke er mulig å få til gode rammer for gjennomføring med en bokstavvurdering vil slike eksamener i stedet kunne bli vurdert som bestått/ikke bestått.

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Gårseth-Nesbakk forteller at Nord universitet er bevisst på at det kan bli gjort forsøk på juks, men legger til at det ikke er en overhengende fare for utstrakt juks, selv om mange eksamener nå vil gjennomføres hjemmefra.

— Vi har system på plass som vil bidra til å forebygge og avdekke eventuell juks. Et tiltak er å informere studentene godt på forhånd slik at det er tydelig for dem hva som vil bli ansett som forsøk på juks og hvordan dette kommer til å bli kontrollert på forskjellige måter. En del av løsningen kan være gjøre oppgavene såpass omfattende at studentene får mer enn nok å gjøre underveis. Dermed redusere muligheten til å jukse.

— Dersom noen vil forsøke å jukse vil de da enten få problemer med å bli ferdig i tide eller så vil mange av dem ende opp med en unaturlig tekstsammensetning eller likhetstrekk i teksten som kan fanges opp i maskinelle plagiatkontroller eller ved sensors gjennomlesning.

OsloMet har ikke diskutert bestått/ikke bestått

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, forklarer at det er opp til fakultetene selv å konkretisere hvordan de avholder vårens eksamen.

— Samtidig har vi noen fakultet med spesielle hensyn, sier Waaler og viser til blant annet Fakultet for teknologi, kunst og design.

Prorektor Nina Waaler

Bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått har foreløpig ikke vært oppe til diskusjon, ifølge Waaler, og mener det er opp til fagmiljøene selv å bestemme.

— Her må de faglige hensynene veie tyngst.

Hun påpeker at sisteårsstudenter vil bli prioritert slik at studentene kan fullføre utdanningen uten forsinkelser. Det kan by på problemer i helsefagene, der studentene er særlig travle i denne krisen.

— Samtidig er det til det beste for studentene at de får en fullverdig utdanning. Det er viktig at det ikke blir en greie at man er uteksaminert som en del av kull 2020, og at det blir sett på som negativt, sier Waaler.

1528 eksamener ved NTNU

Ved NTNU er det bestemt at eksamen med fysisk oppmøte ikke gjennomføres. Hjemmeeksamener går som planlagt, men det er ennå ikke bestemt om skoleeksamener og muntlig eksamen blir omgjort til hjemmeeksamen. Tidspunktet for eksamen blir uansett ikke endret.

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, opplyser i en e-post at det er åpnet opp for å bruke de ulike vurderingsformene ved universitetet.

Totalt er det 1730 emner det skal gjennomføres eksamen i denne våren. NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått, opplyser Kjeldstad til Universitetsavisa.

I tillegg kommer 13 emner hvor det er besluttet utsatt eksamen til høsten.

Utfordrende for Kunsthøgskolen i Oslo

Ved Kunsthøgskolen i Oslo uteksaminerer man i de fleste studieprogrammer studentene ved avgangsutstillinger og forestillinger, noe som gir en betydelig større utfordring med å finne alternative vurderingsformer, enn for eksamensavvikling i rent teoretiske studieprogram.

Kommunikasjonsleder ved Kunsthøgskolen, Atle Faye, skriver i en epost at dette har blitt meldt inn til Kunnskapdepartementet i statsrådens dialogmøte med universitets- og høgskolesektoren.

— De fleste studieprogrammene har eksamen i mai og juni og hvilken løsning som til slutt blir valgt er avhengig av hvor lenge stengingen varer, skriver Faye.

Agder: Noen eksamener må kanskje utsettes

— Det kan være enkelte emner der hjemmeeksamen ikke lar seg gjennomføre, og der eksamen må utsettes hvis det ikke blir mulig med fysisk oppmøte på campus, skriver studiedirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder i en e-post.

Hilding forteller at eksamen vil gjennomføres ved at studentene bruker sin egen datamaskin og enten sitter hjemme eller et annet sted med god nettforbindelse.

—Hvordan skal man unngå juks?

Eksamensoppgaver må utformes på en annen måte enn ved skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Vi tilbyr hjelp til faglærere med hensyn til hvordan oppgaver kan utarbeides slik at studentene har alle hjelpemidler tilgjengelig. Besvarelser blir kontrollert for plagiat, skriver Hilding.

— Hvordan vurderes eksamener som har blitt endret til hjemmeeksamen/digital muntlig eksamen?

— Fakultetene vurderer dette i hvert enkelt tilfelle. I mange tilfeller er det ikke behov for å gjøre endringer med hensyn til vurderingsuttrykk. I andre tilfeller, eksempelvis der studentene ikke får et fullverdig undervisningstilbud og det er grunn til å tro at det blir vanskeligere å oppnå god karakter, kan vurderingsuttrykket bli endret fra gradert karakter til Bestått/ikke bestått. Det samme kan være tilfelle hvis digital hjemmeeksamen gjør det vanskeligere å skille studentenes prestasjoner på samme måte som ved tradisjonell skoleeksamen, skriver hun.

Volda: Lang erfaring med digital eksamen

Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen skriver i en e-post til Khrono at siden de ga beskjed om at alle eksamener skal gjennomføres digitalt hjemmefra og stengte campus 16. mars, har de jobbet med å få det formelle på plass.

— Hvordan skal man unngå juks?

Rektor Johann Roppen.

— Høgskolen har lang erfaring med digitale eksamener og juks har ikke vært et stort problem. Alle skriftlige eksamener blir det kjørt plagiatkontroll på. Videre blir det på en del eksamener åpnet opp for utstrakt bruk av hjelpemidler, med justering av eksamensoppgavene slik at de er tilpasset dette. Videre er vi også opptatt av å vise studentene tillit til at de ikke utnytter situasjonen, en tillit vi tror studentene våre er verdige, skriver han.

— Ved Høgskulen i Volda har vi om lag 200 eksamener som no blir gjort om til digitale eksamensformer. Vi kan ikke gå inn og kommentere hver enkelt endring. Men prinsippet vi følger er at det enkelte fagmiljøet må finne en digital eksamensform som passer til emneplan og læringsutbyttet som studentene skal ha, skriver Roppen.

Roppen skriver at noen muntlige eksamener vil bli arrangert som videomøte mens andre blir gjennomført som skriftlig hjemmeeksamen på nett.

Østfold ser på muligheter for fusk

Ved Høgskolen i Østfold er alle ordinære eksamener blitt endret slik at de kan gjennomføres hjemmefra dette semesteret.

— Det kan selvfølgelig hende at noen eksamener må utsettes, og heller gjennomføres i august, skriver Informasjonssjef ved høgskolen, Tore Petter Engen i en e-post til Khrono.

Når det gjelder selve gjennomføringen av eksamenen viser Engen til egne nettsider om dette.

— Et lite utdrag på gjennomføring er: «Muntlige/praktiske eksamener kan, hvis mulig, gjennomføres på Skype, Adobe Connect e.l., mens skriftlige skoleeksamener med tilsyn må erstattes av andre vurderingsformer som ikke krever oppmøte på studiestedet, slik som hjemmeeksamen, fagtekst, oppgave, mappeeksamen osv.,» skriver Engen.

Det er de fagansatte som vil gjøre en vurdering i forkant før de bestemmer seg for vurderingsform, opplyser han.

Når det gjelder eventuelt juks vil alle besvarelser bli plagiatkontrollert også i Østfold.

— I tillegg vil eksamen utarbeides på en annen måte enn ved skriftlig skoleeksamen, med tanke på at studentene har alle hjelpemidler tilgjengelig. Når det gjelder muntlige eksamener som vil bli gjennomført med f.eks. Skype/Zoom osv, skal det jobbes med denne problemstillingen i tiden fremover. Det er flere problemstillinger her vi må se på, bl.a. at ikke kandidatene får bistand fra eksterne via andre lydkilder, eller andre personer i rommet, skriver han.

USN leter etter gode oppgaver

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjennomføres alle eksamener som digitale hjemmeeksamener denne våren, både som skriftlige innleveringer og digital muntlig eksamen.

Studiedirektør Vibeke Bredahl skriver i en epost at de benytter eksamensverktøyet «WISEflow» med de mulighetene som ligger i det systemet for innlevering av alle type filer, flervalgsoppgaver og lang- og kortsvarsoppgaver.

Studiedirektør ved USN, Vibeke Bredahl.

— Vi anbefaler bruk av Zoom for digital muntlig eksamen, men vi har også erfaring med og støtte til andre verktøy om det blir aktuelt, skriver hun.

— Hvordan skal man unngå juks?

— Studentene ved USN må logge seg inn med egen Feide-bruker til eksamen, og de må levere et egenerklæringsskjema hvor de bekrefter at de har gjennomført eksamen selv og uten ulovlig hjelp. Det er også plagiatkontroll på digitale innleveringer, og de faglige ansatte arbeider i disse dager for å finne gode eksamensoppgaver der hvor eksamensformen nå åpner for bruk av alle hjelpemidler. Vi har tillit til at våre studenter ønsker å levere inn et arbeid de kan stå inne for, skriver Bredahl.

Når det gjelder eksamenskarakterer er det opp til fakultetene å avgjøre dette ved USN.

Digitale plattformer i Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet vil eksamener i all hovedsak skje på digital plattformer, opplyser prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

— Høgskolen benytter Inspera til hjemmeeksamen og jobber med å få på plass retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen via Zoom.

— Hvordan skal man unngå juks?

— Ved endring av eksamensform vurderes blant annet hvilke hjelpemidler som tillates og tidsrammer. Oppgavene formuleres med henblikk på disse rammene.

Grønvold forklarer at de vil bruke både bokstavkarakter og bestått/ikke bestått.

— Vi anser det foreløpig som beste løsning at dette bestemmes etter faglige vurdering og ikke administrative føringer.

Endret prøveform i 344 emner ved UiS

Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger har tidligere opplyst at alle fakulteter har bedt om å sende inn behov for endringer i prøveform.

På e-post opplyser Eggen at 344 emner så langt har skiftet prøveform. Fortsatt gjenstår det å avklare dette spørsmålet i 40 emner, mens Fakultet for utøvende kunstfag avventer noe på sine avgangsstudenter.

19 eksamener utsatt ved VID

Ved VID vitenskapelige høgskole har totalt 64 eksamener blitt endret fra skole- til hjemmeeksamener. De resterende 19 skoleeksamene er utsatt, opplyser kommunikasjonssjef Vidar Brundtland Steder på e-post.

Gjennomføringen av disse vil variere noe.

— Ved omlegging til skriftlig hjemmeeksamen gjennomføres dette på Inspera Assessment. Oppgavene bærer mer preg av caseoppgaver, resonnering og drøfting, og rene kunnskapsspørsmål vil unngås. Varigheten vil også kunne variere noe. For enkelte eksamener beholdes den varigheten som eksamenen i utgangspunktet skulle ha hatt (eksempelvis fem timer), mens andre gjøres om til to- eller tredagers eksamener. Dette avhenger av oppgaveutformingen.

—Muntlig eksamen som videosamtale gjennomføres i hovedsak via Canvas. Det er opp til fakultetene å avgjøre om videosamtale er et forsvarlig alternativ for muntlig eksamen, slik det for eksempel vil være for en faglig samtale. For muntlig eksamen som kunnskapstest er videosamtale ikke forsvarlig, og en annen eksamensform vil vurderes.

— Hvordan skal man unngå juks?

— Vi har plagiatkontroll gjennom Urkund på hjemmeeksamener. Det er selvsagt alltid en risiko for fusk på hjemmeeksamener, på lik linje som for muntlige eksamener via videosamtale. Akkurat derfor gjør vi konkrete vurderinger for hver enkelt eksamen med tanke på hva slags form som er den mest hensiktsmessig. For eksempel er vårt standpunkt om at muntlig eksamen som kunnskapstest ikke er egnet for videosamtale, basert på at det vil være for enkelt for studentene å fuske.

NMBU: Må ikke la faren for juks hindre oss

—Det jobbes med å få de nødvendige tekniske løsninger på plass, men i hovedsak vil hjemmeeksamen skje ved bruk av Wiseflow og/eller Zoom, skriver prorektor Solve Sæbø i en e-post.

Prorektor Solve Sæbø sier de prøver å lage eksamensoppgaver som gjør at det ikke er lett å jukse. Foto: NMBU.

Sæbo skriver at faren for fusk og plagiering trolig er større på hjemmeeksamen sammenlignet med skoleeksamen.

— Her prøver vi å veilede våre emneansvarlige til å velge vinklinger i oppgavetekstene, eksamenslengder, karakterskala og vurderingsform som gjør at effekten av å jukse ikke blir så stor. Vi må likevel ikke la faren for juks hindre oss i å gjennomføre eksamen i den spesielle situasjonen vi er i nå, skriver han.

Det er opp til hver enkelt emneansvarlig å bestemme hvorvidt eksamen skal bedømmes med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått ved NMBU.

Noen eksamener må vente i Molde

Ved Høgskolen i Molde informerer studiesjef, Sissel Waagbø, at de ikke har full oversikt ennå, men de regner med at det i all hovedsak blir tilrettelagt for hjemmeeksamen som gjennomføres i det digitale eksamenssystemet Inspera.

— Dersom det er få studenter som skal ha eksamen, kan det gjennomføres som digital muntlig eksamen. For noen skoleeksamener må vi vente til campus åpner igjen før vi får avviklet, det gjelder for eksempel test i medikamentregning for helsefagstudenter, sier hun.

Waagbø opplyser at hjemmeeksamen vil bli gjennomført på samme dag som opprinnelig oppsatt for skoleeksamen, og i utgangspunkt med samme eksamenstid. På hjemmeeksamen vil alle hjelpemidler være tillatt, men samarbeid vil som regel ikke være tiltatt.

— Vi regner med at de aller fleste vil benytte karakterskalaen A-F på hjemmeeksamen, men i noen tilfeller vil bestått/ikke bestått brukes. Dette er en faglig vurdering som faglærer bestemmer i samråd med dekan.

Hvordan skal man unngå juks?

— Problemet med juks er en utfordring ved hjemmeeksamen. Alle hjemmeeksamener vil bli plagiatkontrollert. Faglærere må vurdere andre tiltak; flere oppgavesett i samme eksamen, kortere tid, endre til bestått/ikke bestått, utarbeide og vurdere oppgaven med tanke på at alle hjelpemiddel er tiltatt. Vi vil oppfordre faglærere til å dele ideer og tips til utforming av oppgaven som reduserer mulighet for fusk.

Powered by Labrador CMS